دوشنبه 28 خرداد 1397 - 12:17
پربازديدترين اخبار از استان
تهران
  • هيچ خبري موجود نيست

آگهي استخدام سازمان تبليغات اسلامي منتشر شد

بر اساس قانون نظام استخدامي كشور، آگهي استخدام نيروي پيماني سازمان تبليغات اسلامي براي پذيرش متقاضيان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين آگهي توسط  پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان روي سامانه اينترنتي آن پايگاه قرار گرفته است.

مفاد بخشي از آگهي يه شرح زير است:

«سازمان تبليغات اسلامي به منظور تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز خود در رشته‌هاي شغلي ذيل‌الذكر طبق مفاد قانون استخدام  كشوري  و به استناد مجوز 86211/1405 از بين جوانان مؤمن و متعهد كه واجد شرايط عمومي و اختصاصي استخدامي مي باشند از طريق مصاحبه و گزينش  به صورت پيماني براي خدمت در تهران و ساير استان‌ها استخدام مي‌نمايد.

الف) شرايط عمومي:

1- تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه

2- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

3-  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم (ويژه برادران)

4-  عدم سوء پيشينه به تأييد مراجع ذيصلاح

5-  داشتن توانايي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست (برابر تأييد پزشك معتمد سازمان تبليغات اسلامي)

6- عدم اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي و نهادهاي انقلابي و عدم بازخريد از خدمت يا بازنشستگي

ب) شرايط اختصاصي:

-1 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس يا سطح دوم علوم حوزوي مطابق با يكي از رشته‌هاي قيد شده در جدول شرايط احراز ذيل

حداكثر سن تا  30/ 11/1386 براي  دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس 30 سال - فوق ليسانس 35 سال و دكتري 40 سال

*تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف)داوطلباني كه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل داوطلبانه (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) خدمت نموده‌اند به ميزان حضور در جبهه

ب) جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي

ج) افراد خانواده معظم (شهدا، اسرا، مفقود‌الاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند‌. شامل : همسر، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر تا ميزان 5 سال)

د) سابقه اشتغال در مشاغل مرتبط تا ميزان 5 سال

ه) آزادگان از حداكثر سن فوق‌الذكر معاف مي باشند.

3-  بسيجياني كه حداقل 4 سال سابقه خدمت عضويت فعال و مستمر در گردانهاي عاشورا را داشته باشند درصورت دارا بودن شرايط مساوي با ساير داوطلبان غير ايثارگر در اولويت خواهند بود.

3-  كسب امتياز لازم در كميته جذب نيروي انساني با اولويت معدل- مدرك تحصيلي - ايثارگري-داوطلبين بومي-طلاب علوم ديني - اشتغال در مشاغل مرتبط

4-  موفقيت در مراحل جذب و گزينش و طي دوره هاي آموزشي بدو استخدام

ج) مدارك مورد نياز:

- تكميل فرم درخواست شغل

- تصوير آخرين مدرك تحصيلي(توسط مراجع ذيصلاح قضايي محل سكونت ممهور به مهر برابر با اصل گردد)

- تصوير كليه صفحات شناسنامه وافراد تحت تكفل و در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر(توسط مراجع ذيصلاح قضايي محل سكونت ممهور به مهر برابر با اصل گردد)

- تصوير پشت و روي كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران) (توسط مراجع ذيصلاح قضايي محل سكونت ممهور به مهر برابر با اصل گردد)

- دوقطعه عكس جديد تمام رخ پشت نويسي شده ( يك قطعه عكس روي برگ درخواست شغل الصاق شود)

توجه: به مدارك تحصيلي معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.

د)- نحوه ارسال مدارك:

متقاضيان واجد شرايط بايد مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 10/12/86 با پست سفارشي به نشاني هاي ذيل ارسال نمايند

1)متقاضيان استخدام در دفتر مركزي به نشاني : ميدان فلسطين ساختمان شماره 28 دفتر مركزي سازمان تبليغات اسلامي صندوق پستي 1313/14155

۲)متقاضيان استخدام در استانها به نشاني اداره کل تبليغات اسلامي استان مورد تقاضا كه كد پستي يا صندوق پستي آنها بشرح جدول پيوست مي‌باشد.

به مدارك ناقص، ناخوانا يا مداركي كه پس از مهلت مقرر يا از طريق ديگري غير از پست سفارشي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً مدارك دريافتي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.

ه) تذكرات:

١- ايثارگران محترم شامل : خانواده معظم شهدا - مفقودين - اسرا و همچنين آزادگان و جانبازان و نيز رزمندگاني كه 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند در صورت دارا بودن شرايط مذكور در اين آگهي با رعايت مقررات مربوطه از اولويت مقرر در قانون برخوردار خواهند بود.

1-1- از كل سهميه استخدامي، 25 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد و انتخاب آنان درحد سهميه استخدامي تعيين شده مي باشد كه از 25 درصد ظرفيت تعيين شده ، طبق مقررات 20 درصد به فرزندان شاهد و 5درصد به ساير ايثارگران اختصاص دارد . بديهي است حدنصاب درنظر گرفته شده براي ايثارگران متفاوت از ساير داوطلبان خواهد بود.

1-2- استخدام مازاد بر 20 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

٢- داوطلبان بومي در صورت داشتن شرايط مندرج دراين آگهي از اولويت استخدام در مناطق محل تولد - تحصيل و سكونت خود برخوردار مي باشند.

2-1 اولويت استخدام بومي به ترتيب عبارت است از : الف - شهرستان محل تقاضا با محل موضوع بند 2-2 يكي باشد. ب - شهرستان محل مورد تقاضا از استان موضوع بند 2-2 يكي باشد ج -شهرستان مورد تقاضا از استان همجوار موضوع بند 2-2 يكي باشد

2-2 منظور از داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند.

الف) دومقطع از مقاطع تحصيلي (ابتدائي ، راهنمايي ، متوسطه) را در محل تقاضاي استخدام طي كرده باشد. ب) محل تولد داوطلب با محل جغرافياي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

2-3 داوطلب موضوع اين بند بايد مدارك لازم را به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال دارد.

٣- معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب لازم از 3درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود اين داوطلبان مؤظفند از سوي سازمان بهزيستي كشور معرفي‌نامه لازم را اخذ و همراه ساير مدارك ثبت نام ارسال دارند.

۴- هرمتقاضي متناسب با رشته هاي شغلي اعلام شده به ترتيب اولويت مي تواند علاوه بر استان محل سكونت خود، با توجه به تبصره بند 18 فرم درخواست شغل 2 رشته شغل ديگر را پيشنهاد نمايد.

۵- پذيرفته شدگان نهايي بايد تا شش ماه پس از استخدام ، دوره هاي آموزشي بدو خدمت در رشته شغلي خود را در مكاني كه سازمان مشخص مي نمايد با موفقيت طي نمايند.

۶- در هر مرحله از مراحل استخدام ، چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد، موضوع استخدام داوطلب كان لم يكن تلقي مي گرددو حتي در ص ورت صدور حكم استخدامي‌، حكم مزبور لغو و بلا اثر خواهد شد.

٧- سازمان تبليغات اسلامي تا صدور حكم استخدام پيماني ، هيچگونه تعهدي در قبال داوطلبان نخواهد داشت.

٨- واجدين شرايط مصاحبه و گزينش مطابق جدول زمانبندي به ميزان سه برابر ظرفيت مورد نياز كه براساس شاخصه هاي مورد بررسي در كميته جذب نيروي انساني سازمان تعيين مي گردد مشخص خواهند شد‌.

- مصاحبه شامل سوالات تخصصي مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب و سوالات عمومي مي باشد.

 

اسامي آن دسته از داوطلباني كه شرايط شركت درآزمون عمومي را دارند بهمراه زمان ومحل برگزاري آزمون عمومي در روز چهارشنبه 22/12/86 درهمين سايت درج خواهد شد.

بر اين اساس، متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به آدرس الكترونيكي www.ido.ir نسبت به مشاهده متن كامل اطلاعيه، جدول شرايط احراز، توزيع جغرافيايي مشاغل مورد نياز و همچنين دريافت فرم‌هاي ثبت‌نامي اقدام كنند.

گفتني است، ثبت نام كنندگان پس از تكميل فرم‌هاي مربوطه (بر اساس بر اساس  مندرجات و مفاد آگهي استخدام)، بايد آن را به همراه مستندهاي درخواستي به اداره‌هاي كل تبليغات اسلامي استان مورد تقاضا ارسال كنند.

يكشنبه 28 بهمن 1386 - 16:4
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری