چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 8:52
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

گوسان پارسي

 

 

گوسان پارسي / بررسي نقل و نقالي در نواحي ايران – نقل هاي موسيقايي ، منظومه اي و تلفيقي

پژوهش : جهانگير نصري اشرفي

چاپ و شمارگان : اول – 1100 نسخه

ناشر : سوره مهر

 

بازماندگان و راويان سنن گوساني و خنيايي در ايران ، گوسان ( کوسان ) ، خنياگر / هنياگر ( هنيواز ) ، بررسي نقل و نقالي در ايران ، نقالي وجهي از هنرگوساني و خنيايي ، نقل رسمي يا ملي ، تحول ساختاري و مضموني در نقل ، مضمون در نقل نواحي ايران ، فرم در نقل هاي ايران ، نقل بومي – نقل ملي ، شرايط و مناسبت اجراي نقل ، صور نمايشي و قصه پردازي در نقل،  نقلهاي نواحي ايران ، نمونه هايي از نقل ترک و ترکمن ، نقل تلفيقي زهره و طاهر ، نقل تلفيقي يوسف و احمد ،  بررسي نقل هاي خراساني ، نمونه هايي از نقل خراسان ( منظوم ، موسيقايي و تلفيقي ) ، بررسي نقل هاي گيلان و تالش ، نقل موسيقايي حيدرخان ، نقل موسيقايي رعنا ، بررسي نقل هاي تالشي ، بررسي نقل هاي جنوب البرز- استان سمنان ( کومش  ) ، بررسي نقل هاي مازندران ، نمونه هايي از نقل منظوم ، منثور و تلفيقي مازندران ، بررسي نقل هاي گلستان ( استار باد ) ، بررسي نقل در پاره فرهنگ هاي البرز ، نقل و داستان پردازي در نوروزخوانيها ، کارکرد مضموني – منطقه اي در نقلهاي نواحي ايران ، مضامين در نقلهاي ايران ، کارکرد ملي – منطقه اي نقلها ، معرفي هنرمندان ، فهرست منابع ، نام موضوعات ، افراد و جاها و همچنين ضميمه دوم – تصاوير برخي هنرمندان عناوين اصلي کتاب حاضر را تشکيل مي دهند.

رضا مهدوي ؛ مدير کنگره گوسان پارسي و رئيس حوزه هنري در  ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که از روزگاران دور ، هنرهاي زيرمجموعه حوزه اي از حيات انسان – فرهنگي بودندکه در آن حوزه ، تمام فنون و مهارتهاي مربوط به هر هنر در خدمت يک هدف قرار مي گرفت و آن هدف ، تعالي و پيشرفت جامعه انساني بود. مهدوي ادامه مي دهد اصطلاح « گوسان پارسي » ( بررسي نقل و نقالي موسيقايي نواحي ايران ) ، در واقع ترکيبي نمادين ( سمبليک ) است که تنها به خاطر نامگذاري سلسله جشنواره هايي مربوط به اهداف مورد نظر مرکز موسيقي حوزه هنري انتخاب شده است . گوسان در عصر اشکانيان به خنياگراني گفته مي شد که مسئوليت هاي مشخصي را در زمينه سنتهاي شفاهي و برخي راهکارهاي ديني – اعتقادي به عهده داشته اند. وي هدف برگزاري کنگره گوسان پارسي را شناسايي بخشي از تطور  فرهنگ تاريخي ميهن اسلامي را مي داند.

جهانگير نصري اشرفي ؛ دبير کنگره گوسان پارسي نيز مجموعه پيش رو خوانندگان را با توجه به موضوعات و همچنين به خاطر نزديک شدن به پايان حيات اين گروه از فرمهاي موسيقايي ، اعتنا به بخشي مهم از ميراث هاي فرهنگي کشور ميداند. نصري مي افزايد که استادان و هنرمندان شرکت کننده در کنگره تبيين کننده و ادامه دهنده دست کم بخشي از وظايف و هنر گوسانها مي دانند. وي يادآور مي شود که ما به دانش افزون تر و احاطه کامل و گستره بسيار شگرف هنر گوسانها و خنياگران کهن در مقايسه با هنرمندان و نقالان معاصر نيز واقف هستيم .

در بخشي از نقل موسيقايي ليلي و مجنون کتاب حاضر مي خوانيم :

چون مجنون شد به خلوت خانه خاک                                    ندا آمد به وي از ايزد پاک

که اي مجنون چه آوردي به درگاه                                          برآمد از دل مجنون يکي آه

که چندان عشق ليلي در سرم بود                                            کجا پرواي روز محشرم بود

هنوزم عشق او از دل برون نيست                                            از اين مسکين چه مي خواهي که دل نيست

از آنجا عشق ليلي برده يم من                                               که تير عشق ليلي خورده يم من

ولي معذور در طاعت داشت ما را                                            که فرمان اجل نگذاشت ما را

که داد خويش بستانم  ز ليلي                                                 فرو بارم ز ديده اشک سيلي

گوسان پارسي / بررسي نقل و نقالي در نواحي ايران – نقل هاي موسيقايي ، منظومه اي و تلفيقي به قلم جهانگير نصري اشرفي در چاپ نخست خود با قيمت 4700 تومان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است.

 

 

 

 

 

يكشنبه 6 اسفند 1391 - 12:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری