پنجشنبه 7 اسفند 1399 - 18:2
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زهرا سميعي

 

حجاب از منظري ديگر (جلد دوم)

 

حجاب از منظري ديگر (جلد دوم)

 مجموعه مقالات برگزيده کنگره سراسري غفاف وحجاب زمستان 1390/استان البرز

 به کوشش غلامرضا نجفي،سيدعباس مسعودي،قادرحافظ،عبدالحميدقره داغي

 ناشر :سوره مهر حوزه هنري

 شمارگان:1500نسخه

 قيمت:5500تومان

 شابک:    7-307-175-600-978

 

حجاب ازجمله مهم ترين عوامل عفت وپاکدامني ورسيدن به امنيت عمومي ورعايت حقوق شهروندي مي باشد.تاکيد بر اين مساله به خصوص در نصوص ديني وآيات قرآني بدان جهت است که زن به عنوان عنصر اصلي کانون خانواده مي باشدووظيفه ي حفظ کيان خانواده را بر عهده دارد وتامين کننده ي آسايش وآرامش اعضاي خانواده است .

 از آنجا که مي توان مساله ي حجاب را از زواياي گوناگون فرهنگي ،اجتماعي ،حقوقي ،سياسي و....مورد واکاوي وتحليل قرار دادبه همين جهت همواره نهادها وتشکل هاي فرهنگي کوشيده اند تا با برپايي همايش ها ومجامع علمي به تبيين ابعادگوناگون اين موضوع پرداخته وبه سوالات وابهامات اين حوزه پاسخ دهند.ازهمين رواست که اداره کل تبليغات اسلامي استان البرزبا مشارکت پژوهشکده ي باقرالعلوم اقدام به برپايي کنگره سراسري عفاف وحجاب در زمستان 1390کرده است که ماحصل اين تلاش در قالب 2جلدکتاب توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنري منتشرشده است.

 جلددوم کتاب فوق موضوعاتي چون دانشگاه ونقش سازنده آن در فرهنگ حجاب وعفاف ،خانواده در نگاه فمنيسم ،نقش حجاب وعفاف در توسعه امنيت رواني اجتماع،معناي حجاب وعفاف در قرآن ،مباني فقهي–اسلامي وراهکارهاي گسترش حجاب وعفاف در جامعه و.....رادر بر مي گيردکه در هر قسمت سعي گرديده تا عمدتا با ذکر مصاديقي پيرامون موضوع مورد بحث ابعاد وزواياي اين مساله روشن تر بيان گردد.

 دربخشي از کتاب با عنوان خانواده در نگاه فمنيسم چنين مي خوانيم ((فمنيسم  انديشه اي نوبنياد است وزمان عنصر لازم وضروري براي شناخت هرچه بيشتر ماهيت اين انديشه .فمنيسم با همه ي فراز ونشيب هايش هنوز در ابتداي راه است وهنوز نمي توان تعريفي جامع ومانع از آن ارائه داد اما به هر روي بايد گفت:فمنيسم در اصل واژه اي فرانسوي است که از ريشه لاتيني femina به معني زن (woman)گرفته شده ودر زبان فارسي به معناي طرفداري از حقوق زن ،جنبش آزادي زنان ،زن باوري ،آزادخواهي و....ارائه شده است.

 برخي نيز مي گويند :واژه فمنيسم از نوآوري هاي قرن 20در دهه 1960بوده که با دو اعتقاداساسي ارتباط دارد:اول آن که زنان به دليل جنسيتشان دچار محروميت هستند ودوم اينکه اين محروميت بايد از بين برود .فمنيست معتقد است زنان گرفتار تبعيض هستند ولازمه ي رفع آن تغيير در نظام اجتماعي –اقتصادي وسياسي است.فمنيست ها معتقدندريشه فرودستي زنان کانون خانواده است به همين جهت بايدتلاش گرددتا اين کانون مهم وحياتي زندگي بشررا به صرف توهم اينکه عامل ستم بر زنان است از ميدان بيرون کنند.غافل از اينکه نگاه تک بعدي وجزئي نگرآنها زنان را در گردابي سهمگين انداخته به گونه اي که ستمي که امروزه در نظام سرمايه داري بر زنان رواداشته مي شود،هرگز با ميزان ظلم وستمي که گمان مي رود خانواده بر زنان وارد مي کند ،قابل مقايسه نيست)).نويسنده در اين مقاله سعي کرده است با نگاه توصيفي به جايگاه خانواده درنگرش فمنيستي به تبيين اصول ومباني آن بپردازد وگزاره هايي چون فمنيسم ،اومانيسم ،سکولاريسم ،اصالت فرد،اصالت تجربه ،عمل گرايي وخانواده ستيزي را به تصوير بکشد.

 به نظر ميرسد مقاله ي مهم اين مجلد مقاله اي است که باعنوان دانشگاه ونقش سازنده آن در توسعه فرهنگ حجاب وعفاف نگاشته شده است در اين مقاله آمده است((ارزش هاي مذهبي در جامعه اسلامي ما از ارزش هاي محوري است که آحادجامعه به حفظ ودفاع آن متعهد هستند،تاريخ گواه است که دين با حمله خوب عقب نرفته بلکه جلوتر آمده است آن چه دين از آن زيان ديده ،دفاع بداز آن است وعرضه ضعيف آن .وبايد گفت:در  مساله حجاب 50درصدتقصير برعهده ي سازمان هايي نظير سازمان تبليغات اسلامي ،وزارت ارشاد وآموزش عالي و....است که بستر مناسب فرهنگي را فراهم نکرده اند.لذابايدحجاب راباز تعريف نموده وقوانين را بازخواني کنيم وبه طور اساسي هنجارهاي مربوط به عرصه عمومي بايد با توجهه به مصلحت زمان ،مکان وسيره نبوي از نو تعريف شود.بنابرين به نظر ميرسد براي اينکه حجاب که يکي از ضرورت هاي دپن اسلام است به صورت باور وارزش اجتماعي در جامعه وخصوصا دانشگاهها ودر شخصيت زنان ودختران مسلمان دروني شود ،بايد از رويکرد زور واجبار پرهيزنمود واز طريق راهکارهاي فرهنگي وجلب مشارکت هاي عمومي ،مدني ودولتي حجاب رامانند مسوليتي خطير وحتمي ومسلم در نگرش آنان وارد کرد.چرا که حجاب با اجبار وبدون عقيده به يونيفرمي سنگين تبديل مي شودوماهيت معطوف به عفاف خود را از دست مي دهد.اجبار بدون اقناع وفرهنگ سازي موجب لجبازي وعناد يا نفاق ودورويي وظاهر گرايي وغفلت از محتوا مي گردد به همين جهت است که بايد به تقويت پايه هاي آموزش ديني خانواده ،استفاده از استدلال عقلي ،شرعي واجتماعي ،توجهه ودقت مراکز فرهنگي ،اصلاح نظام الگوسازي و.....پرداخت))

 

دوشنبه 9 ارديبهشت 1392 - 13:24


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری