سه‌شنبه 17 تير 1399 - 14:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

نظام پيشنهادها به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي

 

در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كه در سال 1390 انجام گرفت، موضوع استقرار و اجراي نظام پيشنهادها به عنوان يكي از معيارها مورد ارزيابي قرار گرفت.

در اين ارزيابي كه شامل 7 شاخص عمومي است، هر شاخص داراي چندين زيرمجموعه و معيار مي باشد كه هركدام داراي امتياز خاصي است. استقرار و اجراي نظام پيشنهادها به عنوان يكي از معيارهاي موجود در شاخص استقرار نظام جامع مديريت عملكرد و ارتقاء بهره وري 30 امتياز از 230 امتياز را به خود اختصاص داده است.

در اين مدل ارزيابي، موضوع نظام پيشنهادها براساس مستندات دولتي از جمله:

1-    مصوبه شماره 430/13. ط تاريخ 15/12/79 شوراي عالي اداري موضوع استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهاده و دستورالعمل اجرايي آن.

2-    ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري

3-    دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري و با زيرمعيارهايي كه در جدول ذيل ذكر گرديده اند مورد ارزيابي قرار مي گيرد:

 

تعداد كل كاركنان

الكترونيكي كردن نظام پيشنهادها

بلي/خير

تعداد پيشنهاد دهندگان

نرخ مشاركت

تعداد پيشنهادها دريافت شده

تعداد پيشنهادها بررسي شده

تعداد پيشنهادها پذيرفته شده

درصد پيشنهادهاي پذيرفته شده

تعداد پيشنهادهاي اجرا شده

درصد پيشنهادهاي اجراشده

مجموع كاهش هزينه ها پس از اجراي پيشنهادها (ريال)

ميزان كاهش زمان انجام كار پس از اجراي پيشنهادها

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 28 فروردين 1392 - 13:8


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری