افتتاح بخش زبان روسی خبرگزاری مهر
عكاس: احسان بالايي
افتتاح بخش زبان روسی خبرگزاری مهر