جمعه 9 خرداد 1399 - 20:34
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

ابراهيم حيدري

 

هر چيزي را به آب زنده گردانيديم

 

بيا بشنو ز زجان آواي قرآن

نباشد زندگي منهاي قرآن

مبارک در چهار و هشت آيه 

نموده جلوه در سيماي قرآن

يکي آب است و موجودات عالم

تمامي زنده­اند از برکت آن

خدا آب مبارک کرده نازل

نباشد زندگي بي آب و بي نان

در اقيانوس­ها آبي است بي حد

ذخيره بر خلايق کرده رحمان

هزار و چهار صد و شصت و دو ميليون

کيلومتر مکعب مايه جان

در آن موجود زنده بي نهايت

که انواعش رسد صدها هزاران

بتابد نور خورشيد الهي

شود تبخير و گردد برف و باران

به فرمان خدا گردد روانه

به هر جائي که خالق داده فرمان

فرو ريزد به کوه و دشت و صحرا

شوند سيراب هر جاندار و بي جان

ذخيره مي­شود اندر دل کوه

شود خارج به نام چشمه ساران

بود اندر صدايش ذکر خالق

دهد آرامشي بر جسم و بر جان

ز پيشرفت علوم و دانش روز

حقيقت­ها شده کشف و نمايان

همه ذرّات عالم هوشيارند

مطيع خالق و تحت فرمان

سمعيند و بصيرند و عليمند

ز الطاف خداي حيّ سبحان

خصوصاً آب چون باشد مبارک

که وصف او نموده ذات يزدان

همي پي برده­اند در قرن بيستم

چه اعجابي نهفته در دل آن

چه املاح عجيبي در درونش

چه مولکولهاي زيبا گشته پنهان

شود خارج ز چشمه آب شيرين

بود مولکول آن زيبا و الوان

منظم چيده شد مثل اناري

به زيبائي بود چون ماه تابان

چه پيمايد مسيري را زماني

خورد نظمش به هم در کوهساران

ولي زيبائيش محفوظ ماند

زماني که رسد در آبشاران

عبورش چون فتد در روستايي

اگر باشند مؤمن مردم آن

بود زيبائي­اش در حدّ عالي

به مانند گلي اندر بهاران

دهد تغيير چهره آب زيبا

اگر مؤمن نباشند روستايان

همان مولکول زيبا زشت گردد

اگر راکد بماند در بيابان

اگر قرآن بر آن خوانند زيبا است

چه زيبائي برد هوش از سر و جان

 بداند خوب و بد منفي و مثبت

شناسد زشد و زيبا را چه آسان

اگر بر آب خواني سوره حمد

ز صدق دل خوراني بر مريضان

شفا بخشد مريضان را همان آب

اگر خواهد خداي حيّ سبحان

زمين مرده گردد زنده با آب

که نعمت­ها شوند ظاهر فراوان

وجود آدمي مرهون آب است

دو سوم آب باشد بر تن و جان

خدايا آب شيرين و گوارا

به ما کردي عطا از لطف و احسان

سپاس بي نهايت بي نهايت

سزاوار تو باشد از دل و جان

چرا ما قدر اين نعمت ندانيم

بود در اختيار ما چه آسان

همين نعمت که باشد مايه جان

زماني هم شود گرداب و طوفان

نمايد واژگون اندر مسيرش

ز کشتي و ز ناو جنگ جويان

جلودارش نباشد هيچ سدي

مگر فرمان رسد از جان جانان

دهد قرآن به ما درس هدايت

بخوانيم داستان نوح و ياران

بگيريم عبرت از هر داستانش

خصوصاً حضرت موسي و فرعون

خدايا چشم عبرت بين عطا کن

به ما تا بشنويم آواي قرآن

 

 

شنبه 6 خرداد 1391 - 13:44


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری