پنجشنبه 7 اسفند 1399 - 17:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زهرا سميعي

 

حجاب از منظري ديگر (جلد اول )

 

حجاب از منظري ديگر (جلد اول )

 مجموعه مقالات برگزيده کنگره سراسري عفاف وحجاب زمستان 1390/استان البرز

 به کوشش غلامرضا نجفي ،سيدعباس مسعودي،قادر حافظ،عبدالحميد قره داغي

 ناشر :انتشارات سوره مهر حوزه هنري

 شمارگان :1500نسخه

 قيمت :5500تومان

 

حجاب وعفاف همواره از جمله موضوعاتي بوده است که در جوامع انساني وبالاخص جوامع اسلامي مطرح گرديده ومورد توجهي خاص واقع گشته است.بايد گفت:مساله ي حجاب درجوامع امروزين عمدتا همراه بابرداشت هايي غلط از آن صورت مي گيرد که براي تفهيم وپاسخگويي به اين برداشت هاي غلط همواره بايد افراد،مجامع ونهادهايي باشند تا با انجام کار فرهنگي مرتبط با اين حوزه به برطرف کردن کاستي ها مبا درت ورزند.

بايد گفت برداشت هايي همچون عدم سنخيت حجاب با مدرن شدن جامعه وسنتي تلقي کردن اين ارزش ،مانع  دانستن آن به منظور فعاليت اجتماعي زن در خارج از منزل و....عمدتا ناشي از کج فهمي نسبت به پيامدها  ،آثار ودلايل داشتن حجاب در فرهنگ ديني –اسلامي مي باشد.

 امابايددانست که به واقع فلسفه ي حجاب آن چيزي است که در درجه ي اول به دنبال حفظ کرامت صحيح زن مي باشد وحقيقتا اين مساله به معني منزوي کردن زن نيست بلکه مساله حجاب وتاکيد برروي آن به معني جلوگيري از اختلاط وآميزش بي قيد وشرط زن ومرد در جامعه است اختلاطي که هم به ضررزن مي باشد وهم به مرد آسيب مي رساند.

 حجاب آن طور که در طول تاريخ نشان داده شده است همواره به عنوان يک نماد فرهنگي ويگانه ابزار هويتي يک ملت بوده است وباز هم درطول تاريخ به ويژه تاريخ اسلام وجود الگوهاي متعدداز زناني چون فاطمه(س)،خديجه (س)،زينب (س)و....که از جمله زنان محجبه وعفيف روزگار خود بودند نشان داده است که حجاب هيچ منافاتي با هيچ نوع کار سياسي ،فعاليت اجتماعي ،کاراقتصادي وفکري نداردواگر امروز بر مساله حجاب به عنوان يکم مساله ي بي اهميت تاکيد مي گردد ويا بر بي بندوباري وبدحجابي دامن زده مي شود تنها براي تذليل زن ،در معرض نمايش گذاردن او واستفاده ابزاري از وي مي باشد.اين در حالي است که اگر قرار است زن مسلمان الگوي طراز اول مطرح در جهان وجوامع اسلامي باشد بايد با پوشش وحجاب در جامعه ظاهر گردد زيرا با حفظ اين پوشش است که کرامت صحيح زن به معرض انظار گذارده مي شود.

 ازآنجاکه مي توان دلايل عديده فرهنگي ،امنيتي ،اجتماعي ،روان شناسانه و....براي حجاب ارائه داد .کتاب حجاب از منظري ديگر به کوشش جمعي از نويسندگان در قالب مجموعه مقالات برگزيده کنگره سراسري حجاب وعفاف توسط سوره مهر حوزه هنري در 2مجلد منتشر گرديده است .دراين مقالات سعي گرديده تاحجاب وعفاف از ابعادگوناگون بررسي گرددوبه زواياي تازه ونويي از اين موضوع پرداخته شود.

 مقالات جلد اول کتاب در برگيرنده ي عناويني هم چون :پوشش وامنيت حضور اجتماعي زن،حجاب معنا وکارکرد آن در اديان الهي ،بررسي وتبيين حجاب وکرامت زنان ايران باستان ،بررسي عوامل موثربرگرايش حجاب وپوشش الهي ،بررسي ابعادفرهنگ حجاب وعفاف در مقابله با ناتوي فرهنگي غرب ،بررسي وضعيت اعتقادات ديني در افراد مدگرا وعادي مي باشد.

 در مقاله ي اول با عنوان پوشش وامنيت حضور اجتماعي زن آمده است((هرچند در گذشته متاثر از گفتمان سنتي رايج ،حضورزن در عرصه عمومي وبهره وري از توانمدي هاي اين بخش از اجتماع چونان ضرورتي رخ نمي نمود اما در پي تمهيدات ناشي از حاکميت نگرش مدرن ازجمله افزايش سطح سواد ودر نتيجه دستيابي زنان به تخصص هاي لازم در زمينه هاي مختلف ،انتظار استفاده از نيروي سازنده آنان به جد دنبال شد.لذا در اين فرايند جهت هرچه بهتر برپا شدن اين نقش در اجتماع پوشش در اين پروسه مي تواند مهمترين گفتمان رايج باشد.اسلام با طرح پوشش زن ،در حقيقت جواز حضور در اجتماع اورا رقم زده است وبا دستورهاي حکيمانه وراهگشايي که در چگونگي منش وروش اوارائه داده از يک سو،اين نيروي عظيم از تباه شدن ودرگوشه اي بي هدف واثر ماندن نجات داده واز سوي ديگر جلوي فساد گستري وناهنجاري هاي ناشي از اختلاط زن ومرد گرفته شده است.))

 در ادامه ودر بخش ديگري از کتاب با عنوان بررسي وتببين حجاب وکرامت زنان ايران باستان نويسنده سعي داشته است تا به واکاوي سوالاتي چون،حجاب زنان ايران باستان چگونه بوده است ،آيا در آن زمان احترام خاصي نسبت به اين مساله وجود داشته وسوالاتي از اين دست بپردازد .نويسنده در اين قسمت کوشش کرده است تا با مراجعه به متون تاريخي وادبي پرده از اين پرسش ها بردارد.

 اما مهمترين بخش کتاب ،بخشي است که در خصوص ابعاد فرهنگ حجاب وعفاف در مقابله با ناتوي فرهنگ غرب بحث مي کند.در اين قسمت مي خوانيم((ناتوي فرهنگي تجميع نيروهاي فرهنگي سلطه گران است که باابزارهاي مختلف با هدف استحاله فرهنگي درصدد دگرگون کردن فرهنگ ملي کشورهاي جهان سوم طراحي شده است .يکي از اين فرهنگ ها که سعي در تغيير آن است فرهنگ عفاف وپوشش مي باشد.ناتوي فرهنگي طبق اين تعريف درصدداست تا به ترويج نسبي گرايي ،نابودي هويت ملي وفرهنگي ،بي تفاوت کردن جوانان به مسايل ديني واعتقادي ،سرکوب کانون هاي بيداري ،ترويج مصرف گرايي وابتذال وفساد،القاي ناکار آمدي نظام ديني ،والقاي برتري فرهنگ غرب بپردازد.

 امروزه تهاجم فرهنگي ابعاد بسيار متنوع وپيچيده وسازمان يافته را به خود گرفته که مساله کشف حجاب وبدحجابي را به طور مستقيم در آن مطرح نمي کند ودرصدد آن است که با برداشتن حجاب از سر زنان واز بين بردن حيا وعفاف  وتباهي نيروي انساني وچپاول ملتها وبه سلطه کشيدن آنها آنان را به نابودي حتمي  برساند))

 

دوشنبه 9 ارديبهشت 1392 - 13:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری