يكشنبه 11 خرداد 1399 - 8:15
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

مقالات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 3)

 

مقالات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 3)

تأليف: مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

شمارگان: 1000 نسخه

قيمت: 350000 ريال

انتشارات: چاپ و نشر بين الملل

فصل اول با عنوان بررسي جايگاه مسجد در نزد افکار عمومي، شيوه­هاي محوريت و اعتلاي جايگاه آن در حيات فرهنگي و اجتماعي و قلم محمدرضا نقيب السادات تدوين يافته است.

در اين تحقيق که با شيوه توصيفي انجام گرفته است، سعي گرديد به بررسي نقطه نظرات مخاطبان پيام­هاي ديني مساجد و صاحبنظران امور مساجد در خصوص جايگاه مسجد در نزد افکار عمومي و شيوه­هاي محوريت بخشي و اعتلاي آن پرداخته شود.

در اين تحقيق هدف کلي شناخت شيوه­ها، راهکارها و روش­هاي موجود پژوهشي، آموزش در امر تبليغ ديني است و شناسايي روش­هاي جديد کار در زمينه فوق الذکر است.

شناخت روش­ها، راهکارها و شيوه­هاي نوين و کارآمد براي تبليغ ديني و طبقه بندي آن­ها براساس ماموريت­هاي قانوني و شناخت روش­هاي مطلوب براي آموزش، پژوهش و تبليغ از اهداف جزئي تحقيق آمده در اين فصل است. در يک جمع بندي کلي در چارچوب اهداف و سوال­هاي تحقيق بايد اظهار داشت که همه نهادها از راهکارهاي پژوهشي و آموزشي و تبليغي بهره­برداري نمي­کنند و اساساً در زمينه آموزش و يا پژوهش کاملاً منفعل عمل کرده­اند، بيشترين وجه توجه تبليغي است آن هم با گرايش به شيوه­هاي سنتي.

فصل دوم بررسي وضعيت موجود بهره­گيري از روش­هاي تبليغي مبلغان، بهينه سازي و ارائه راهکارهاي بهبود وضعيت است. هدف کلي پژوهش آمده در فصل دوم در بخش ذيل قابل ارائه است:

الف) شناخت وضع موجود تبليغات ديني با تکيه بر شيوه­هاي فعلي تبليغي مبلغان

ب) ارائه وضع مطلوب تبليغات ديني (با تاکيد بر طرح اعزام مبلغ)

در انتهاي تحقيق آمده است مهمترين پيشنهادهاي اجرايي در زمينه بکارگيري اصول و شيوه­هاي سنتي و نوين تبليغ ديني عبارتند از:

- تاسيس يک مرکز هماهنگ کننده براي سياستگزاري و برنامه ريزي سازمان­هاي ديني

- تدوين و مطلوب کردن نظام جامعه تامين بودجه سازمان­هاي ديني براي جذب و هزينه کرد اعتبارات دولتي، تسهيلات بانکي و کمک­هاي مردمي

- تهيه و تدوين نظام جامع استخدامي سازمان­هاي ديني

فصل سوم نيز با عنوان تحليل منابع، مصارف مالي، خدمات پشتيباني اعزام مبلغ و بررسي مشارکت مردمي در تامين هزينه­ها و قلم محمد حسين قدوسي تدوين شده است.

در اين تحقيق که از نوع تحقيقات توصيفي – اکتشافي است، از طريق مراجعه به اسناد و مکتوبات، مصاحبه با افراد صاحبنظر و مديران فرهنگي و اجراي پرسشنامه محقق ساخته، قصد بر آن بود که به تحليل منابع و مصارف مالي و خدمات پشتيباني اعزام مبلغ و بررسي مشارکت­هاي مردمي در تامين هزينه­هاي آن پرداخته شود. جامعه آماري در اين تحقيق از دو طبقه يک صاحبنظران و محققان در حيطه مشارکت در امور ديني و ديگري مديران مراکز، سازمان­ها و نهادهاي ديني دولتي و غيردولتي، از بين جامعه آماري فوق به روش نمونه گيري غيرتصادفي 100 نفر نمونه تحقيقي جهت اجراي پرسشنامه و 30 نفر صاحبنظر جهت مصاحبه انتخاب شد. ابزار اندازه گيري در اين تحقيق شامل پرسشنامه و مصاحبه بود که اعتبار روايي آنها به روش­هاي مناسب بدست آمد و مورد تاييد قرار گرفته است.

فصل چهارم نيز به بررسي وضعيت موجود اعزام مبلغ، ارائه راهکارهاي مناسب بهبود سازماندهي و مديريت تبليغ با نگرش بر طرح روحانيون مستقر مي­پردازد.

عمده هدف اين تحقيق شناخت نحوه اعزام و بهره گيري از روش­هاي اصولي و نيز ارائه الگوي مطلوب سازماندهي و مديريت اعزام مبلغ از نظر کمي و کيفي مي­باشد که با استفاده از روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده است که مراکز و سازمان­هاي مرتبط با اعزام مبلغ را مورد بررسي قرار مي­دهد.

فصل پنجم هم بررسي جايگاه قانوني توانمندسازي سازمان­ها، مراکز آموزش قرآن کريم و ارائه ساختارهاي مطلوب براي اجراي نهضت قرآن آموزي را مورد محور نگارش قرار داده است.

هدف تحقيق حاضر شناخت و بررسي جايگاه قانوني و توانمندي سازمان­ها و مراکز آموزش قرآن کريم و نيز ارائه ساختار مطلوب براي اجراي نهضت قرآن آموزي بوده است.

يافته­هاي حاصل از تحقيق حاضر گوياي اين معناست که در حال حاضر هيچگونه هماهنگي، وحدت رويه و تقسيم کاري بين سازمان­هاي مختلف دست اندرکاران قرآن آموزي وجود ندارد. نداشتن سياست­هاي کلان کاري چشم انداز روشن و مشخص در امر قرآن آموزي در حوزه تحت سرپرستي خود نمايد در حال حاضر کمبود شديد مربي و نيروي انساني از مشکلات عمده امر قرآن آموزي است.

فصل ششم بررسي شيوه­ها و راهکارهاي علمي تامين منابع غيردولتي و ارتقاء سطح مشارکت عمومي در امور نهضت قرآن آموزي نام دارد.

اهداف اصلي تحقيق حاضر شامل سه هدف کلي زير مي­باشد:

بررسي و تبيين وضعيت موجود منابع غيردولتي و سطح مشارکت عمومي در امر قرآن آموزي.

بررسي شيوه­ها و ارائه راهکارهاي مناسب جهت تامين منابع غيردولتي و ارتقاي سطح مشارکت عمومي در امور مختلف نهضت قرآن آموزي.

جامعه آماري اين تحقيق به عنوان يک جامعه خاص شناخته مي­شود که براساس موضوع پژوهش متشکل از دو طبقه يا ارائه متفاوت است. اين دو لايه شامل:

صاحبنظران و محققان در حيطه مشارکت مردم در امور ديني، مديران مراکز، سازمان­ها و مراکز دولتي و غيردولتي.

فصل هفتم نقد تطبيقي اصول، مباني و اهداف توسعه فرهنگي در غرب و جمهوري اسلامي ايران نام دارد. اهداف تحقيق با توجه به عنوان پژوهش به شرح ذيل است:

الف) شناسايي اهداف، اصول و مباني توسعه فرهنگي غرب

ب) مطالعه و تبيين اصول، مباني و اهداف توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

ج) نقد و اصول و مباني و اهداف توسعه فرهنگي در غرب و اسلام

د) مطالعه و بازبيني رويکردها و روش­هاي ثتبيت هويت فرهنگي ديني در جوانان

هـ) مطالعه و بررسي تشابهات و تفاوت­هاي اساسي بين اصول، اهداف و مباني توسعه فرهنگي در غرب جمهوري اسلامي

و) مطالعه امکان ايجاد ارتباط و تعامل بين فرهنگي

فصل هشتم با موضوع تبيين و ارزيابي اساسي­ترين چالش­هاي توسعه فرهنگ ديني در جمهوري اسلامي ايران نگارش يافته است.

هدف­هاي تحقيق عبارتند از:

1- شناسايي، تبيين و ارزيابي چالش­هاي اساسي پيش روي توسعه فرهنگي و ديني.

2- ارائه تعريف مشخص از توسعه فرهنگ ديني به منظور برنامه ريزي لازم جهت بهبود روند توسعه فرهنگ ديني.

3- شناسايي و عرضه راهکارهايي از تعامل بين فرهنگي و درون فرهنگي به منظور خنثي نمودن اثرات مخرب تهاجم فرهنگي

4- تبيين راهکارهايي براي عبور از بحران­هاي فرهنگي

5- تبيين رسالت­هاي اساسي نهادهاي مربوط به عرصه فرهنگ ديني

6- عرضه پيشنهادهايي براي نهادهاي برنامه ريز در حوزه فرهنگ دين

فصل نهم بررسي اثربخشي، شناسايي نقاط ضعف، قوت سازمان­هاي دولتي و غيردولتي متولي توسعه فرهنگ ديني در زمينه تصميم گيري، اجرا و نظارت نام دارد.

مجموعه اقدامات حوزه سازماندهي فعاليت­هاي ديني در سطوح ستادي، ضعف و اجرا براي آن است که براساس اهداف در هر دوره حاکميت و مردم، مجموع کالاها و خدمات ديني توليد و عرضه شود. کيفيت اين کالاها و نهايتاً اينکه چه ميزان متقاضي براي آنها وجود دارد و به چه ميزان خدمات ديني مخاطب پذير و اثرگذاري دارد، هدف اساسي است.

فصل يازدهم نيز راهکارهاي علمي و امکان سنجي تحقيق و بهبود مولفه­هاي توسعه فرهنگ ديني با رويکرد مشارکت­ هاي اجتماعي را بررسي مي­کند.

اهداف کلي تحقيق به شرح ذيل است:

- شناسايي تعيين ظرفيت­هاي ملي و تعيين و توسعه فرهنگ ديني.

- شناسايي و تعيين موانع و محدوديت­هاي ملي در تعيين و توسعه فرهنگ ديني.   

- شناسايي و تعيين راهکارها و روش­هاي تعيين و توسعه فرهنگ ديني با تاکيد بر رويکرد مشارکت­هاي اجتماعي.

فصل دوازدهم هم بررسي و تجزيه و تحليل گذشته در اين امر مي­تواند راهگشا و آغاز کار برنامه ريزي در زمينه توسعه فرهنگ ديني باشد چرا که از اين طريق مي­توان مسائل اساسي توسعه فرهنگ ديني را براساس نيازها شناسايي کرد و براساس آن اهداف برنامه توسعه را تدوين کرد و راهکارهاي لازم را براي پياده کردن اهداف پيش بيني کرد.

اين تحقيق اهداف ذيل را دنبال مي­کند:

1- ارائه برنامه مناسب توسعه فرهنگ ديني متناسب با شرايط و مقتضيات زمان

2- ارائه شيوه­هاي انگيزشي و پيشنهادات لازم جهت پياده کردن برنامه

گفتني است، جلد سوم مقالات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني تأليف مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و شمارگان هزار نسخه و قيمت 350000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

چهارشنبه 18 بهمن 1391 - 10:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری