شنبه 17 خرداد 1399 - 16:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

آثار و بركات استقرار سيستم پيشنهادگيري

 


كدام دسته از پيشنهادها مورد پذيرش كارگروه نظام پيشنهادهاي سازمان نمي باشد؟

-پيشنهادهاي تكراري كه محتواي آن قبلا ارائه شده است.

-پيشنهادهايي كه انجام آن جزو شرح وظايف فرد پيشنهاددهنده است و هيچگونه نوآوري و خلاقيت در پي نداشته است.

-پيشنهادهايي كه محتواي آن قبلا در دستور كار سازمان قرار داشته است.

-پيشنهادهايي كه صرفا بيان اشكال و يا در حد درخواست انجام كار باشد.

-مواردي كه موضوع اختلاف يا گله و شكايت از قسمت و يا فردي باشد.

-پيشنهادهاي خارج از اختيارات سازمان.

-پيشنهادهاي مبهم

 

آثار مثبت نظام پيشنهادها

نظام پيشنهادها آثار مثبت فراواني دارد كه مي توان بعضي از آثار مفيد آن را به شرح زير برشمرد:

-فرهنگ بهره وري و مسئوليت پذيري را افزايش مي دهد و درجه تعلق سازماني را بالا مي برد.

-كيفيت خدمات را بالا مي برد.

-فرصت هاي سازماني را افزايش مي دهد.

-فضاي مساعد و هدفدار جهت گفت وشنود سازماني ايجاد مي نمايد.

-امكان تمايز افراد كارآمد از ديگران را فراهم مي آورد.

-ارتباط سازماني، اهداف سازماني، سينرژي (هم افزايي) سازماني مدنظر قرار مي گيرد.

-رضايت شغلي به وجود مي آيد.

-جريان گردش اطلاعات، سرعت و كيفيت، فرآيند تصميم گيري تسهيل مي شود.

-احساس مشترك در محيط كار ايجاد مي نمايد.

-از حداكثر توان كاركنان در نوآوري و به كار اندازي قوه ابتكار استفاده مي شود.

-موجب تقويت روابط انساني، ايجاد رغبت، باعث افزايش امكانات رفاهي مي گردد.

-كم كاري، غيبت و تاخير را كاهش مي دهد.

-باعث تحريك كاركنان براي پذيرش مسئوليت مي گردد.

-باعث كاهش تعارضات و شكايات مي شود.

-باعث كاهش ضايعات و هزينه هاي اداري مي گردد.

-باعث بهبود طرحها و برنامه هاي سازماني مي گردد.

-باعث افزايش تفاهم بين كاركنان و مديريت مي گردد.

-احساس مالكيت و تعلق سازماني را در كاركنان و مديريت بالا مي برد.

-فرصت ابراز شخصيت به افراد مي دهد.

-باعث ايجاد و احساس مشترك «ما» به جاي احساس «من، ‌تو، او» مي شود.

نظرات كاركنان به مديريت انتقال مي يابد.

 

نظام پيشنهادها خطاب به مديران مي گويد:

بايد همواره از نشستن در اطاق كار و بستن درها به روي خود و متكي به افكار و نظرات خود بودن، خودداري كنند. بايد هميشه آمادگي آموختن مسائل تازه و به آزمايش گذاشتن انديشه هاي نو را داشته باشند.

اين نظام از طرفي ديگر به كاركنان مي گويد:

با ارائه دادن افكار و ايده هاي تازه در تمام امور مرتبط با اهداف و ماموريت هاي سازماني، مشاركت نمايند. حتي اگر پيشنهادهايي كوچك و جزئي داشته باشند.

 

 

چهارشنبه 23 شهريور 1390 - 13:33


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری