پنجشنبه 19 تير 1399 - 3:40
پربازديدترين اخبار از استان
لرستان
  • هيچ خبري موجود نيست

مردم يک بخش در لرستان پخت غذا در مراسم عزاداري را حذف کردند

م‍ردم‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ي‍لاخ‍ور دورود ل‍رس‍ت‍‍ان‌ با حذف پخت ‌غ‍ذ‌ا در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍د‌ا‌ي‌ ر‌ه‍ب‍ر م‍‍ع‍ظم‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ در خ‍ص‍وص‌ ‌اص‍لاح‌ ‌ال‍گ‍و‌ي‌ م‍ص‍رف‌ ل‍ب‍ي‍ک‌ گ‍ف‍ت‍ن‍د.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان لرستان :حجت الاسلام چوگان روحاني مستقر بخش سيلاخور از توابع شهرستان دورود با اعلام اين خبر افزود : م‍ردم‌ ‌اي‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ روس‍ت‍‍اي‍‍ي‌ ب‍‍ا ‌ام‍ض‍‍اء م‍ي‍ث‍‍اق‌ ن‍‍ام‍ه‌ ‌ا‌ي‌ پ‍ذي‍ر‌اي‍‍ي‌ و ص‍رف‌ ن‍‍ا‌ه‍‍ار و ش‍‍ام‌ در م‍ر‌اس‍م‌ ت‍رح‍ي‍م‌ و ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ در ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ر‌ا م‍م‍ن‍و‌ع‌ ک‍ردن‍د.

حجت الاسلام چوگان گ‍ف‍ت‌: م‍ردم‌ ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ طب‍ق‌ ‌آي‍ي‍ن‌ و س‍ن‍ت‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ خ‍ود ب‍‍ا پ‍خ‍ت‌ و پ‍ز‌ه‍‍ا‌ي‌ چ‍ن‍د روزه‌ و د‌ع‍وت‌ ‌از ‌اف‍ر‌اد م‍ح‍ل‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ش‍رک‍ت‌ در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ و ص‍رف‌ ‌غ‍ذ‌ا ‌ه‍م‍و‌اره‌ م‍ت‍ح‍م‍ل‌ ‌ه‍زي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌او‌ان‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د.

و‌ي‌ گ‍ف‍ت‌ :ب‍ه‌ ر‌غ‍م‌ ت‍‍اک‍ي‍د ب‍زرگ‍‍ان‌ دي‍ن‍‍ي‌ م‍ب‍ن‍‍ي‌ ب‍رک‍ر‌ا‌ه‍ت‌ د‌اش‍ت‍ن‌ ص‍رف‌ ‌غ‍ذ‌ا در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ ول‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ رس‍م‌ دربيشترم‍ن‍‍اطق‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ت‍‍ا ک‍ن‍ون‌ ب‍رچ‍ي‍ده‌ ن‍ش‍ده‌ و ب‍‍ازم‍‍ان‍دگ‍‍ان‌ ‌ه‍م‍و‌اره‌ م‍ت‍ح‍م‍ل‌ ‌ه‍زي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌او‌ان‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د.

و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : م‍ردم‌ ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍س‌ ‌از ن‍‍ام‍گ‍ذ‌ار‌ي‌ س‍‍ال‌ ج‍دي‍د ‌از س‍و‌ي‌ م‍ق‍‍ام‌ م‍‍ع‍ظم‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ي‌ ب‍ه‌ س‍‍ال‌ ‌اص‍لاح‌ ‌ال‍گ‍و‌ي‌ م‍ص‍رف‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍رف‍ت‍ن‍د ت‍‍ا ‌اي‍ن‌ طرح‌ ر‌ا ب‍‍ا ل‍ب‍ي‍ک‌ گ‍ف‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍د‌ا‌ي‌ ر‌ه‍ب‍ر ف‍رز‌ان‍ه‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌ه‍ن‍د.

چوگان گ‍ف‍ت‌: ري‍ش‌ س‍ف‍ي‍د‌ان‌ ‌اي‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍‍ا م‍ر‌اج‍‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ مسجد‌ پ‍ي‍ش‍ن‍‍ه‍‍اد ح‍ذف‌ و م‍م‍ن‍و‌ع‌ ک‍ردن‌ پ‍خ‍ت‍ن‌ و ص‍رف‌ ‌غ‍ذ‌ا در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در ر‌اس‍ت‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ر‌ا‌ي‌ طرح‌ م‍ق‍‍ام‌ م‍‍ع‍ظم‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ي‌ ر‌ا د‌اش‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍‍ان‍ه‌ ‌ام‍روز ‌اي‍ن‌ پ‍ي‍ش‍ن‍‍ه‍‍اد ب‍ه‌ ت‍ص‍وي‍ب‌ ‌آن‍‍ان‌ رس‍ي‍د.

و‌ي‌ گ‍ف‍ت‌: م‍ردم‌ ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه ‌ع‍ص‍ر ش‍ن‍ب‍ه‌ ب‍‍ا ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‌ در م‍رک‍ز ب‍خ‍ش‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌ام‍‍ام‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ ، ف‍رم‍‍ان‍د‌ار و ن‍م‍‍اي‍ن‍دگ‍‍ان‌ طو‌اي‍ف‌ و روس‍ت‍‍ا‌ه‍‍ا م‍ي‍ث‍‍اق‌ ن‍‍ام‍ه‌ خ‍ود ر‌ا در ‌اي‍ن‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ‌ام‍ض‍‍اء ک‍رده‌ ک‍ه‌ ط‍ي‌ ‌آن‌ ‌ه‍ر گ‍ون‍ه‌ پ‍خ‍ت‌ و پ‍ز و ص‍رف‌ ‌غ‍ذ‌ا در م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ي‌ م‍م‍ن‍و‌ع‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ش‍د.

سه‌شنبه 22 ارديبهشت 1388 - 12:1
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری