يكشنبه 10 اسفند 1399 - 13:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زهرا سميعي

 

تاريخ قرآن

 

تاريخ قرآن 

تاليف:دکتر محمود راميار 

ناشر:انتشارات امير کبير

 نوبت چاپ :دوازدهم 

شمارگان:1000نسخه

 بهاء:185000ريال

 شابک:4-0593-00-469-978

  

قرآن کلام خداومعجزه اي که نمامش از آغاز تا انجام ،حرف به حرف وکلمه به کلمه توسط فرشته ي خدا بر نبي اکرم (ص)نازل شده بر دل پاکش نقش بسته ،از دو لب مبارکش جاري شده وامروز پس از 14قرن ما آن را همان طور در بر داريم که به زمان گيرنده ي وحي ياران گراميش دريافت داشته اند. تواترش قطعي است وتلاوتش عبادت .اين کتاب رهبر وراهنماي سعادت است ونيکي .ميزان ومعياروترازوي  عدل است وزيبايي.راهنمائي است که تا پايان زمان به خير وبرکت راهبراست.عجيب نيست که قرآن در طي 14 قرن ودرقلمرويي به وسعت مساکن مسلمانان در 5قاره ي جهان،هزارهاميليون نفوس مسلمان را اين چنين به خودمشغول داشته است واين طور مردم دانشمندوخطيب ،مصلح اجتماعي وفقيهه سياسي وپژوهنده متوسل بدين کتاب بوده وهستند.

 کتاب تاريخ قرآن تاليف محمودراميارکه از سوي موسسه انتشارات اميرکبير منتشرشده است همان گونه که از نام کتاب مشخص است به بيان تاريخچه قرآن مي پردازدوگرچه عده اي معتقدندکه قرآن چون کلام الهي است بنابرين کلام الهي ابتدا وانتهايي ندارد. اما نويسنده معتقداست ((گرچه قرآن مخلوق است وآفريده پروردگارولي به هر حال سرگذشتي يافته است .وقتي اين کلام از مصدر جلال وعزتش صادر شدوبردل پاک پيامبر نقش بسته واز دولب مبارک اوبه مردم جهان ابلاغ گشته بايدديدابناي بشربا اين کلام چه کرده اند؟طبيعي است وقتي اين کلام الهي مايه ي هستي بخشي زندگي مردم جهان قرار گيردسرگذشتي مي يابدو تاريخي پيدا مي کند.))

 کتاب در حجمي بالغ بر 1000صفحه به بيان موضوعاتي چون نام هاي قرآن،آغازوحي ،نزول قرآن،تاليف قرآن درزمان پيامبر(ص)،جمع آوري قرآن در زمان ابوبکر،مصاحف متععداز قرآن ،اعجام ونقطه گذاري قرآن ،اهميت ترجمه درقرآن،ودرآخرترتيب زماني نزول سوره هااشاره  مي کند.بنابرنوشته ي نگارنده  وي سعي فراوان کرده است تا در بيان تمام موضوعات مندرج در کتاب براسنادومدارک مستدلي تکيه کندوازمنابع اهل تسنن وعلماي تشيع هردو بهره بگيردکه غناوتخصصي بودن مطالب به خوبي گوياي اين مطلب است.

 نگارنده دربخشي که درخصوص مصاحف قرآن سخن مي گويدمي نويسد((جمع آوري قرآن به سبب مراقبت ازمتني بودکه توسطوحي برپيامبرنازل گشته بود وبه همين سبب کاتبان وحي شروع به کتابت قرآن کردند.اولويت جمع آوري قرآن در زمان ابوبکرانجام گرفت ومصاحفي نيز هم زمان با او چون مصحف فاطمه(س)،ابوزيد،معاذبن جبل، و..... وجود داشت.هم چنين رسم الخطهاي متفاوتي چون خطوط عربي ،مسند نبطي کوفي نيز از قرآن موجود بوده است .((خط قرآن ويا رسم المصحف همان روش نگاشتن قرآن است که در زمان عثمان براي کتابت قرآن برگزيده شد .دانشمندان اين روش را رسم المصحف ناميدندوعده اي نيزازآن برسم عثمان ويا رسم عثماني ياد مي کنند.در خصوص مشخصات رسم عثماني بايد گفت:بدون نقطه وشکل مي باشد،خالي از الف وياءوبا تخفيف در دونون نگاشته مي شود.اين رسم وروش نوشتن گرچه مشکلاتي درخواندن پيش مي آوردولي هميشه مدافعين سرسختي داشته که با دلايل محکمي از آن دفاع کرده اند))

 درادامه کتاب ودربخش هاي انتهايي آن نگارنده به صورتي بسيار تخصصي براهميت بحث ترجمه ي قرآن وچگونگي آن پرداخته است ا و مي نويسد((اين سوال از دير باز وجودداشته که آيا ترجمه ي قرآن جايز است يا نه؟درجواز ترجمه ي قرآن به معني تفسير آن به عربي  جاي سخن نيست .خداوندفرمود(وانزلنااليک الذکرلتبين للناس مانزل اليهم)پيامبر اکرم هم که خود نخستين مفسر وشارح کلام الهي بودقرآن را به لفظ مبارک وبه فعل خود بيان مي فرمودواز اينجا بود که سنت نبوي بوجود آمدواين سنت چيزي جزشرح کلام الهي نبود.تفسير کلام الهي هم به زبان ديگري مورد قبول علماءاست.درچنين تفسيري مفسر تاجائي که مي تواندمعاني ومقاصد آيات آسماني را بيان مي کند.اگر در چنين تفسيري شرايط تفسير وترجمه رعايت شود مسلما کلام الهي به تعدادبيشتري از مردم رسيده وبه زبان ديگري شرح وبياني يافته است. 

اما در شرائط ترجمه ي قرآن بايد در نظر داشت که هر مترجم که متني را ترجمه مي کندبايدبه زبان خود وزبان عربي تسلط کامل داشته باشد.دقائق ورموز واسلوب وخصائص هردو زبان را بخوبي بشناسدهمه ي معاني ومقاصد اصل را در ترجمه کاملا در نظر بگيرد وترجمه به حدي روان باشد که بهيچوجه نشان ترجمه در آن ديده نشود.فوايد ترجمه ي قرآن در اين است که با ترجمه ي کلام الهي پرده از جمال ملکوتي سخنان آسماني برگرفته شده وهمگان مي توانندکلام الهي را بفهمندوبر شوق وايمانشان بيافزايند.حجت خدا بر آنان آشکار مي گردد ومردم زيادتري هدايت مي يابندوبه تفکر وتدبر در فهم آيات الهي تشويق مي شوند.))

 

 

 

سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1392 - 11:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری