يكشنبه 11 خرداد 1399 - 11:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

تفاوت هاي نظام پيشنهادها در بخش دولتي با بخش خصوصي

 

 بخش آخر

هـ - ميزان انگيزه:

انگيزه كاركنان در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي به چند دليل بسيار كم است:

1-به علت اينكه اكثر پيشنهادها در بخش دولتي كيفي است و بازده آن سريع برنمي گردد كاركنان علاقه چنداني به ارائه پيشنهاد نشان نمي دهند.

2-در بخش خصوصي ارائه دهنده پيشنهاد، در ميزان صرفه جويي ها از پيشنهاد سهيم است و سعي مي كند هميشه پيشنهادهاي بهتري ارائه دهد.

3-پرداخت پاداش در بخش خصوصي به آساني امكان پذير است و نياز به بوروكراسي پيچيده بخش دولتي ندارد و سريع در پرداخت بر طبق اصل پرداخت پاداش به موقع، موجب افزايش انگيزه كاركنان مي شود.

و- تعلق خاطر و تعلق سازماني

در بخش خصوصي كاركنان به دليل امنيت شغلي هم تعلق خاطر دارند و هم تعلق سازماني. زيرا در بخش خصوصي، به مشاركت افراد در اداره امور اهميت داده مي شود و بدين لحاظ كاركنان احساس مي كنند كه داراي ارزش هستند و آنها نيز براي موفقيت سازمان خودشان تلاش مي كنند.

اما در بخش دولتي امنيت شغلي لازم وجود ندارد بطور مثال با عوض شدن مسئول يك سازمان، گروهي از كاركنان تا پايين ترين سطح، احتمال تغيير يا جابجايي دارند و اين طرز عمل يا بي ثباتي شغل باعث دوري فرد نسبت به سازمان مي شود، افراد هميشه احساس مي كنند كه نسبت به سازمان بيگانه هستند. بنابراين علاقه چنداني هم به ارائه پيشنهاد نشان نمي دهند. البته در صورت وجود مدير دولتي مشاركت جو و تدوين آيين نامه دقيق و توجيه و آموزش كاركنان موفقيت اين طرح در بخش دولتي نيز حتمي است.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 5 بهمن 1390 - 12:25


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری