يكشنبه 11 خرداد 1399 - 9:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

تعامل دين، فرهنگ و ارتباطات

 

تعامل دين، فرهنگ و ارتباطات

نويسنده: ابراهيم فياض

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 70000 ريال

ناشر: انتشارات چاپ و نشر بين الملل

در اين کتاب در ابتداي کار به نظريه توليد و مبادله پرداخته شده است که خود نظريه­اي مردم شناختي در ارتباطات است. پس با تحليل توليد معنا، با توجه به انسان شناسي فلسفي و انسان شناسي دين، منابع توليد معنا، تشريح و بررسي و برحسب تاريخ اين نظريه­ها در غرب و منابع اسلامي انديشه­هايي در باب توليد معنا مطرح مي­شود. همچنين در صورت امکان مقايسه­اي انجام مي­شود و در نهايت به مردم شناسي و مردم شناساني پرداخته خواهد شد که در اين باره سخن گفته­اند و خود به خود در اين مرحله مبادله معنا و نظريه­هاي آن نيز مطرح و بررسي خواهد شد زيرا مبادله معنا در مردم شناسي ارتباطات، وارد قالب خاص بحث­هاي ميان فرهنگي مي­شود که امروزه در ارتباطات ميان فرهنگي مطرح شده است.

ارتباطات ميان فرهنگي شاخص­هاي مردم شناسي بسياري دارد که مطرح خواهد شد. پس از آن سعي خواهد شد که با توجه به مطالب گفته شده به يک الگوي مردم شناختي ارتباطي درباره ايران برسيم.

در فصل اول دو مکتب رقيب و جانشين در ارتباطات – يعني مکتب ارسال پيام و مکتب توليد و مبادله معنا – را بررسي و سپس با توجه به شاخص­هاي خاص خودشان آن­ها را مقايسه خواهد شد. نخست به تاريخچه علوم اجتماعي، تحولات نظريه­هاي ارتباطي و مقايسه اين دو با هم خواهيم پرداخت تا بتوانيم ريشه­هاي تاريخي مکتب توليد و مبادله معنا را به دست آورده شده است.

در فصل دوم، به ريشه­هاي فلسفي اين مکتب در غرب و انديشه­هاي مدرن غربي و انديشه­هاي اسلامي در اين باب خواهيم پرداخت و در نهايت اين دو انديشه را مقايسه خواهد شد.

فصل سوم خود به خود رهيافت­هاي اين مکتب را به دست مي­دهد که به تمام معنا مردم شناختي است و در فلسفه علوم اجتماعي درباره آن بحث مي­شود.

فصل چهارم درباره مردم شناسي و رهيافت­هاي توليد معناست که با توجه به رهيافت موجود در مردم شناسي مقايسه­اي در اين باره انجام مي­شود.

فصل پنجم الگوي هنجاري يا نظريه هنجاري ارتباطي را درباره ايران ترسيم مي­کند. مسلم است که اين نظريه از مردم شناسي ارتباطي به وجود مي­آيد يعني براساس مردم شناسي ايران ترسيم مي­شود.

در مقدمه اين کتاب مبناي تدوين اين پژوهش در ارتباطات به روش مردم شناختي بوده است که براساس تحليل مفهوم و مفاهيم آن سعي دارد شبکه مفهومي آن را به دست آورد و براساس شاخص­هاي نظري هر مفهوم به تحليل مفاهيم بپردازد.

اين کتاب در پنج فصل به ترتيب با عنوان­هاي ادوار تاريخي انديشه اجتماعي – ارتباطي، توليد معنا، رهيافت­هاي معناگرايانه در فلسفه علوم اجتماعي، مردم شناسي و رهيافت­هاي توليد معنا و مبادله تهيه و تنظيم شده است.

در فصل اول اداوار تاريخي نظريه­هاي اجتماعي، اداوار تاريخي نظريه­هاي ارتباطي و مکاتب مطالعاتي ارتباطات بحث مي­شود.

فصل دوم نيز به توليد معنا از بعد معرفت شناختي (نظريات فلاسفه يونان درباره خلق و توليد معنا، نظريه حکماي اسلامي درباره خلق و توليد معنا، برآوردي از توليد معنا در ديدگاه فلاسفه اسلامي، فلاسفه قرون جديد غرب، هگلي­ هاي جوان) و توليد معنا از ديدگاه رهيافتي (تاثيرگذاري هوسرل بر ديلتاي، ويتگنشتاين، هرمنوتيک بين و ميان فرهنگي، توليد معنا و شعور عمومي يا رهيافت شعور عمومي، روش شناسي مردمي، تاريخ فرهنگي، جغرافياي فرهنگي، چشم انداز فرهنگي و تمدن شناسي) مي­پردازد.

فصل سوم نيز به بررسي کليت رهيافت­هاي معناگرايانه در فلسفه علوم اجتماعي مي­پردازد.

فصل چهارم نيز به محورهاي بحث مردم شناسي و رهيافت­هاي توليد معنا همچون معنا از ديدگاه ساختارگرايي، نظريه و مکتب انسان شناسي معناشناختي صوري و شناختي، مکتب اشاعه، نتيجه بحث نظريه­ها، رهيافت­هاي مردم شناسي در باب مبادله معنا، ريشه­هاي نظري مردم نگاري، حوزه­هاي مردم نگاري، مشاهده­هاي مشارکتي و شعور عمومي، متون جمع آوري اطلاعات و حوزه مردم شناسي يا حوزه بين و ميان فرهنگي اشاره مي­کند.

فصل پنجم هم به معناشناسي کلمه ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، جهان پديداري و ارتباطات، ميان مثيت و ارتباطات، الگوهاي مبادله معنا، الگوهاي تکميلي، نتيجه، روش شناسي مکتب مبادله معنا، ساختارگرايي، مردم نگاري ارتباطي، تحليل محتواي مردم نگارانه، تمايز معناشناختي، مشاهدات ميداني، ويدئونگاري، حوزه پژوهش مبادله معنا: ارتباطات ميان فرهنگي، روش شناسي ارتباطات ميان فرهنگي، نظريه­هاي ارتباطات ميان فرهنگي، الگوهاي ارتباطات ميان فرهنگي، به سوي نظريه هنجاري مردم شناختي ارتباطي براي ايران (نظريه هنجاري، نظريه هنجاري و ارتباطات ميان فرهنگي، جهان پديداري و نظريه هنجاري، وضعيت آرماني چيست؟ برنامه ريزي فرهنگي، فرايندهاي برنامه ريزي و توسعه فرهنگي، فرآيند سياست گذاري و برنامه ريزي و شاخص­هاي دوگانه سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگ) مي­پردازد.

گفتني است، کتاب تعامل دين، فرهنگ و ارتباطات نوشته ابراهيم فياض با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 70000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

چهارشنبه 8 آذر 1391 - 11:24


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری