چهارشنبه 2 تير 1400 - 22:56
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

جمال الدين بانج فروزش

 

فاطمه پاره تن رسول الله (ص)

 

 السلام علي فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها

 

 اوصاف واسماء حضرت فاطمه زهرا(س) هر كدام ناظربر مرتبه اي از هستي وشاني از شئون وجودي اوست كه نياز به تدبر وتفسير دارد؛مانندآنچه درباب ايمان،جهاد في سبيل الله،شجاعت وشهامت ايماني وسياسي واجتماعي،عبادت وعرفان،خلوص،ايثارگري،وفاي به عهد،توفيق در همسرداري،تربيت فرزند،حضور در صحنه هاي فرهنگي،سياسي،اجتماعي و......نقل شده است.زيرا حضرت فاطمه (س)شخصيتي است كه پيامبر اكرم (ص) در وصفش فرمود:«فاطمه بضعه مني »وبر دست او بوسه مي زد وهماره هنگامي كه فاطمه (س)بر پيامبر وارد مي شد.براي او بلند مي شدوبه سوي اومي رفت«قام اليها»ودر هنگام هجرت ،مسافرت وجهاد آخرين منزلي كه ترك مي كرد منزل فاطمه(س) بود.وزمان برگشت هم اولين منزلي كه وارد مي شد منزل فاطمه(س) بود.

لذا با عنايت به ميلاد فرخنده كوثر ولايت حضرت زهرا(س)در اين مقاله سعي شد در خصوص كاربرد يكي از احاديث متواتر«فاطمه بضعه مني»مطالبي اشاره كنيم.اميد است اين بضاعت اندك مقبول آن حضرت ومورد استفاده علاقمندان قرار بگيرد.

فاطمه پاره تن پيامبر(ص)

اين حديث شريف با الفاظ گوناگون از پيامبر گرامي (ص)نقل شده است.ودر بين علماي شيعه وسني مشهور ومعروف ،بلكه متواتر معنوي است ونياز به بحث وتحقيق نيست.و به طور اختصار به چند مصادر حديث  نبوي« فاطمه بضعه مني » را از كتابهاي  شيعه و سني ذكر  مي كنيم.

الف)كتب شيعه

الغدير ج 2 صحفه275وج 3صحفه 30و109وج4            بحارالانوار ج 27 صحفه 62

امالي شيخ طوسي صحفه 24                                  امالي شيخ مفيد صحفه 260

علل الشرائع ج 1صحفه 186                                  ذخائر العقبي احمد بن الطبري صحفه 37

مناقب شهر آشوب ج 3 صحفه 112و.........

ب)كتب اهل سنت

مسند احمد ج4صحفه 326                              صحيح بخاري ج4صحفه 210

تذكره الخواص صحفه  279                           المناقب خوارزمي صحفه 353

صحيح مسلم ج 7صحفه 141و..........

الفاظ گوناگون

اين روايت شريف« فاطمه بضعه مني »با الفاظ گوناگون به نقل از پيامبر اكرم (ص)در كتب هاي مختلف شيعه وسني بيان شده است.

فاطمه بضعه مني فمن اغضبها اغضبتي (صحيح بخاري ج7ص210)

انمافاطمه بضعه مني سوءذيني ما اذاها (صحيح مسلم ج4ص1902)

انها بضعه مني يريبني مارابها ويوءذيني ما اذاها(سن ترمذي ج5ص605)

انها بضعه مني يغضبني ما يغضبها (الشفاءج2ص308)

فاطمه سجته«سجته به معني قسمتي از چيزي»(لسان العرب ج7ص39)

انمافاطمه بضعه مني (مسند احمد ج4ص323)

ان فاطمه مني(الجامع في العلل ومعرفه الرجال،احمد بن عنبل ج2ص222)

ان فاطمه جزء مني(الجمع بين الصحيحين البخاري ص121)

فهي فاطمه بنت محمد(ص) وهي بضعه مني وهي قلبي وروحي التي جنبي(مناقب آل ابي طالب ج3ص112)

انما فاطمه بضعه مني يسرني ما يسرها(الصواعق المحرقه ابن حجر ص230) و............

كار برد الفاظ« فاطمه بضعه مني»

آنچه از تاريخ نگاران ومورخان مي توان استفاده نمود اين است كه حضرت رسول (ص) در مناسبتهاي ذيل حديث فوق رابيان فرمودند.

معرفي شخصيت

پيامبر گرامي (ص) حضرت فاطمه (س)را بسيار دوست مي داشت وبه او احترام مي نمود واز هر فرصت در معرفي اين بانوي نمونه وعصاره هستي استفاده مي كرد وحقايق ومعارفي را درعظمت شخصيت فاطمه زهرا(س) مطرح مي نمود.يكي از احاديثي كه پيامبر گرامي (ص) در باره فاطمه (س) فرموده اند اين حديث است.

«فاطمه بضعه مني من سرها فقد سرني ومن ساها فقد ساني »فاطمه پاره تن من است هركه اورا شاد سازد،مرا شاد ساخته وهركه اورا اندوهناك كند،مرا اندوهناك كرده است. وبه نقل روايتي وقتي پيامبر گرامي (ص)خواستند فاطمه (س)را معرفي كنند. فرمودند:«خرج النبي (ص)وهو اخذ بيد فاطمه فقال:من عرف هذه لقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمه بنت محمد وهي بضعه مني وهي قلبي وروحي التي  جنبي»

پاسخگويي به سوال

روزي پيغمبر اكرم(ص)از اصحابش پرسيد«ما هو خير للنساء؟»بهترين زن ها كيست؟راوي مي گويد:«فلم ندر مانقول»گفتيم نمي دانيم جه بگوييم،«فصار علي الي فاطمه فاخير هابذلك»دارد آنجا حضرت امير المومنين (ع) رفت وارد منزل شد وقضيه را گفت: يك چنين سوالي پيغمبر (ص) كرده همه در جواب آن مانده اند،حضرت زهرا (س)گفت :بهترين زنان ،آن زني است كه به مرد نامحرم نگاه نكند.ومرد نامحرم هم اورا نبيند.«خير للنساءان لايرين الرجال ولايراهن الرجال»علي (ع)برگشت به پيغمبر (ص) جواب را گفت. پيغمبر(ص) رو كرد وگفت:«فقال له،من علمك هذا؟»بگو ببينم چه كسي اين را به تو ياد داد؟«قال .فاطمه» اينجا بود كه پيغمبر (ص) فرمود: « فاطمه بضعه مني»

حجاب

روايت از امام هفتم (ع) است كه روزي يك شخص نابينايي آمد واجازه گرفت كه وارد بشود،حضرت زهرا (س)بلافاصله رفت وپوشش بر تن كرد.پيغمبر (ص)رو كرد به او گفت:چرا رفتي چادر سرت كردي؟ اينكه نابينا است! (بديهي است اين مطلب عمداّّاز سوي نبي اكرم (ص)مطرح شد تا درسي براي ما باشد.)«فقالت ان لم يكن يراني فاني اراه وهو يشم راريح فقال رسول الله اشهد انك بضعه مني» حضرت زهرا (س)عرضه داشت:او من را نمي بيند،ولي من كه او را مي بينم! او بوي من را استشمام مي كند. اينجا بود كه پيغمبر (ص) فرمود: « اشهد انك بضعه مني»من گواهي مي دهم كه تو پاره تن مني.

 قرب به خدا

حضرت رسول (ص) راجع به زن از اصحابش پرسيد.«متي تكون ادني من ربها»در چه حالتي است كه زن خيلي به پروردگارش نزديك مي شود؟«فلما سمعت فاطمه (س) ذلك قالت : ادني ما تكون ان تلزم قعر بيتها»هنگامي كه حضرت زهرا (س) شنيد .فرمود:آن حالتي است كه خودش را از نامحرم مي پوشاند.نزديك ترين حالت به خداست .نه نماز!نه سجده!نه روزه! آن وقت پيغمبر (ص) فرمود: « فاطمه بضعه مني»

 مقام ومنزلت

حضرت فاطمه (س)از حيث مرتبه وجودي ونسبت حقيقي با خدا ورسولش،به مقام ومنزلتي رسيد كه فاني في الله شد ومظهري از اسماء جمال وجلال الهي گشت به گونه كه پيامبر (ص) فرمود:«خشنودي فاطمه،خشنودي من  وغضب او،غضب من است.

 قبول توبه

يكي ديگر از آن مناسبتها اين بود كه ابولبابه براي قبول شدن توبه خود،خود را به ستون بسته بود.پس آيه توبه نازل شد كه توبه ابولبابه مقبول است.حضرت زهرا(س)خواستند اورا از ستون باز كنند. ابولبابه گفت: من قسم خورده ام كه كسي جز رسول خدا (ص) مرا باز نكند. پس پيغمبرگرامي فرمودند: « ان فاطمه بضعه مني»

 شب عروسي

مورد ديگر در شب عروسي فاطمه (س) بود كه حضرت اين جمله را فرمود: اي دخترم. علي(ع) خوب شوهري است.با او مخالفت نكن سپس به علي (ع) فرمودند « ان فاطمه بضعه مني ،يوءلمني ما يوء لمها ويسرني ما يسرها »

آري حضرت زهرا(س) شخصيتي است كه پيامبر (ص) در اوصاف وفضايل او تعابيري  به كار برده اند كه هر كدام از آن تعابير آيتي بر مرتبه اي از مراتب شخصيتي آن حضرت است كه الگوي سود رساني وخدمت رساني بود. همه در آمد فدك را به محرومان مي داد وهمه موجودي خود را وقف يتيمان نمود.خود گرسنه ماند وگرسنگان را سير كرد.لباس نو عروس را به سائل داد وبا لباس خانه وبه نقلي با پيراهن بهشتي به خانه شوهر رفت.وشب جمعه اي تا صبح بيدار ماند وبراي ديگران دعا كرد وجمله«يابني الجار،ثم الدار»را عنوان نمود.باور واعتقاد،در سلولهاي وي رسوخ داشت وشعار وشعور وشوق وشور وي حق پذيري وترويج حق وحقيقت بود.

اي كوثر اعطا شده از سوي خداي سبحان به پيامبر اكرم (ص) وامت ،اي مايه شادي دل رسول خدا (ص) سالروز تولدت بر همه مادران مبارك.

 

 

 

 

سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1392 - 9:33


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری