پنجشنبه 7 اسفند 1399 - 16:24
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زهرا سميعي

 

مباني، زمينه‌ها وپيامدهاي ژئوپلتيک بيداري اسلامي

 

مباني ،زمينه ها وپيامدهاي ژئوپلتيک بيداري اسلامي

 مولفين:علي اسماعيلي ،حميدنيکو،مهدي گل محمدي

 شمارگان:2500نسخه

 نوبت چاپ:اول 1391

 قيمت:13900تومان

 انتشارات :سوره مهرحوزه هنري

 

بيداري اسلامي اصطلاحي است  که به طورخاص باوقوع خيزش هاوانقلاب هادرجهان عرب درادبيات سياسي منطقه اي وبين المللي رواج وگسترش يافته است.البته در ريشه يابي وکندوکاوپيرامون اين موضوع در وهله ي اول بايددرخصوص تاثيروجهت دهي انقلاب اسلامي ايران بر انقلابات شکل گرفته درجهان عرب صحبت کرد.انقلابي که به تاکيد واذعان خود کشورهاي عربي با الگوگيري از انقلاب اسلامي ايران آغاز ودر ادامه با تکيه برهمان روش ها وشعارها به پيش رفته است.دميدن روح استکبارستيزي وبيداري اسلامي همان چيزي است که امام خميني (ره)سي واندي سال قبل درسخنان خودبه آن اشاره کرده وفرمودند(ما انقلاب نکرده ايم که آن را در انحصار خودنگه داريم وبالاخره روزي انفلابمان رابه تمام دنيا صادر خواهيم کرد)وامروز پس از گذشت چهار دهه ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران اين رويدادبه وقوع پيوسته است وانقلاب اسلامي ايران صادر گرديده است .که البته هدف از صدور اين انقلاب همان چيزي است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان صدور ارزش ها ،آرمان ها ،روحيه ي استکبارستيزي ،پيوند بين دين وحکومت ،صدور توحيد واخلاق انبيا واخلاص وفداکاري ياد مي کنند.

بايدگفت:ازهمان لحظات آغازين شکل گيري بيداري اسلامي درخاورميانه وکشورهاي شمال آفريقا هرکس بنا به زاويه ي ديد خويش وتخصص خوددرزمينه هاي گوناگون چون پزوهش وتحقيق ،شعروداستان ،هنرو...سعي در شناساندن اين انقلاب ها وتبيين مفاهيم وارزش هاي آن داشته اند.درراستاي تحقق به همين هدف وبراي تبيين اين مفاهيم کتاب حاضر(مباني ژئوپلتيک بيداري اسلامي) کوششي به قلم سه مولف مي باشد ودر پي آن است تا با واکاوي جنبش هاي فکري بيداري اسلامي  وساختارهاي حکومتي ومديريتي آن بنا به گفته ي خودمولفين به کلي گويي بسنده نکرده ووارد مصاديق وتعاملات کشورهاي مربوطه نيز بشود.

کتاب فوق در هفت فصل وبا بيش از چهار زيرمجموعه به بررسي موضوعاتي چون گونه شناسي انقلاب ها ،نظريه ي انقلاب ديني وبيداري اسلامي ،ريشه هاي تاريخي ،مفهوم سکولاريسم ،امواج بيداري اسلامي ،جنبش اخوان المسلمين ،الگوي الهام بخش انقلاب اسلامي ايران ،تشيع وبيداري اسلامي ،اثرگذاري ها رويکردها ورقابتها ،چشم اندازها روش ها وچالش ها ي بيداري اسلامي و....مي پردازد.

درکتاب درخصوص موضوع مهم تاثيرانقلاب اسلامي ايران بربيداري اسلامي چنين مي خوانيم ((بسياري ازصاحب نظران درپديده ي جنبش هاي اسلامي معاصرمعتقدندکه انقلاب اسلامي ايران يکي از عوامل مهم وتاثيرگذاردرپيشبردروندبيداري وآگاهي مسلمانان وگسترش فعاليت هاي موثردرجوامع غربي واسلامي بوده است.انقلاب اسلامي ايران برپايه ي ارزش هاومباني اسلامي شکل گرفت.اين انقلاب ريشه درجريانهاي اسلام سياسي درايران دارد .ازآنجا که اين جريان اسلام سياسي عقب ماندگي سياسي مسلمانان رازاييده ي استعمارجديد غرب مي داند،انقلاب اسلامي نگرش هاي ضدغربي يافت.دراين ميان انقلاب اسلامي ايران،بيش ازهمه ،ازجريان اسلام سياسي فقاهتي تغذيه شد.اين جريان به رهبري امام خميني (ره)که براساس تفکيک ناپذيري دين وسياست قرارداشت به مخالفت با رژيم پهلوي پرداخت وخواهان تشکيل حکومتي با بنيان هاي اسلامي شد.اسلام سياسي فقاهتي امام خميني با محوريت روحانيت به بسيج مردم دست زد وبراساس نظريه ي ولايت فقيهه موفق به تشکيل حکومت شد.انقلاب اسلامي ايران تغييرات وتحولات اساسي درساختار وکارکرد نظام بين الملل ورفتار ملت هاي جهان به وجودآورد وبا به چالش کشيدن نظام بين الملل وقواعدحاکم برآن نشان دادکه ليبراليسم وسوسياليسم هردو.درجهت تسلط بر ملت هاي جهان عمل کرده وماهيت هر دوي آن ها سلطه جويانه ومادي گرايانه است.انقلاب اسلامي ايران ازانقلاب هايي است کهد حرکت وآثارش درچارچوب مرز هاي يک کشور خلاصه نمي شود،بلکه ديدگاهي فراملي دارد.يکي از پيامدهاي مهم انقلاب اسلامي تاثيربرکشورهاي منطقه وآشنايي مسلمانان ومستضعفان جهان با اين انقلاب ،تحت سياست صدور انقلاب اسلامي بود.صدورانقلاب وجهاني شدن آن يکي از دست آوردهاي جهاني انقلاب اسلامي ايران محسوب مي شودبه ويژه درمنطقه خاورميانه .تفکروطرح امام خميني (ره)درواقع تلفيقي ازهويت وتوسعه بود.امام خميني با ارائه ي الگوي عملي ونظري از جمهوري اسلامي توانست هويت سياسي وديني جديدي براساس ارزش هاي ديني به مسلمانان ببخشدوبا زنده نگاه داشتن حضورمردم درعرصه هاي مختلف انقلاب زمينه ي مشارکت وحق تعيين سرنوشت مردم را فراهم کند.بايدگفت:پديده وگفتمان مقاومت دربرابراستبداد داخلي و استعمارو صهيونيسم بين المللي از آثار مهم انقلاب اسلامي مي باشد.))بخش مهم ديگر از کتاب بخشي است که پيرامون جنبش اخوان المسلمين چرايي وچگونگي تشکيل آن وهدف از ايجادآن صحبت مي کنددر اين بخش آمده است((اخوان المسلمين يک جنبش فراملي اسلام گراست که دربسياري ازکشورهاي عربي بزرگترين جريان اپوزيسيون به شمارميرود.ظهوراخوان المسلمين رامي توان تبلورموج ((اصول گرايي اسلامي ))دانست.اخوان المسلمين قديميترين وبزرگترين گروه سياسي اسلامي است که در سال 1928درشهر اسماعيليه ي مصربه رهبري حسن البنا بنيان نهاده شدوسپس فعاليت خود را به ديگرکشورهاي عربي واسلامي گسترش داد.اين نهضت باتاثيرپذيري از انديشه هاي سيدجمال الدين اسدآبادي ودرواکنش به انحطاط داخلي مسلمانان وسلطه ي بيگانگان برکشورهاي اسلامي ،به ويژه برمصرپديد آمد.اخوان المسلمين را بايدبه معناي جهاد،تلاش وکار ونه فقط يک پيام در نظرگرفت.اهداف اين جنبش در چند طيف آزادي مصردر همه ي زمينه ها ،آزادي همه ي سرزمين هاي عربي وتلاش در راه وحدت اسلام قابل بررسي است.ازباورهاي اساسي اخوان المسلمين مي توان به قدرت تفوق ناپذيراسلام براي حل مسائل اجتماعي وسياسي مسلمين يادکرد.بايدتاکيدکرد که اين جنبش به عنوان مهم ترين جنبش اسلام گراي معاصردرجهان عرب درتعيين خط مشي ها ي بيداري اسلامي نقش داشته وانديشه هايي نوين يافته است.))بايدذکر کرد که مولفين کتاب در بخش هاي پاياني کتاب با عنوان بيداري اسلامي رويکردها ورقابت ها به طور دقيق ومبسوط به بررسي ونقش کشورهايي چون عربستان ،ايران ،سوريه ،يمن ،بحرين و...پرداخته ودر ادامه به پيامدها واثرات بيداري اسلامي درتغيرتوازن مناسبات منطقه اي اشاره کرده است.

گفتني است کتاب ((زمينه ها وپيامدهاي  ژئوپلتيک بيداري اسلامي ))در نخستين چاپ خود با شمارگان 2500نسخه از سوي  انتشارات سوره مهر حوزه هنري روانه بازار نشر کتاب شده است.

 

 

 

شنبه 21 ارديبهشت 1392 - 9:38


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری