پنجشنبه 19 تير 1399 - 10:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

پيرامون كدام محورها و موضوعات پيشنهاد دهيم؟

 

يك پيشنهاد به طور كلي تغييري در وضع موجود است كه متضمن فايده و مزيتي باشد. اين فايده و مزيت ممكن است جزئي و محدود به يك واحد كوچك، يا كلي و قابل اجرا در سطح سازمان باشد و به هرحال در خور قدرداني از فرد يا افرادي است كه انديشه خود را در جهت حل مشكلي كه به نظرشان رسيده است مي باشد.

زمينه هاي زير را مي توان براي پيشنهاددهي برشمرد، بي آنكه اين زمينه ها محدوديتي براي ارائه پيشنهاد باشند.

اصلاح و بهبود روشها

*هر پيشنهادي كه انجام فعاليت هاي مشابه را در واحدهاي مختلف يا در يك واحد حذف و اصلاح نمايد.

*هر پيشنهادي كه ادغام وظايف موازي يا مشابه و يا مراحل مختلف كار (بدون لطمه زدن به فرايند كلي و نتايج كار) را در برداشته باشد.

*هر پيشنهادي كه موجب حذف وظايف مراحلي از كار گردد، بي آنكه به كليات و به نتايج كار لطمه وارد شود.

*هر پيشنهادي كه ادغام چند مرحله از كار را به نحوي كه در عهده يك شاغل يا يك واحد قرار گيرد را ممكن سازد.

*هر پيشنهادي كه مشاغل مختلف را در چارچوب قواعد سازماندهي، درهم ادغام نمايد.

*هر پيشنهادي كه استقرار و ارتباط بين مشاغل مرتبط و پيوسته را در فضاهاي اداري به نحوي تنظيم كند كه انجام دادن كل كار با پيوستگي و انسجام و توالي زماني و مكاني مناسب منطقي و ممكن گردد.

*هر پيشنهادي كه مسير جريان كار را از شروع تا پايان به نحوي اصلاح كند كه از گذرگاه هاي اداري كمتر و مسيرهاي كوتاهتر عبور نموده و ياميزان توقف در هر گذر را كوتاه نموده و يا سرعت بخشد.

* هر پيشنهادي كه دخالت مديران و سرپرستان را در حد سرپرستي و نظارت و هدايت محدود كرده و از كارهاي اجرايي حتي المقدور بركنار دارد.

*هر پيشنهادي كه استفاده از فرمول هاي اداري را براي انجام كارها تسهيل نموده و كاربرد بيشتر فرم را به جاي مكاتبات ممكن و ميسر سازد.

*هر پيشنهادي كه موانع غيرضروري و دست و پاگير را در اجراي مقررات دستورها و ضوابط برطرف نمايد.

*هر پيشنهادي كه موجب تغيير در ميزان و محدوده اختيارات و مسئوليت ها شده و تصميم گيري ها را هرچند ممكن است به اجرا نزديكتر كند.

*هر پيشنهادي كه تصميم گيري هاي غيرموثر را در روند اجرايي و عملياتي كاهش دهد يا حذف نمايد.

*هر پيشنهادي كه با افزايش ميزان اختيارات و مسئوليت ها باعث اصلاح و تسريع جريان كارها گردد.

*هر پيشنهادي كه بين مسئوليت هاي ناشي از اختيارات و تبعات اجرايي آن رابطه مستقيم تر و ملموس تري وضع كرده و ميان اختيارات و مسئوليت تعادل بيشتري برقرار نمايد.

 

ادامه دارد...

 

چهارشنبه 30 شهريور 1390 - 9:59


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری