چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 8:49
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

پيرطريقت گفت

 

 

پير طريقت گفت / سخنان خواجه عبدالله انصاري

نويسنده : دکتر بهروز ثروتيان

چاپ و شمارگان : ششم / 3000

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

بهروز ثروتيان در مقدمه کتاب خود بيان مي کند که مي گويند خواجه عبدالله انصاري حافظه اي بسيار نيرومند و استعدادي شگفت انگيز بوده است . شيخ از معاصران شيخ ابوسعيد ابي الخير بوده است و يکي از نويسندگان و محدثان و عرفاي بزرگ ايران زمين به شمار مي رود . ثروتيان مي افزايد که گويا شيخ نخستين بار در سال 417 هجري از هرات به نيشابور رفته و در سال 423 هجري به عزم سفر حج تا بغداد سفر کرده و از آنجا به هرات بازگشته و سال بعد چون عزم سفر حج مي کند و به شهر ري مي رسد آنجا با شيخ ابوالحسن خرقاني ملاقات مي کند و شيفته و مجذوب وي مي گردد و پس از اين حادثه با شيخ ابوالسعيد ابي الخير ديداري داشته و به هرات رفته و در آنجا به تدريس و ارشاد مي پردازد و حتي جانشيني شيخ ابوالحسن خرقاني برعهده وي گذاشته مي شود که در گفته ها و نوشته هاي خود از وي با لفظ « شيخ » نام مي برد و شدت ارادت او نسبت به شيخ از قصه اي استنباط مي شود که در تذکره الاولياء عطار آمده است :

« عبدالله انصاري گويد که مرا بند بر پاي نهادند و به بلخ مي بردند درهمه راه با خود انديشه همي کردم که با  همه  حال براين پاي من ترک ادبي رفته است. چون درميان شهر رسيدم گفتند مردمان سنگ بربام آورده اند تا در تو اندازند. اندر اين ساعت مرا کشف افتاد که روزي سجاده شيخ باز مي انداختم سر پاي من بدانجا باز آمد . در حال ديدم که دستهاي ايشان همچنان بماند و سنگ نتوانستند انداخت . »

نويسنده کتاب يادآور مي شود که شايد قبول اين سخنان برخي مردمان را گرانجان آيد و گروهي نيز خود برآنند که ما هرچه داريم همه حرف است و جز حرف نيست و امروز آنچه هست از آن مردم اهل غرب است . بهروز ثروتيان ادامه مي دهد که گشايش بحث دراين باب غرض و قصد او نيست ليکن حقيقت است که همه زيبايي زندگي و آسايش معنوي انسان جز حرف نيست و در زيبايي و لذت حرف نيز جاي حرف نيست و اما اين بدان معنا نبايد از ديده اهل راز پوشيده بماند که آن نکته و آن رقت انديشه و نازکي دل است که اين چنين سخنان زيباي پرمعنايي را به عالم ادب فارسي عرضه مي دارد.

ثروتيان بيان مي کند که شيريني و دلنشيني سخنان خواجه دراين دفتر نمايان است و مجال بررسي آن همه نيست اگرچه بنظر مي آيد صرف نظر از لذت معنوي و ارزش دروني همه اغلب حفظ کردني است تا در قرن بيداد ، مرهم زخم دل درون پروران و اهل دردمعني باشد :

« پير طريقت گفت : الهي ! ار تو فضل کني از ديگران چه داد و چه بيداد !

ور تو عدل کني پس فضل ديگران چون باد ! الهي ! آنچه من از تو ديدم دو گيتي بيارايد ، عجب اينست که جان من از بيم داد تو مي نياسايد » .

دربخش درياي هلاک کتاب حاضر مي خوانيم :

پير طريقت - موعظتي بليغ گفته ياران و دوستان خود را - گفت :

اي عزيزان و برادران ! هنگام آن بود که ازين درياي هلاک نجات جوييد و از ورطه فترت برخيزيد ، نعيم باقي به اين سراي فاني بنفروشيد. نفس بي خدمت ، بيگانه است . بيگانه مپروريد ؛ دل بي يقظت غول است با غول صحبت غول صحبت  مداريد ؛ نفس بي آگاهي بادست ، با باد عمر مگذاريد . به اسمي و رسمي از حقيقت و معني قانع مباشيد ، از مکر نهاني ايمن منشينيد ، از کار خاتمه و نفس بازپسين همواره در حذر باشيد .

شيرين سخني و نيک نظمي که آن شاعر گفته :

اي دل از عقبيت بايد چنگ ازين دنيا بدار                                  پاک بازي پيشه گير و راه دين کن اختيار

پاي بر دنيا نه و ، بر دوز چشم نام وننگ                                       دست در عقبي زن و بربند راه فخر و عار

چون زنان تاکي نشيني براميد رنگ و بوي                                    همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار

چشم آن نادان که عشق آورد بر رنگ صدف                                 والله ار ديدش رسد هرگز به در شاهوار

پير طريقت گفت / سخنان خواجه عبدالله انصاري به قلم دکتر بهروز ثروتيان در چاپ ششم خود با شمارگان 3000 و با قيمت 2500 تومان توسط موسسه انتشارات اميرکبير انتشار يافته است .


 

 

 

دوشنبه 18 دی 1391 - 11:34


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری