شنبه 17 خرداد 1399 - 16:26
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

برگزاري مسابقه سراسري نظام پيشنهادها

 

  بسيار كمتر از آنچه مي دانيم، مي انديشيم.

حضرت امام صادق(ع)

 

كارگروه  نظام پيشنهادها دفتر مركزي سازمان نسبت به برگزاري مسابقه نظام پيشنهادها ويژه كليه كاركنان دفتر مركزي و واحدهاي استاني سازمان اقدام نموده است.

شيوه نامه، سوالات و پاسخنامه مسابقه بشرح ذيل مي باشد.

1-تعداد سوالات : 20 سوال بوده كه هركدام يك امتياز دارد، جمعا 20 امتياز

2-اشخاصي كه مجاز به شركت در مسابقه مي باشند: كليه مديران، كاركنان رسمي، پيماني، مدت معين و حجمي

3- مهلت ارسال پاسخنامه: عيدسعيد غديرخم مورخ 91/8/13

4- نحوه ارسال پاسخنامه:

-كاركنان دفتر مركزي: تحويل پاسخنامه به دبيرخانه كارگروه

-كاركنان استانها: جمع آوري پاسخنامه ها از سوي رابط كارگروه نظام پيشنهادها در استان و ارسال توسط نامه (تماماً در يك نوبت)

5-تاريخ اعلام نتايج: 91/8/20

6-جوايز: به نفرات برگزيده علاوه بر اختصاص 2 امتياز نظام پيشنهادها (ويژه ارزشيابي سالانه) جوايز نفيسي اهدا خواهد شد.

7-منبع سوالات: مطالب موجود ويژه نامه نظام پيشنهادها در نشريات رخداد و سايتido سازمان مي باشد.

 

 

« مجموعه سئوالات مسابقه نظام پيشنهادها »‌

 

1-چنانچه بدنبال تحول مستمر در سازمان هاي دولتي باشيم بايد بيشتر از ................ براي اصلاح امور استفاده شود ؟

الف ) كارشناسان و مديران زبده و فرهيخته                                                     

ب  )‌ نيروهاي داخل هر مجموعه                                                                 

 ج) كاركنان ، كارشناسان و مديران  آشنا به كار

   د ) هيچكدام

 

2- كداميك از عبارات زير صحيح تر است ؟

الف ) كايزن يعني بهبود مستمر                                                                   

ب  )‌ تحول كاكوشين همان بهبود يك باره است .

ج) كايزن لغتي ژاپني به معناي بهبود مستمر و گام به گام براساس مشاركت عمومي است.                      

د ) موارد ب و ج صحيح است

 

3- بهترين مديران ، كاري مي كنند كه ......................

الف ) هركارمند احساس مي كند شريك آن مدير است.                                     

ب  )‌ هركارمند احساس مي كند مشاركت در فعاليتهاي سازمان به نفع او نيز مي باشد.    

ج) هركارمند احساس مي كند مالك سازمان و يك كارمند فعال است.

 د ) هركارمند احساس مي كند موفقيت سازمان در پرداختي هاي به او اثر مستقيم دارد.

 

4- كداميك از عبارات زير صحيح است ؟

الف ) درفرآيند توفان فكري شرايط اظهارنظر آزاد و بي واسطه دشوار است.                      

ب  )‌ درتوفان فكري هيچ يك از افراد تحت فشار اكثريت قرار نخواهند گرفت.         

ج) توفان فكري يك فرآيند مشخص دارد و فاقد ماهيت تنوع گرا مي باشد.

 د ) اجراي موفقيت آميز توفان فكري لزوماً مستلزم شناخت قبلي افراد از مسئله نيست.

 

5- اين فرمايش گرانبها از چه كسي است ؟

«كسي كه ميل به كاري ندارد ، غايب بودنش بهتر از شركت داشتن او در كارهاست و خانه نشيني او مفيدتر از قيام و همكاري اوست.»

الف ) حضرت رسول اكرم (ص)                                                                  

ب  )امام جعفر صادق (ع) 

 ج) حضرت علي (ع)                                                                

 د ) هيچكدام

 

6- درچه زماني : « كارمند فقط در صدد بيرون كشيدن گليم خويش از آب است و به سود و زيان سازمان كار ندارد. »

الف ) نظام پيشنهادها در سازمان اجرا نشود.                                                   

ب  )‌ وقتي انگيزه كارمند ضعيف مي شود يا از بين مي رود.   

  ج) زماني كه مدير اعتقاد به كار تيمي ندارد .

  د ) هنگامي كه به كارمند پرداخت خوب و در خور صورت نمي گيرد.

 

7- بنا به فرمايش مقام معظم رهبري «مدظله العالي» آنچه كه مي تواند ملت را پيشرفته ، عزيز ، توانا ، عالم ، فنّاور ، نورآور و داراي آبروي جهاني كند عبارتست از :

الف ) فرهنگ                                                                                             

ب  )‌ تلاش و همت                                       

ج) استفاده از توليدات ملي                                

د ) مشاركت در فعاليت ها و تصميم گيري ها

 

8- منظور از شعار « حي علي خيرالعمل » در نظام پيشنهادها چيست ؟

الف ) همه كاركنان بسوي ارائه بهترين پيشنهاد خواهند رفت.                       

ب )‌ درجاي جاي سازمان تلاش و كوشش مطلوب مشاهده مي گردد.     

  ج) نظام مديريتي مشابه نظام مديريتي حضرت سليمان (ع) بوجود مي آيد.   

 د ) درهمه جاي سازمان مطلوب ترين كار ، فعل و قول احسن خواهد بود

 

9- نظام پيشنهادهاي موفق از ........ ركن اساسي تشكيل شده كه عبارتند از ....................  :

الف ) دو – حمايت هاي مديريتي و پاداش                                              

ب  )‌ سه – تشويق ها وپاداش ها وتوجه به كاركنان و حمايت هاي مدير ارشد سازمان     

ج) پنج– توجه به كاركنان، پاداش و تشويق، حمايت هاي مديريتي، شفاف سازي و تسهيل نمودن كارهاي سازماني 

د ) چهار – حمايتهاي مديريتي ، ساختار برنامه اي ، شفاف سازي و تشويق و پاداش ها

 

10- عبارت زير از بيانات كداميك از بزرگان است ؟

« اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات كنيد كه بگوييد ما بعد از گذشتن چندين سال زنده هستيم ، بايد مشاركت كنيد، مبادا خداي نخواسته از عدم مشاركت شما يك لطمه اي بر جمهوري اسلامي وارد بشود...... »‌

الف ) مقام معظم رهبري « مدظله العالي »‌                                              

 ب  )‌ شهيد رجايي « ره  » 

 ج) حضرت امام خميني « ره »                                          

 د ) شهيد مطهري « ره »‌

 

11- درك مباني و مفاهيم نظام مشاركت كاركنان ، بهبود مستمر و نگهداري استانداردها ، بكارگيري نظام مشاركت در واحد مربوطه و بالاخره آموزش نظام مشاركت به زير دستان از جمله وظايف ..............

الف ) مديران اجرايي و سرپرستان مي باشد.                                                   

ب  )‌ مجموعه دست اندركاران نظام پيشنهادها مي باشد .    

 ج) مديران ارشد مي باشد.     

 د ) مديران مياني مي باشد.

 

12- سازمان تبليغات اسلامي در سند چشم انداز خود سازماني ..................... معرفي شده است .

الف ) مشاركت جو                                                                                      

 ب  )‌ منعطف و چابك     

 ج) تعامل پذير                                                         

 د ) گزينه هاي الف ، ب و ج صحيح است

 

13- كداميك از عبارات زير صحيح است ؟

الف ) انگيزه يك محرك دروني است كه انسان را به انجام كار بر مي انگيزد و او را به قبول عقيده اي ترغيب مي كند .                                             

ب  )‌ انگيزه در بسترسيستم پيشنهادها مي تواند شكل گيرد و فعاليت ها را اصلاح نمايد.                                       

ج   ) انگيزه وضعي رواني كه رفتار انسان را اصلاح مي كند تا به فعاليت بپردازد.

د   ) انگيزه سبب اصلاح روشها و فرآيندهاي كار در سازمان مي شود و نظام پيشنهادها را فعال مي كند .

 

14- ضرورت مشاركت كاركنان در سازمان هاي امروزي .............. است .

الف ) مانند اهميت امر به معروف                                                                 

ب  )‌ مانند هوا براي يك موجود زنده       

  ج) مانند جهاد در راه خدا

  د ) مانند هفتاد سال عبادت

 

15- چرا برخي از كاركنان پيشنهاد نمي دهند ؟

الف ) بيكاري، نارضايتي از سازمان و مديران ، بي توجهي به موضوع به دليل مشكلات عديده و نارضايتي از نظام پيشنهادها .                    

ب  )‌ فقدان مهارت هاي پيشنهاديابي و خلاقيت و ترافيك كاري .

ج   )‌ بي اطلاعي از امكان و چگونگي پيشنهاد دادن و عدم وجود فرصت ارائه پيشنهاد.                                                                        

د   ) همه موارد فوق صحيح است .

 

16- ..................... شرط پيشرفت و موفقيت در كارها است.

الف ) ارائه ايده نو و بديع                                                                          

  ب  )‌ همكاري با مدير و ساير كاركنان

 ج) يادگيري مداوم                                              

د ) هيچكدام

 

17- چنانچه پيشنهادي «‌دخالت مديران و سرپرستان را در حد سرپرستي و نظارت و هدايت محدود كند و از كارهاي اجرايي حتي المقدور بركنار دارد » در كداميك از محورهاي زير قرار مي گيرد :

الف ) صرفه جويي                                                                                    

 ب  )‌بهسازي محيط كار

 ج) خط مشي و مقررات                                                                            

د ) اصلاح و بهبود روش ها

 

18- قرآن مجيد و مجدآفرين بيش از .............. ما مسلمانان را دعوت به تفكر ، تعقل ، تذكر ، تدبر و تحقيق و تفقه نموده است.

الف ) يكصد بار                                                                                          

ب  )‌ پنجاه بار     

 ج) دويست بار                                                                                 

  د ) چهل بار

 

19- مزاياي پياده سازي 5s  ............... مي باشد كه يكي از آنها .............. مي باشد.

الف ) 25 – كاهش هزينه                                                                           

ب  )‌ 27 – افزايش روحيه كاركنان

 ج) 20 – افزايش تعلق سازماني                                     

 د ) 11 – بهبود روابط كاركنان

 

20- يك پيشنهاد مطلوب داراي ........... خصوصيت بوده و يكي از آنها ............... است.

الف ) 5 – شعاري نباشد.                                                                         

ب  )‌ 8 – در قالب شكايت نباشد.

 ج) 12 – تكراري نباشد.                               

 د ) 11 – مبهم و كلي نباشد.

 

 

 

پاسخنامه

مسابقه نظام پيشنهادها

نام و نام خانوادگي:

محل خدمت:

 

رديف

الف

ب

ج

د

رديف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

                «ومن الله التوفيق و عليه التكلان»

 

 

 

سه‌شنبه 25 مهر 1391 - 10:1


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری