پنجشنبه 19 تير 1399 - 10:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در گرو اصلاح فرهنگ كار در سازمان

 

قسمت اول

 

بطري آب را بردار و در دست ديگر بريز و بر روي تخم هاي كاشته شده بپاش و شاهد رويش يك باغ باش، علف هاي هرز روييده شده را بچين و سپس يك باغ زيبا و قشنگ بساز و يا پرورش بده

 

از صفات برجسته سازمان هاي بسيار موفق آن است كه فرهنگي بسيار توانا و پيشرفته دارند. چنانچه فرهنگ را به اختصار مجموعه ارزش ها، باورها و دانش هاي مشترك و پذيرفته شده يك گروه دانسته و كار را فعاليت هايي كه منجر به ارزش افزوده مي شود در نظر بگيريم، فرهنگ كار عبارت است از: «مجموعه ارزشها، باورها و دانش هاي مشترك و پذيرفته شده يك گروه كاري در انجام فعاليت هاي معطوف به توليد يا ايجاد ارزش افزوده و به بيان ديگر اين كه در وجود كاركنان يك سازمان چه ارزش ها و نگرش هايي دروني شده و مورد پذيرش جمعي قرار گرفته است.

تلاش براي تعريف و بيان فرهنگ كار نشانه آن است كه فرهنگ بر اثر تعامل مردمان گوناگوني كه در يك نظام جمعي ايفاي نقش مي كنند پديد مي آيد و لازمه شكل گيري و جهت گيري آن، همكاري متقابل است. فرهنگ هر سازمان با فرآيندهاي مديريت رابطه تنگاتنگي دارد. فرآيند مديريت در سازمان، حركت و روند سازمان را معين مي كند، شوق به اقدام را برمي انگيزد و فرهنگ سبب برانگيختن شوق افراد به كوشش همه جانبه براي خلق جايگاه آينده مي شود.

در جهاني كه رقابت ها هر لحظه در حال افزايش است، سازمان ها دريافته اند كه فرهنگ سازمان بيش از هر عامل ديگر مي تواند در كاميابي يا ناكامي آنها دخيل باشد.

تحول فرهنگي در سازمان هايي كه با اسلوب مديريت سنتي بار آمده اند،‌مستلزم تغيير الگوي فكري و جهان بيني مديريت است. بايد بدانيم كه هر ضعف و نقصي در هر جاي سازمان پيدا شود به پاي مديريت نوشته مي شود.

در مطلب بعدي برآنيم تا باورهايي را برشماريم كه سازمان ها با پايبندي به آنها مي توانند در فعاليت ها و طرح و برنامه هاي خود به موفقيت هاي چشمگيري دست يابند.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

سه‌شنبه 8 فروردين 1391 - 13:13


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری