سه‌شنبه 8 مهر 1399 - 16:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كرمان

 

آسيب شناسي انقلاب از نگاه رهبري

 

 

مقدمه

آسيب شناسي در خصوص پديده هاي مختاف يك نظام و جامعه در حوزه هاي گوناگون آن يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه مي تواند در تبيين افكار عمومي و روشنگري نقش مهمي ايفا نمايد .

به صورت طبيعي در مسير تولد و رشد هر پديده اي، ممكن است آسيب ها و آفت هايي بروز كند و از تحقق يا استمرار آن جلوگيري نمايد.

اين آسيب ها و آفت ها اگر زدوده نشوند، ادامه حيات آن پديده را با مشكلات جدي روبه‌رو مي سازند. انقلاب، نظام و جامعه اسلامي هم اگر به آسيب زدايي و آفت زدايي توجه كافي نكند، آسيب ها و موانع، حركت تكاملي و رو به توسعه آن را سد مي كنند و تحقق اهداف آن را به تأخير انداخته، يا ناممكن مي سازند. شايد به تعداد اهدافي كه هر انقلاب و جامعه و حكومت دنبال مي كند بتوان آسيب ها و موانعي را پيش بيني كرد.

در نخستين هفته ها و ماه هاي پيروزي انقلاب اسلامي، مضمون و محتواي عمده غالب تحليل ها و سخنراني ها و نوشته ها، حكومت طاغوت را نقد و نفي مي كرد كه امري طبيعي بود؛ هم بدين علت كه پيش از آن، استبداد حاكم اجازه نمي داد تا ملت آن چه را در اعتراض به زشت كاري ها و تباهي هاي آن حكومت در دل داشته، به زبان آورد و با پيروزي انقلاب آن بغض فرو خورده دو هزار و پانصد ساله تركيد و مردم آن چه را در دل داشتند، بيان كردند؛ هم به اين علت كه انقلاب، تازه آغاز شده بود و جامعه در آستانه دوران تازه اي قرار داشت، هنوز راهي طي نشده بود و زماني نگذشته بود تا بتوان درباره عملكرد، نتايج و دست آورد هاي انقلاب و نيز آسيب ها و آفات سخن گفت. در آن زمان سخن ها بيشتر حول واقعيت هاي گذشته و آرمانهاي آينده دور مي زد. اما امروز پس از بيست و پنج سال، علاوه بر آرمان ها، از واقعيت هاي انقلاب هم مي توان سخن گفت و مي بايد گفت.

آن چه در اين زمينه در اين مقطع از حيات انقلاب بايد مورد توجه قرار گيرد، آفات و آسيب هايي است كه انقلاب را تهديد مي كند. البته مقوله آسيب شناسي مقوله تازه اي نيست و همواره به صورت ضمني و يا صريح در بيانات و اعلاميه هاي رهبران انقلاب مطرح شده است. با اين وجود با تحولات و فراز و فرود ها در مسير انقلاب، ضرورت توجه به مباحث آسيب شناسي بيشتر احساس مي شود.

ممكن است تصور شود كه سخن گفتن از آسيب هاي انقلاب، نشانه ضعف انقلاب است و يا موجب ضعف آن خواهد شد. اما اين تصور درست نيست؛ زيرا اگر فرضاً انقلاب ضعفهايي داشته باشد، كه مسلماً خالي از ضعف نيست، در آن صورت بيان آن ضعف ها و توجه به آفات و آسيب ها و بررسي آن ها بيشتر به سود انقلاب است تا سخن نگفتن و سكوت و بي توجهي. شناخت ضعف ها و آسيب هاي قطعي يا احتمالي، مي تواند مقدمه اي براي چاره انديشي و علاج باشد و آسيب شناسي انقلاب از اين حيث، نه تنها امري منفي و مضر نيست بلكه مفيد و ضروري است. به طور كلي نيز اين نكته صحيح است كه هر موجود زنده اي كه جرأت و جسارت و همت داشته باشد كه به ضعفها و معايب خود توجه كند، از موجود ديگري كه از شدت ضعف ها و عيوب خود بيمناك است، قدرتمند تر است. بنابر اين گريز از بررسي ضعفها و آسيب ها و غفلت از آفات و عوارض، خود ضعف بزرگي است كه مي تواند منشأ مشكلات و معايب بيشتري باشد و علاج و رهايي را سخت تر نمايد. آسيب شناسي انقلاب اسلامي و بررسي راه هاي نفوذ اجانب و تسلط دشمنان امري است كه اگر به درستي تبيين و فهميده شود مي تواند قوام و قدرت و عزت انقلاب را بيمه نمايد. در نوشتار حاضر، سعي شده است كه اهم اموري كه مي تواند پويايي انقلاب اسلامي را با خطر مواجه كند از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي بيان شود.

آسيب شناسي انقلاب از نگاه رهبري


امور مخاطره آميز انقلاب

1- عدم تحقق عدالت اجتماعي
يكي از محوري ترين اصول در حيات بشر ، عدالت است كه سرچشمه نيكي ها و ارزش ها و مايه تحقق اهداف انساني مي گردد و جامعه به حيات مطلوب خود نمي رسد مگر به اقامه عدالت .

از اين رو در راستاي تحقق حيات طيبه، خداوند تبارك و تعالي ازجمله ، فلسفه بعثت انبيا را زمينه سازي براي تحقق عدالت اجتماعي برمي شمارد. در انديشه حضرت آيت الله خامنه اي عدالت اجتماعي از جايگاه والا و ارزشمندي برخوردار است از اين رو در طرح رابطه انقلاب اسلامي و عدالت اجتماعي مي فرمايند:
«در اين مرحله از انقلاب هدف عمده عبارت است از ساختن كشور نمونه كه در آن رفاه مادي همراه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان هاي انقلابي با برخورداري از ارزش هاي اخلاقي اسلام تأمين شود. هريك از اين چهار ركن اصلي تضعيف يا مورد غفلت قرار گيرد بقاي انقلاب و عبور آن از مرحله گوناگون ممكن نخواهد بود. (1)
و درباره اهميت اصل عدالت اجتماعي مي فرمايند: در محيط سياست داخلي يكي از چيزهايي كه لازم است، عدالت اجتماعي است بدون عدالت اجتماعي جامعه اسلامي نخواهد بود.
بنابراين حيات تداوم و پويايي انقلاب اسلامي كه ثمره خود را در نظام جمهوري اسلامي تجلي بخشيده است وابسته به اصل عدالت اجتماعي است اين اصل را ايشان اين چنين تعريف مي نمايد:«عدالت اجتماعي بدين معني است كه فاصله ژرف ميان طبقات و برخورداري هاي نابه حق و محروميت ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئن ترين و وفادارترين مدافعان انقلابند احساس و مشاهده كنند كه به سمت حذف محروميت حركتي جدي و صادقانه انجام مي گيرد با قوانين لازم و تأمين امنيت قضايي در كشور تجاوز و تعدي به حقوق مظلومان و دست اندازي به حيطه مشروع زندگي مردم جمع شود. همه كس احساس كند كه در برابر ظلم و تعدي مي تواند به ملجاء مطمئن پناه ببرد و همه بدانند كه با كار و تلاش خود خواهند توانست زندگي مطلوبي داشته باشند» (2)
و در تعريفي ديگر از اصل عدالت اجتماعي گفته اند:«عدالت اجتماعي به مفهوم آن است كه نظر و نگاه دستگاه قدرت و حكومت بايد نسبت به آحاد مردم در برابر قانون امتيازات و برخوردها و رفتارها يكسان باشد و آحاد مردم از امتيازات و خيرات اسلامي به صورت عادلانه بهره مند شوندو هيچ كس بدون دليل امتياز ويژه اي نداشته باشد». (3)
براساس اين ديدگاه است كه مقام معظم رهبري زنگ خطر را در مقوله سازندگي و رشد اقتصادي در كشور به صدا درمي آورند و هشدار مي دهند كه نبايد عدالت اجتماعي در تمامي ابعاد آن به خصوص در بعد اقتصادي فراموش شود ايشان مي فرمايند:«درنظام جمهوري اسلامي ايران اساس همه فعاليت ها بايد مبتني برعدالت باشد زيرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتر است و بر اين اساس رونق و شكوفايي اقتصادي هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر ادامه قسط و عدل در جامعه باشد رشد اقتصادي در جامعه ما هدف اصلي نيست بلكه رشد اقتصادي جزئي از هدف ماست و جزء ديگر عبارت از عدالت است هر برنامه اقتصادي آن وقتي معتبر است كه با خودش به تنهايي يا در مجموعه برنامه ها ما را به هدف عدالت نزديك كند والا اگر ما را از عدالت اجتماعي دور كند به فرض براين كه رشد اقتصادي منتهي شود كافي نيست». (4)
بنابراين از ديدگاه مقام معظم رهبري از جمله تهديدهاي انقلاب اسلامي ايران آفتي به نام بي عدالتي است كه از اين رو بايد با تمام توان در تمام ابعاد فرهنگي اقتصادي امنيتي و قضايي و در ساختار جامعه روح عدالت دميده شود وگرنه فلسفه انقلاب اسلامي زيرسؤال ميرود بر همين اساس به همه سفارش و هشدار دادند كه:«مسئولان اجرايي، قضايي، قانون گذاري، روحانيون، گويندگان، روزنامه نگاران و روشنفكران بايد بدانند كه اگر جهت گيري عدالت اجتماعي در كشور ضعيف شود هر كاري در كشور انجام بگيرد به زيان طبقات ضعيف و به سود عده اي معدود زرنگ ها و قانوندان هاي قانون شكن تمام خواهد شد و عامه مردم بي نصيب خواهند شد». (5)
از نظر مقام معظم رهبري عمده ترين نياز امروز كشور به عدالت است ايشان در اين زمينه گفته اند: «برادران و خواهران عزيز نياز عمده امروز كشور ما عدالت است مردم از تبعيض رنج مي برند مسئولان كشور كه بحمدالله مسئولان ارشد كشور مؤمن و پاكيزه اند اگر آنچه را كه نياز حقيقي مردم است مي خواهند بايد به عدالت بينديشند اگر فكر و انديشه عدالت در دلها زنده باشد آنگاه فرصت كار و توفيق براي بازكردن گره ها يكي يكي بوجود خواهد آمد بيكاري و تنبلي اقتصادي و مشكلات مردم كه در زمينه هاي فرهنگي وجود دارد حل شود و رشد علم در دستگاه ها ممكن خواهد شد ملت عزيز ايران باايمان ناب و پاكي كه دارد و با اعتمادي كه به نظام اسلامي در سراسر وجود او بحمدالله وجود دارد خواهد توانست در مقابل تهديدهاي جهاني همچنان با استقامت و سرافرازي و با قدرت و شهامت بايستد و متجاوزان سلطه طلب و سيطره طلب جهاني را از نزديك شدن به مرزها و حريم اين ملت برحذر دارد».
«دشمنان اسلام نمي خواهند استقرار عدالت كه بزرگترين هدف جمهوري اسلامي است تحقق يابد پرچم عدالت به وسيله اسلام برافراشته شده است اما دشمنان نمي خواهند بگذارند كه واقعيت عدالت در جامعه مستقل و نظام جمهوري اسلامي پديد بيايد ايجاد عدالت اجتماعي به معناي آن است كه كشور بتواند از ثروت هاي طبيعي و استعدادهاي انساني خود استفاده كند و بهره هاي اين پيشرفت و ترقي را ميان همه مردم تقسيم و توزيع كند ايجاد عدالت اجتماعي بدون تلاش براي پيشرفت كشور در اين منطقه و مناطق ديگر براي اين مقصود صورت گرفته كه راهكارهايي در جهت ايجاد ثروت براي كشور و آنگاه بهره مندي عموم از آن به وجود آيد». (6)
از نظر آيت الله خامنه اي استقرار عدالت اجتماعي راه اصولي علاج فقر است ايشان در اين زمينه اظهار داشته اند:«البته علاج فقر به شكل اصولي در هر جامعه اي از راه استقرار عدالت و نظام عادلانه در محيط جامعه است تا كساني كه اهل دست اندازي به حقوق ديگرانند نتوانند ثروتي را كه حق همگان است به سود خود مصادره كنند اين يك وظيفه دولتي و حكومتي است، اما مردم هم به نوبه خود وظيفه سنگين بردوش دارند اجراي عدالت اجتماعي در برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت و بتدريج امكان پذير است اما نمي شود منتظر ماند تا برنامه هاي اجتماعي به ثمر برسد و شاهد محروميت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود اين وظيفه خود مردم و همه كساني كه مي توانند در اين راه تلاش كنند است». (7)

2- عدم حفظ وحدت و هماهنگي در ميان مسئولين
اگر وحدت در ميان همه اقشار جامعه لازم و ضروري است اما وحدت در ميان مسئولين ضرورت دوچندان دارد كه بارها مقام معظم رهبري بر اين امر تأكيد داشته اند به عنوان نمونه به چند مورد از كلام ايشان اشاره مي كنيم: «مسئولان كشور در قواي سه گانه و همه فعالان سياسي و فرهنگي بدانند كه حفظ منافع ملي در وحدت و پرهيز از تفرقه و اختلاف است سليقه ها و گرايش هاي متفاوت نبايد در صحنه افكار عمومي به نزاع و مجادله و كشمكش تبديل شود و دشمن كمين گرفته را اميدوار كنند؛ همه با هم به نيازها و خواسته هاي بحق مردم در امور اقتصادي و فرهنگي بينديشد و براي تامين آن دست به دست يكديگر بدهند». (8)
ايشان در جاي ديگر در اين زمينه گفته اند: «چيزي كه لازم مي دانم در مورد مسئولان كشور تاكيد كنم در درجه اول انسجام و اتحاد كلمه است مسئولان كشور بايد متحد باشند و حرفشان يكي باشد». (9) «يكي ديگر از عيوب و آفتها عدم اتحاد كلمه است مسئولان بايد مواضع واحدي اتخاذ كنند بخصوص در مسائل جهاني و مسائل عمده كشور وقتي كه اندك اختلاف در مسئولان پيدا مي شود شما مي بينيد راديوهاي بيگانه چگونه اينها را بزرگ و چند برابر مي كنند حتي آن جايي كه اختلاف نيست اختلاف را جعل مي كنند براي اين كه نشان دهند بين مسئولان اتحاد كلمه نيست آنها از جمع منسجمي كه با هم كار كنند و همدل باشند خيلي مي ترسند خوشبختانه تركيب قانون اساسي ما راه حل مشكلات را معين كرده است رهبري را به عنوان محور در نقطه مركزي همه مسئولان قرار داده است اين امكان و فرصت خيلي بزرگ است تا مسئولان بتوانند با وحدت كلمه با همديگر كار كنند». (10)
در جاي ديگر مي فرمايند:«اينجانب نمايندگان محترم مجلس و نيز مسئولان قوه قضاييه را به پيمودن راههاي قانوني و تمكين در برابر قانون دعوت مي كنم و از مجادله هاي بيهوده در امري كه مجراي قانوني آن مشخص است بر حذر مي دارم اختلاف و جنجال در محضر افكار عمومي ملت عزيز كه براي رفع مشكلات خود چشم به شماها و ديگر مسئولان سه گانه دوخته است كاري برخلاف مصالح ملي و در نزد خدا و مردم ناپسنديده است». (11)
پرهيز از طرح اختلاف نظر مسئولين در انظار عمومي و حل آن از طريق قانوني از جمله مواردي است كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است.
«آن جايي كه مسئولان در غير مسائل اصلي در مسائل كاري و اداري فهم يك قانون با هم اختلاف دارند اين اختلافات جلوي چشم مردم قرار نگيرد و به كوي و بازار كشيده نشود اختلاف نظر نبايد نشان دهنده اختلاف مسئولان باشد؛ چرا؟ چون مردم را مأيوس و نگران و دشمن را خوشحال مي كند». (12)
از نظر مقام معظم رهبري هوشياري و حفظ وحدت موجب مصونيت ملت در برابر تهديدهاي دشمن است ايشان در اين زمينه مي فرمايند: «نفس آمادگي و هوشياري و حساس بودن يك ملت در قبال شرايط مي تواند او را از بسياري از آسيب ها محفوظ نگهدارد ملتها چوب غفلت هاي خود را مي خورند همچنان كه چوب اختلاف هاي خود را مي خورند امروز امت اسلام اگر در مقابل تهديدات قرار مي گيرد و اگر به جنگ صليبي تهديد مي شوند اين ناشي از غفلتي است كه متأسفانه در بسياري از بخش هاي اين امت بزرگ به چشم مي خورد همچنين ناشي از يكپارچه نبودن اين حجم عظيم و اين پيكر بزرگ است ما به سهم خود به عنوان ملت ايران به عنوان پرچمداران اسلام به عنوان مناديان استقلال و عزت و شرف يك ملت بايد اين آسيب ها را به درون خود راه ندهيم». (13)
از نظر مقام معظم رهبري نياز اساسي كشور به تلاش هماهنگ و متحد مسئولان نظام است، بنابراين ايشان در اين زمينه اظهار داشته اند: «مسئله اساسي كه امروز كشور و ملت ما به آن احتياج دارد اين است كه مسئولان كشور در يك جبهه واحد تلاش متحد و هماهنگي را براي برطرف كردن مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم شروع كنند». (14)
و از طرفي مقام معظم رهبري مسئولان نظام را از اختلاف و دشمني با يكديگر بر حذر مي دارند و مي فرمايند: «توصيه مؤكد من به مسئولان اين است كه در اين سطوح مديريتي نظام دشمنان با ايادي خود مي خواهند اختلاف ايجاد كنند دشمن اين را مي خواهد و اصرار دارد كه مديران كشور را در جبهه هاي متفاوتي نشان دهد آرزوي دشمنان است كه قواي سه گانه به جان هم بيفتند مجلس به جان قوه قضاييه به جان دولت و دولت به جان قوه قضاييه مسئولان بايد هشيار باشند و نگذارند بدانند امروز كشور به چه چيزي نياز دارد». (15)

3- ضعف و تسليم در مقابل آمريكا
«در شرايطي كه برخورد رژيم آمريكا با همه دنيا برخوردي طلبكارانه و فزون خواهانه مي باشد هرگونه ضعف و تسليم شدن بزرگترين خطاي استراتژيك است». (16)
حضرت آيت الله خامنه اي در جاي ديگر مي فرمايند: «نظام اسلامي در برابر اردوگاه شرق و غرب ايستاده اما در همان روزها يك نظريه اين بود كه ما به نحوي با استكبار كنار بياييم كساني كه اين نظريه را بيان مي كردند آدمهاي بدي نبودند بلكه ساده انديش بودند و مي گفتند كنار بياييم تا ضرر آنها را دفع كنيم اما پاسخ اين سوال را نمي دانند كه اين كنار آمدن كوتاه آمدن و عقب نشيني كردن سنگر به سنگر تا كجا بايد از ارزش هاي خود صرف نظر نماييم تا امريكا بگويد ديگر با شما كاري نداريم؟ شايد بعضي از آنها حتي فكر نمي كردند كه استكبار به اين حد هم قانع نيست در جنجال اخير فعاليت هاي هسته اي ايران ديديد كه قدم به قدم شروع كردند به جلو آمدن اول گفتند ايران بايد پروتكل الحاقي را قبول كند بعد گفتند بايد فلان اطلاعات را بدهد بعد پا را فراتر گذاشتند و گفتند اصلا ايران نبايد فناوري هسته اي داشته باشد». (17)
ايشان در جاي ديگر مي فرمايند: «هزينه استقامت و عزتمندي كمتر از تسليم و زبوني است دشمنان فشار مي آورند سختي است براي استقلال و حفظ هويت يك ملت و شرمنده نشدن در مقابل تاريخ و تحمل اين سختي ها لازم است شايد تصور كنيد كه اگر تسليم و سازش با دشمن صورت بگيرد بعدا از تسليم شدن با ما چه مي كند مهاجمان نمي گويند كه تسليم شديد پاداش تان اين است كه همه تان در امن و امان زندگي كنيد امروز عراق نمونه بارز آن است كوتاه آمدن در برابر استكبار چيزي جز تسليم و زبوني به همراه ندارد شما امروز مي بينيد كه عده اي در ظاهر مصلحت انديشانه در باطن از روي رعب و ضعف پايه هاي باور يقين مي گويند بياييم كلامي بگوييم و قدمي برداريم در آن روز هم همين حرفها بود بعضيها مي گفتند بياييد به جناح شوروي و ماركسيست ها مقداري نزديك بشويم تا بتوانيم در مقابل اين جناح ديگر مقابله نماييم و مقاومت كنيم يا بر عكس اينها توجه نمي كردند كه نيرو و اقتدار يك نهضت به اين است كه از درون خود بجوشد و صدق خود را به پيروانش نشان دهد، راه حلها را از فكر خود جستجو كند و بيابد شيوه هاي كار با انطباق با همان فكر و راه خود را پيدا كند نهضت اسلامي امام خميني با آن رهبري مدبرانه و با صلابت خود در برابر اين افكار محكم ايستاد كه شما خيال نكنيد اين هياهو و جنجالي كه امروز هست در گذشته نبود از اول انقلاب اين هياهوها وجود داشته است بارها و بارها در همين دوران گذشته در زمان امام و بعد از رحلت ايشان بخصوص افرادي از كشورهاي به عنوان دوست و آرام به شكلي كه داريم يك راز را به شما منتقل مي كنيم به ما اطلاع مي دادند كه الان موشك هاي آمريكايي و اسرائيلي هدف هاي داخل ايران را نشانه گرفته اند بدانيد كه يك اشاره كافي است تا ايران را منهدم كنند هدفشان اين بود كه در مقابل اين تهديدها و ارعابي كه مي خواستند به وجود بياورند مسئولان بترسند و تسليم شوند اين ارعابها براي عقب نشاندن مسئولان ملت ايران بود تا مواضع خودشان را حفظ نكنند».  (18)
رهبر معظم انقلاب اسلامي ايستادگي تمسك به آرمان ها و حضور در صحنه و تلاش عالمانه و دلسوزانه مسئولان را راه مقابله با دشمن مي داند در اين زمينه مي فرمايند: «راه علاج چيست؟ ملت ايران يك راه علاج دارد و همان راه علاجي است كه تا به امروز دنبال كرده و آن ايستادگي و تمسك به آرمان ها و اصول خود و حضور در صحنه است من آن روز به ملت عزيزمان عرض كردم الان هم عرض مي كنم ملت بزرگ ايران بدانيد اگر ايستادگي و حضور شما در صحنه نبود نظام جمهوري اسلامي و هيچ كدام از مسئولان يك سال هم نمي توانستند مقاومت كنند اراده تان را محكم نگهداريد و حضور خود را حفظ كنيد مي بينيم و مي دانيم كه ملت ايران تا امروز همين طور عمل كرده است بعد از اين هم همين طور خواهد بود». (19)
از نظر مقام معظم رهبري ملت و مسئولين ايران مرعوب تهديدات آمريكا نمي شوند ايشان در اين زمينه مي فرمايند: «البته آنها مي دانند كه جنگ با ايران بسيار بهاء سنگين دارد و مي دانند كه جنگ با ايران جنگ با يك رژيم نيست جنگ با يك دولت كودتايي نيست جنگ با يك حكومت نيست جنگ با يك ملت است لذا خود آنها هم از جنگ استقبال نمي كنند اما مي خواهند با مطرح كردن نام جنگ و تهديد به جنگ ملت و در درجه اول مسئولان را مرعوب كنند و وادار كنند كه در مقابل آنها تسليم شوند منافع آن ها را تأمين كنند و به ملت خود خيانت نمايند اين را بدانند كه در ميان مسئولان كشور و قواي سه گانه هيچ كس نمي تواند اندك انگيزه اي داشته باشد براي اين كه ملت و مصالح او را تسليم دشمن بيگانه كند و اگر كسي در جهت تسليم منافع ملي و ملت و مصالح ايران به دشمن حركت كند ملت او را با نهايت بي رحمي كنار خواهد زد خدمت به ملت ايران يك افتخار است مسئولان كشور روي دفاع از حقوق و حفظ حيثيت و آبروي اين ملت از استقلال اين كشور هم داستان و هم سخن اند اين را همه بدانند كه البته مي دانند». (20)

4- ناكارآمدي نظام
از آنجا كه پايداري نظام جمهوري اسلامي و تأثيرگذاري انقلاب در سطح بين المللي بسته به موفقيت و كارآمدي و توان مديريتي قوي در سطح داخلي و جهاني مي باشد لذا دشمنان انقلاب اسلامي براي شكست انقلاب درصدد القاي ناكارآمدي نظام برآمده اند. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه گفته اند.«آن ها (دشمنان انقلاب) مي توانند دو كار انجام دهند خواهش مي كنم مسئولين كشور مديران گوناگون بخش ها و آحاد مردم به اين نكته توجه كنند دشمنان ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي فقط به اين دو موضوع مي توانند اميد داشته باشند يكي ناكارآمدي نظام را به مردم القا كنند يعني بگويند اين نظام نمي تواند خواسته هاي مردم را برآورده كند و با القاي آن به مردم ارتباط مستحكم با نظام اسلامي را از بين ببرند دوم اينكه دسته بندي و اختلاف ايجاد كنند. اين دو نقطه اميد براي صهيونيست ها و آمريكايي ها، استكبار و دشمنان نظام اسلامي وجود دارد همه متوجه اين دو نقطه باشند». (21)
از نظر مقام معظم رهبري دشمن در تلاش براي القاي ياس و نااميدي به ملت و مسئولين است؛ ايشان در اين زمينه مي فرمايند: «بعضي ها خودشان را كوچك مي شمارند بعضي نيروي خودشان را نديده مي گيرند بعضي آن استعداد و حركت و انرژي عظيمي را كه در درون اين ملت و دستگاه مديريت اين كشور از مجموعه قوا وجود دارد دست كم مي گيرند اين هم جزيي از تبليغات دشمن است همه تبليغات دشمن اين است بدبخت شديد بيچاره شديد از بين رفتيد تمام اين تبليغات مربوط به امروز نيست سال ها دارند همين مطالب را تكرار و ترويج مي كنند و من حالا نمونه هاي متعددي در ذهن دارم كه يادم هست اما نمي خواهم وقت را به اين مسائل بگذرانم و هدف هم چيزي جز اين نيست كه شما را وادار كنند تا از موضع خود عقب نشيني كنيد». (22)
سلب اعتماد مردم از كارايي نظام از جمله مواردي است كه مي تواند آسيب جدي به انقلاب بزند حضرت آيت الله خامنه اي در جاي ديگر در اين باره اظهار داشته اند: «يكي از مسائلي كه آنها به شدت دنبالش هستند سلب اعتماد مردم از كارايي نظام است بعضي از حرف هايي كه مي شنويد تصادفي نيست كه بعضي كساني بيايند درباره نظام اسلامي بحث كنند و بحران مشروعيت نظام را مطرح سازند مشروعيت نظامي كه با آراي مردم سر كار و با مجاهدت مردم و با اين همه احساسات و عواطف مردم سر كار آمده است با اين همه مشكلات دست و پنجه نرم كرده است از اين همه دشمني ها و مقابله ها سرافراز بيرون آمده و همه مردم هم به كمك هم بوده است آن وقت بيايند اين نظام را زير سؤال بگذارند بحران مشروعيت اين ها تصادفي نيست بعضي از حرف هايي كه مي بينيد در بعضي از تريبون ها پخش مي شود همه در جهت همين تصويرسازي منفي سازي نظام اسلامي در ذهن مردم و براي سلب اعتماد مردم است كه آن مقصود حاصل شود يعني گسستگي پيوند ميان مردم و نظام تا خيال دشمن آسوده شود». (23)

5- نزاع و جناح بندي هاي سياسي
حضرت آيت الله خامنه اي در لزوم پرهيز از اختلاف به خصوص اختلافات سياسي كه نتايج تلخ و ناگوار براي جامعه دارد لذا ايشان در اين زمينه گفته اند: «اگر بخواهيد در كارتان موفق باشيد بايد بعد از توكل به خداي متعال و مستقيم تر كردن و مستحكم تر كردن رابطه قلبي خودتان به طور دائم با ذات مقدس ربوبي از ورود در مناقشات جناحي و حزبي كه عده اي مي خواهند در كشور ما اينها را روز به روز بيشتر كنند پرهيز كنيد و راز موفقيت شما اين است دست هايي در كار است تا سر مسائل هيچ و پوچ عده اي را به جان هم بياندازند و سر موضع گيريهاي گوناگون حزبي و جناحي و گروهي و گاهي گروهكي افراد را نسبت به همديگر مساله دار كنند درست نقطه مقابل «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم» قرآن مي فرمايد كه مؤمنين به خدا مومنين به دين مومنين به راه انبياء با هم برادرند دو برادر ممكن است با هم دعوا كنند اما تكليف ما چيست؟ فاصلحوا بين اخويكم بين دو برادر را بايد اصلاح كرد درست نقطه مقابل اين عده مي خواهند با جناح بندي و اظهارات حزبي و ايجاد ولايت حزبي به تنور اختلاف افكني و آتش افروزي بدمند. (24)
حضرت آيت الله خامنه اي در جاي ديگر در اين زمينه مي فرمايند: «آنچه كه به نظرم مي رسد لازم است كه براي حفظ همگرايي مردم با حكومت انجام بدهيم يكي اش از بين بردن مسئله تشنج هاي سياسي است بايد هرچه ممكن است نگذاريم فضاي سياسي كشور متشنج شود البته ممكن است يك طرف قضيه شما باشيد من نمي خواهم همه خطاب را به شما بكنم مخاطب من همه دستگاه هاي كشورند اما در مجموع وقتي كه به صحنه سياسي كشور نگاه مي كنيم مي بينيم كه مجادلات بي موردي وجود دارد اين مجادلات فضاي سياسي كشور را زهرآگين مي كند و تنفس در آن را از لحاظ روحي افسرده و بيمار مي كند و طبيعي است كه در علاقه شان به نظام و كشور و مسئولان اثر مي گذارد البته ممكن است در ماجراي يك نفر مقداري محبوبيتش بالا برود و بخش ديگري پائين بيايد اما در قضيه ديگر عكس اين خواهد شد و البته نتيجه يكسان است نتيجه به زيان كشور است لكن از اهداف مهم ما و شما دوستاني كه در دولت حضور دارند كه از جمله شركاي اين مسئله هستند بايد اين باشد كه سعي كنيم فضاي كشور را دور از مجادلات و كشمكش هاي سياسي قرار دهيم. (25)

پي نوشت:
1- راهبرهاي ولايت جلد 6 ص178
4و 3و 2-همان ص 179-181و 182
5- راهبردهاي ولايت جلد 6 ص 178 بيانات در ديدار اعضاي هيئت دولت 81.6.4
6- همان بيانات در ديدار دانشجويان طرح ولايت
7- همان بيانات در خطبه نماز عيد فطر 81.9.15
8- راهبردهاي ولايت جلد 5 ص 125 پيام به مناسبت بيست و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب 80.11.23
9- همان بيانات در جمع مردم اصفهان 80.11.23
10- همان بيانات در جمع جوانان اصفهان 80.8.12
11- همان پاسخ به نامه نايب رئيس مجلس 80.10.8
12- همان بيانات در اجتماع مردم اصفهان 80.8.8
13- همان بيانات در ديدار با نيروي ارتش 80.11.19
14- راهبردهاي ولايت جلد 7 ص 77
15- همان بيانات در اجتماع مردم استان زنجان 82.7.21
16- همان ص 128 بيانات در پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيدبهشتي 82.2.22
17- راهبردهاي ولايت جلد 7 بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي زنجان 82.7.22
18- راهبردهاي ولايت جلد 7 ص 222 بيانات در ديدار دانشجويان بسيجي 82.3.18
19- راهبردهاي ولايت جلد 7 ص 430 خطبه هاي نمازجمعه تهران 82.11.24
20- راهبردهاي ولايت جلد 7 ص 437 بيانات در صحن مطهر حضرت امام 82.4.14
21- راهبردهاي ولايت ص 390 بيانات در اجتماع مردم مشهد 82.1.1
22- راهبردهاي ولايت ص 390 بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس 82.3.7
23- راهبردهاي ولايت جلد 7 ص 392 بيانات در ديدار با دانشجويان و اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي 82.2.22
24- راهبردهاي ولايت جلد 7 بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 82.2.22
25- راهبردهاي ولايت جلد 5 ص 232 بيانات در ديدار مديران اجرايي و مسئولان استان گيلان 80.2.

گردآوري و تنظيم :مهدي تيموري

كارشناس پژوهش اداره كل تبليغات اسلامي استان كرمان

 

 

دوشنبه 16 بهمن 1391 - 14:31


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری