موزه مردان نمکی زنجان
عكاس: محسن نوروزي
موزه مردان نمکی زنجان