يكشنبه 11 خرداد 1399 - 10:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

تفاوت هاي نظام پيشنهادها در بخش دولتي با بخش خصوصي

 

قسمت اول

 

يكي از مهمترين مباحث در خصوص نظام پيشنهادها تفاوت اجراي آن در بخش دولتي (اداري) با بخش خصوصي (صنعتي و توليدي) است. در طراحي نظام پيشنهادهاي مناسب براي هريك از اين بخش ها با توجه به اين تفاوت ها مشكلاتي را در اجرا بوجود آورده كه عمده ترين آنها عبارتند از:

الف- كمي و كيفي بودن پيشنهادها

در بخش خصوصي پيشنهادهايي را كه كارمندان ارائه مي كنند و بيشتر جنبه كمي دارد و سود ساليانه حاصل از اجراي طرح قابل محاسبه است. اما پيشنهادها در سازمانهاي دولتي بيشتر جنبه كيفي دارند، بدين معني كه نمي توان به راحتي بازده هر پيشنهاد را با اعداد و ارقام بدست آورد.

ارزيابي كيفي پيشنهادها و ميزان صرفه اقتصادي حاصل از اجراي آنها،‌ مشكل مي باشد ولي بازده پيشنهادهاي كمي سريع است. در حاليكه بازده پيشنهادهاي كيفي؛ ممكن است چندين سال به درازا بكشد و در درازمدت جواب دهد.

ب- هدف ارائه پيشنهاد

به طور كلي هدف بخش خصوصي كسب سود بيشتر است. به همين دليل پيشنهادها هم بيشتر در اين راستا خواهد بود  و از آنجايي كه بخشي از صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهاد به ارائه دهنده پيشنهاد داده مي شود، كاركنان ترغيب مي شوند كه پيشنهادهاي خود را در زمينه هايي كه سود بيشتري دارد ارائه دهند. در حاليكه هدف بخش دولتي ارائه خدمت به جامعه است و نه سود بيشتر و به همين دليل پيشنهادها بيشتر جنبه كيفي خواهد داشت و شايد هم بيشتر غيراجرايي. اما بايستي با اينگونه پيشنهادها با ظرافت و دقت و توجه خاصي برخورد نمود.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 21 دی 1390 - 9:47


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری