دكتر محمد نهاونديان رئیس اتاق ایران
عكاس: احسان بالايي
دكتر محمد نهاونديان رئیس اتاق ایران