كعبه معظمه-مسجدالحرام
عكاس: احسان بالايي
كعبه معظمه-مسجدالحرام