دوشنبه 5 خرداد 1399 - 8:55
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

معرفي گلچيني از كتب اميركبير در شاخه علوم اجتماعي

 

 

بررسي فقهي و حقوقي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها

نويسنده: دكتر سيد مهدي خاموشي

نوبت چاپ: دوم-1390

معرفي كتاب: رساله‌ي حاضر علاوه بر اينکه ريشه‌ها و نشانه‌هاي صريح قانوني بودن را در حقوق اسلامي مورد مطالعه قرار مي‌دهد مورد متناسب با بحث به عقلانيت فقه جزايي نيز پرداخته و اصل تناسب کيفر با جرم و اصلضرورت ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي توسط والي مسلمين و اصول حاکم بر تفسير متون و نصوص فقه جزايي و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين کيفري را مورد بررسي قرار داده است.

 

جمهوري‌خواهي ايراني

مجموعه: انقلاب اسلامي و انديشه سياسي

نويسنده: حجت‌الله كريمي

نوبت چاپ: اول، 1389

معرفي كتاب: پژوهش حاضر برآن است تا با مطالعه و بررسي سير و روند تاريخي جريان جمهوري‌خواهي در ايران از اوان ورود مفهوم جمهوريت به کشور تا زمان استقرار نهايي آن، با نگاهي جامع و رويکردي تازه و تاريخي بر جريان‌ها، جنبش‌ها و حرکت‌هاي چالشگر نظام سلطنتي در طول تاريخ معاصر ايران، پرتويي بر تاريخچه جمهوري‌خواهي در ايران افکنده و روشن سازد که ايرانيان چه زماني و چگونه با مفهوم جمهوريت آشنا ‌شدند و جمهوري‌خواهي طي چه پروسه‌اي به جمهوري اسلامي منجر گرديد.

 

ترور از ديدگاه اسلام

مجموعه: انقلاب اسلامي و انديشه سياسي

نويسنده: يعقوب نعمتي وروجني

نوبت چاپ: اول، 1388

معرفي كتاب: پژوهش حاضر به بررسي نظري پديدة ترور و جايگاه آن در آموزه‌هاي دين اسلام پرداخته است. در اين کتاب اين مطالب را مي‌خوانيم: انواع ترور، تاريخچه‌اي از اقدامات تروريستي انجام گرفته در ايران و جهان، مطالعة مصاديق عيني ترور در تاريخ اسلام، کاوش در باب نظر اسلام دربارة ترور، نسبت‌سنجي ميان مفاهيمي همچون محاربه، جهاد، خشونت، و دفاع مشروع با ترور و در پايان امام خميني(ره) نسبت به ترور مورد بحث قرار گرفته است .

 

اصول حکومت آتن ارسطو

ترجمه: محمدابراهيم باستاني پاريزي

نوبت چاپ: چهارم، 1388

معرفي كتاب: کتاب حاضر به قلم معلم اول ـ ارسطو ـ ‌است که در آن به بحث و بررسي پيرامون تمدن يونان و چگونگي نظام‌ مدني در آتن پرداخته است. اين کتاب که بر پيشاني خود مقدمة استاد فرزانه دکتر غلامحسين صديقي را دارد، داراي دو بخش اساسي است. در بخش اول مباحث تاريخي مربوط به يونان و ساختار سياسي و اجتماعي آن مطرح شده و در بخش دوم به سازمان اجتماعي آتن و نهادهاي مدني آن پرداخته شده است.

 

ارتداد از ديدگاه فقها

نويسنده: اصغر تفضلي هرندي

نوبت چاپ: اول، 1388

مجموعه: انقلاب اسلامي و انديشه سياسي

معرفي كتاب: ارتداد و احکام خاص آن از مباحث مطرح در حقوق جزاي اسلامي مي‌باشد که در فرهنگ و افکار عمومي جهان امروز که بانگ طرفداري از حقوق بشر در سراسر عالم پراکنده است به عنوان چالشي فراسوي حکومت اسلامي مطرح مي‌باشد چرا که افکار عمومي آن را در تعارض با حقوق بشر و آزادي عقيده مي‌دانند لذا در اين اثر سعي کرده‌ايم که رابطه آزادي عقيده و احکام ارتداد را مورد کاوش و بررسي قرار دهيم تا دريابيم که آيا احکامي که براي مرتد تشريع شده است با آزادي عقيدة پذيرفته شده از سوي اسلام در تعارض هستند يا خير؟

 

استعمار مجازي آمريکا – قدرت نرم و امپراتوري‌هاي مجازي

نويسنده: سيدسعيدرضا عاملي

نوبت چاپ: اول، 1389

معرفي كتاب: امروزه جهان در ادامة استعمار نو، شاهد استعمار مجازي است. اگر استعمار کهنه فيزيک جهان و استعمار نو فرهنگ جهان را نشانه مي‌گرفت، استعمار مجازي، همة عرصة زندگي، اعم از علم، کار و مجموعه ايده‌ها، ارزش‌ها و عملکرد روزمرة جهان را با ظرفيت ديجيتالي بودن، غيرمرکزي / مرکزي بودن، پنجره‌هاي هميشه باز، واقعيت مجازي بودن، تعاملي بودن و کاربرمدار بودن تسخير مي‌کند.

 

اتحاديه مردم شرق

نويسنده: شاپور رواساني

نوبت چاپ: 1386

معرفي كتاب: در کتاب حاضر، فقط به جمع‌آوري و ارائة آن بخش از تاريخ سرزمين‌هاي مختلف توجه شده که وجود روابط قومي و فرهنگي ميان اين سرزمين‌ها را نشان مي‌دادند. در اين اثر تنها به ذکر کليات در روابط ميان اقوام و سرزمين‌هاي جامعة بزرگ شرق، آن هم به صورتي بسيار مختصر بسنده شده و مراد از تهية اين مختصر، فقط اشاره و طرح مسئله است و نه بيشتر. مطالب اين کتاب، از فصل اول تا آخر آرا، اسناد و مدارکي هستند که براي توضيح نظريات ارائه‌شده در مقدمه و مؤخره در نوشتة حاضر جمع‌آوري شده و ارائه مي‌گردند.

 

آموزش ابتدايي در آستانة قرن بيست و يکم

نويسنده: خوزه لوئيس گارسپا گوريدو

مترجم: نوروزعلي مهدي‌پور

نوبت چاپ: اول، 1374

معرفي كتاب: کتاب حاضر به مناسبت سي و نهمين کنفرانس بين‌المللي، براساس اسناد ارائه شده دربارة آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير نوشته شده است. اين کتاب به مرور وضعيت آموزش ابتدايي جهان در پايان قرن بيستم و نيز به‌گونه‌اي که در آغاز قرن بيست و يکم مي‌باشد. اختصاص دارد.

 

امريکا‌شناسي (فراز و فرود يک امپراتوري)

نويسنده: حميد مولانا

نوبت چاپ: 1390

معرفي كتاب: شناخت دنياي جديد و وضعيت کنوني و آينده‌اي که در پيش دارد، يکي از ضروري‌ترين موضوعاتي است که بايد مورد کندوکاو قرار گيرد. امريکا شايد بيش از هر کشور ديگر، امروز نماد و نشانة تمدن غرب و نظام جديد سرمايه‌داري است. از طرفي، براي بيشتر مردم دنيا، ايالات متحده امريکا تصويري ذهني، و نه واقعي و حقيقي است. اين کتاب مي‌کوشد تا امريکا را آن‌گونه که حقيقتاً هست معرفي کند نه آن‌گونه که ما تصور کرده و حدس مي‌زنيم. به‌يقين تجربه تدريس، پژوهش و بيش از نيم قرن زندگي نويسنده در امريکا، مي‌تواند چشم‌اندازهاي جديدي را فرا روي خوانندگان قرار دهد.

 

مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الکترونيک

نويسنده: سيدسعيدرضا عاملي

نوبت چاپ: اول-1390

مجموعه: فرهنگ رسانه و فضاي مجازي

معرفي كتاب: اين کتاب در مورد آمادگي الکترونيک از ظرفيت‌هايي صحبت مي‌نمايد که جهان دوم را به موازات جهان اول آماده‌سازي مي‌کند تا بتواند منشأ آسايش و آرامش شهروندان شود. با رويکرد دوفضايي، فضاي دوم که فضاي الکترونيک مبتني بر صنعت همزمان ارتباطات و ارتباطات غيرحضوري است به موازات فضاي اول که ارتباطات آن مبتني بر ارتباطات حضوري و صنعت حمل و نقل است، ساخته مي‌شود.  کتاب «مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الکترونيک» راهبردي براي پيشرفت فضاي الکترونيک در پنج فصل به نگارش درآمده است که فصل اول آن مقدمه‌اي است که مفهوم و شاخص‌هاي آمادگي الکترونيک را توضيح مي‌دهد.

 

استعمار مجازي آمريکا

نويسنده: سيد سعيد رضا عاملي

نوبت چاپ: اول(89)

معرفي كتاب: امروزه جهان در ادامه‌ي استعمار نو، شاهد استعمار مجازي است. اگر استعمار کهنه‌ي فيزيک جهان و استعمار نو فرهنگ جهان را نشانه مي‌گرفت، استعمار مجازي، همه‌ي عرصه زندگي، اعم از علم، کار و مجموعه ايده‌ها، ارزش‌ها و عملکرد روزمره جهان را با ظرفيت ديجيتال بودن، غير مرکزي بودن، پنجره‌هاي هميشه باز، واقعيت مجازي بودن، تعاملي بودن و کاربر مدار بودن تسخير مي‌کند. اگرچه فضاي فضاي مجازي ظرفيت آسان سازي روند‌ها و کاهش تخريب محيط زيست و توسعه‌ي اداري و اجتماعي را فراهم مي‌سازد ولي تيغه‌ي دو لبه‌اي است که از سوي ديگر ابزار استثمار و استعمار بوده و وظيفه به انحصار کشاندن انتخاب‌هاي مردم جهان در بازار استعماري امريکا را دارد. فضاي مجازي ابزار قدرت نرم و قدرت نرم مرجع توليد فضاي مجازي شده است. از سوي ديگر پايان جنگ سرد، آغاز جنگ نرم محسوب مي‌شود و فضاي مجازي فرصتي است براي نهادسازي جهاني امريکا که بدون کنشگر قدرتمند شدن، نمي‌توان در اين مبارزه کارسازي مؤثر نمود.

 

کتاب هاي بزرگ سياسي

نويسنده: ژان ژاک شواليه

مترجم: حسين شهيدزاده

معرفي كتاب: کتابهاي بزرگ سياسي، مهم ترين اثر نويسنده و استاد برجسته قرن بيستم فرانسه ژان ژاک شواليه است. اين اثر که در زمره آثار کلاسيک تاريخ سياسي درآمده، بررسي موشکافانه و دقيقي از متون مهم و تاثيرگذار سياسي در تمدن غرب است. ويرايش قبلي اين اثر، کتاب هاي بزرگ سياسي را تا کتاب نبرد من از هيتلر را دربرمي گرفت که در چاپ جديد توسط ايوگوشه، استاد حقوق عمومي و علوم سياسي دانشگاه پاريس، سه بخش ديگر درباره متفکر برجسته نيمه دوم قرن بيستم ، فردريش هايک، جان راولز و يورگن هابرماس به آن افزوده شد. متن حاضر ترجمه ي حسين شهيدزاده از همين ويرايش تازه است که کتاب هاي بزرگ سياسي را تا پايان قرن بيستم بررسي کرده است.

 

سکولاريسم (خاستگاه، مباني و مؤلفه ها)

نويسنده: سعيد کرمي

معرفي كتاب: سکولاريسم، بر خلاف سکولاريزاسيون که يک پروسه و حادثه خارجي است، يک مسلک و طرز فکر و جهانبيني است که بشر را بي¬نياز از ارزش¬هاي الهي، اخلاقي و معنوي مي¬داند. سکولاريزه شدن، يک پديده و جريان است که در متن جامعه و به عنوان يک واقعيت خارجي رخ مي¬دهد، اما سکولاريزم يک انديشه و يک ابدئولوژي است. بنابراين اين دو را نبايد با هم درآميخت. واژه سکولاريزم در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم در قرارداد «وستفالي»، به کار رفت که ناظر به خروج برخي نهادها از سلطه کليسا بود. سعيد کرمي از پژوهشگران حوزه¬ي حقوق و علوم اجتماعي است که دغدغه اصلي خود را معطوف به مطالعات بينارشته¬اي نموده است. پيشتر آثار «تأملي بر انديشه حقوقي اسلام» ، «آشنايي با قوه قضائيه ايران» و ترجمه اي از کتاب «law aslow» منتشر شده است.

 

تأملي بر انديشه حقوقي اسلام

نويسنده: سعيد کرمي

معرفي كتاب: سخن درباره انديشه حقوقي اسلام مسبوق به اين امر است که دريابيم آيا سياست، حکومت و حاکميت با دين نسبتي دارند؟ قبل از تحقق انقلاب اسلامي در ايران اين پرسش چندان مورد واکاوي و تأمل قرار نمي¬گرفت. اما با پيدايش اين انقلاب، تأملات پيرامون انديشه¬ي حقوقي اسلام، مراکز علمي و تحقيقاتي، به ويژه مراکز خارج از کشور را برآن داشت که چهارچوب حقوقي اسلام را مورد مداقه قرار دهند. اين پرسش فصل نويني را در مراکز ايران¬شناسي و دانشگاه¬هاي معتبر جهان گشوده است. کتاب «تأملي بر انديشه¬هاي حقوقي اسلام» با همين دغدغه و با هدف تبيين محققانه و به دور از مغلق¬گويي انديشه¬ي حقوقي اسلام، متناسب با دريافت جوانان و دانشجويان توسط «سعيد کرمي» به رشته تحرير درآمده است. سعيد کرمي از پژوهشگران حوزه¬ي حقوق و علوم اجتماعي است که دغدغه اصلي خود را معطوف به مطالعات بينارشته¬اي نموده است. پيشتر آثار «سکولاريسم، خاستگاه و مؤلفه¬ها» ، «آشنايي با قوه قضائيه ايران» و ترجمه اي از کتاب «law aslow» منتشر شده است.

 

مجموعه انقلاب اسلامي و انديشه سياسي

معرفي كتاب: انقلاب اسلامي ايران داراي ماهيت ديني است. ادبيات گفتماني آن نيز با هيچ کدام از انقلاب هاي به وقوع پيوسته، چه در پيدايش و چه در اهداف و افق هاي پيش رو، همخواني ندارد.بنابراين لازم است براي شناخت ماهيت اسلامي و انقلابي آن مباني تئوريک آن مورد واکاوي قرار گيرد. اين مجموعه با رويکرد مزبور به حوزه مفهومي انقلاب اسلامي و انديشه سياسي مي پردازد.

 

سنت روشن انديشي در اسلام و غرب

نويسنده: سيد حسن اخلاق

معرفي كتاب: فلسفه را مي توان به دوگونه خواند: چنان کنجکاوي ظريفانه ويژة خلوت برج عاج نشينان که گرد تاريخ و تمدن، آن را آلوده نمي سازد و چنان کاوشي بنيادين براي دريافتن مبنا و معناي تمدن، تاريخ و فرهنگ انساني. کتاب حاضر ابداعي در خوانش دوم از فلسفة مشاء اسلامي و خوانشي فيلسوفانه از مدرنيت غربي است. بدين منظور هم از فلسفه روشن انديشي – که بنيان مدرنيت را گذاشته است – سود مي برد و هم نشان مي دهد که اين فلسفه، خود مبتني بر فلسفه مشاء اسلامي است. اين رويکرد، بنياني براي گفتگوي ميان تمدنها مي سازد و نيز مي نماياند که بدون پذيرش امکان گفتگو، دعوت اسلام به «استماع قول و اتباع احسن»، تحقق نيافته، سوگند به «قلم» و ماندگاري به اعجاز «مخالفان فلسفه اسلامي» که به طور يکسان به وانهادن ما در ذيل تاريخ غربي منجر مي گردند، با تحقيق پيرامون دو سنت فلسفي سترگ، براي گشودن افق هاي «روشن انديشي» در فلسفه و فرهنگ اسلامي گام برمي دارد.

 

تجددشناسي و غرب‌شناسي: حقيقت‌هاي متضاد

مجموعه: متون انقادي غرب مدرن

نويسنده: دکتر حسين کچويان

نوبت چاپ: اول-1389

معرفي كتاب: پس از پيروزي انقلاب اسلامي که اذهان بيش از پيش متوجه ضرورتِ شناخت غرب و تجدد شد، به واسطه چرخش بنياديني که در سپهر وجودي و بالتبع در ساحت انديشگي ايران رخ‌داد، همه‌ي امور ظهورات متفاوتي پيدا نمود. به همين سبب تمام آنچه در نتيجه‌ي نسب و روابط مسخ شده‌ي ناشي از سيطره‌ي غرب بر حهان ايراني معنايي متناسب با عالم غربي داشت، با اين رخداد و ظهور جهان ايراني در قالب نسب و روابط اصيل خود با انسان ايراني نمايان گرديد. از اينجا سوالي که بلافاصله با اين ظهور به شکلي ناخودآگاه و ضمني در مقام مواجهه با غرب و در بستر فهم آن در چهارچوب اين ظهور جديد مطرح مي‌شد، عبارت بود از تفاوت غرب‌شناسي با آنچه تا پيش از اين در مورد غرب و تجدد مي‌دانستيم و اين کتاب تلاشي است در راستاي يافتني پاسخي درخور به اين پرسش.

 

فرش باد فرهنگ

نويسنده: علي عسگري

معرفي كتاب: مطالب اين دفتر حاصل تجربه‌هاي اندکي است که مدام آزموده شده و به کار آمده است. اين تجربه‌ها نه چندان نو و تازه‌اند بلکه هر روزه در مسير پرپيچ و خم مديران و نگاران خوش‌رو و خوش‌خوي فرهنگ تکرار مي‌شوند؛ ليکن چنان‌که نوکران و چاکران و ملتزمان درگاه فرهنگ با نظري ديگر و فکري تازه‌تر، نگاه خمار خويش بر آن بيفکنند.

 

جامعه شناسي احساس امنيت

نويسنده: بهرام بيات

معرفي كتاب: کتاب حاضر به يکي از موضوعات اساسي جامعه ايران پرداخته است که در زندگي روزمره مردم و همچنين مديريت جامعه دغدغه اصلي محسوب مي شود. اين کتاب کوشيده است تا با تمايز مفهومي ميان امنيت و احساس امنيت، به رابطه بين احساس امنيت با متغيرهاي جرم، تأمين و رفاه اجتماعي، سرمايه اجتماعي، پرداخت رسانه اي و فضاي شهري بپردازد.

 

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391 - 9:46


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری