دوشنبه 6 بهمن 1399 - 18:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان گلستان

 

حريم عفاف و حجاب در آيات و روايات اسلامي

 


مقدمه:

حجاب و پوشش در دين مبين اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اسلام به عنوان آخرين دين الهي براي حفظ فرد و جلوگيري جامعه از انحرافات که سرچشمه آن مي تواند بي حجابي ، بي عفتي و عدم رعايت پوشش صحيح باشد ، دستورالعملي را به مردم داده است که اين دستورالعمل همه افراد بشر اعم از مرد و زن ، دختر و پسر را در بر مي گيرد .

اسلام براي مردان پوششي را قرار داده است که مرد مسلمان بايستي به آن دستور ، عمل کند و براي زنان و دختران نيز متناسب با جسم و روحيات آنها برنامه اي خاص دارد.

با دقت درآيات وروايات مي توان اين نتيجه را گرفت که:عفت بمعني مناعت وآن حالت نفساني است که انسان را ازغلبه شهوت باز مي دارد وهمچنين به معني پارسايي وپرهيزگاري وبازداشتن از حرام است.

عفاف علاوه براين که بعنوان يک مساله بنيادين وفراتر ازحجاب وپوشش است ،رابطه تنگاتنگي با آن دارد ،چرا که بعنوان يک خصلت وارزش اختياري، پوشش را به ارمغان مي آورد. به عبارت ديگر گرايش زن به حفظ عفت خويش ،از احساس فطري والهام غريزي وي نشات مي گيرد. حضرت علي (ع) مي فرمايند : زَکاتُ الجَمال، العِفاف ، زکات زيبايي ، عفت است.

زن در اسلام مقدس است، البته به شرطي که خودش شرايط داشته باشد. زن کانون مهر و محبت است و بايستي اين نعمت را در جايگاه خودش مصرف نمايد. زن مظهر زيبايي است و بايستي در جايگاه خودش بهره برداري گردد. زن اکنون در ديدگاه دنياگران و کساني که فقط به عالم ماده دل خوش کرده اند بسيار تحقير شده است زيرا از او به عنوان کالاي تبليغاتي و وسيله شهوتراني و غيره استفاده مي کنند.

همه اين جسارتها و تحقيرها علتي ندارد بجز دوري جستن از برنامه هاي دين و عمل نکردن به فرائض و شعائر ديني و مذهبي. اسلام مي گويد: اي زن خودت را حفظ کن و زيورآلات و جسم زيبايت را براي همسر خودت نمايان کن و البته در مقابل همسرت به بهترين صورت ظاهر شو و خودت را از نگاه نامحرمان که به تو به چشم ديگري مي نگرند محفوظ بدار. حضرت علي (ع) در اين رابطه مي فرمايند : اِنََّ اللهَ جَميلٌ يحِبُّ الجَمالَ ، خداوند زيباست و زيبايي را دوست مي دارد.

حجاب اسلامي مصونيت است نه محدوديت و حجاب براي زن به مثابه ي قلعه اي مي ماند که مردم براي حفظ جان خويش از ظلم و حملات وحشيان به دور خانه هاي خويش مي سازند. پس قلعه وسيله نجات است و شما را در مسير پر خار و خس زندگي از تيغهاي شهوتراني و حرام محفوظ مي دارد.

 اسلام به عنوان کامل ترين شريعت و به عنوان نمونه و سرمشق براي زنان الگويي را آورده است که در طول تاريخ همانند او را نخواهي يافت و او سيده و سرور زنان عالم است. او دختر رسول خداست که در دامان رسول الله (ص) پرورش يافته است.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها نمونه بارز و کامل يک زن مسلمان بوده و زنان بايستي در زندگي خود به اين سرچشمه حيا و عفت توجه ويژه داشته باشند. تا در جامعه اسلامي شاهد بدحجابي نبوده و به رستگاري نزديکتر شده باشيم.

عفاف وحجاب از ديدگاه قرآن

قرآن کريم جلوه هاي عفاف زنان را اين گونه تشريح مي کند.

1-عفاف درگفتار:

درآيه 32 سوره احزاب درباره وظايف زنان درلزوم رعايت عفاف درسخن گفتن با مردان نامحرم مي فرمايد:  "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا":

پس به گونه اي هوس انگيز سخن نگوييد که بيمار دلان درشما طمع کنند،وسخن شايسته بگوييد.

خضوع: دراينجا به معني اين است که زنان دربرابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازک ولطيف ادا نکنند تامردان بيمار دل را دچار خيال هاي شيطاني کنند(منظور از بيماري دل: نداشتن نيروئي اينمان است).

قولا معروفا: يعني  سخن معمولي و مستقيمي بگويند که دور از کرشمه وناز باشدوسخني باشد که شرع وعرف اسلامي آن را پسنديده دارد.

اين آيه اشاره به کيفيت ومحتواي سخن گفتن وحرمت سخن گفتن باناز وعشوه دارد وصحبت گفتن با نامحرم بايد عفيفانه وبه دور از نرمش وخودنمايي باشد.ومتذکر مي گرددکه درصورت عدم رعايت اين امر ممکن است امنيت جامعه به خطر بيفتد.

2-عفاف درنگاه:

درآيه 31/نور که به سوره وپاکدامني وحجاب معروف است،به چندين رفتار عفيفانه اشاره مي کند که يکي از آنها وجوب حفظ وکنترل ديد ونگاه است."وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن:"به زنان مومن بگو چشم هاي خودرا(ازنگاه هوس آلود)فرو گيرند".وهمچنين "قل للمومنين يغضوا من ابصارهم"نور/32

به مردان مومن بگو ازبعضي نگاههاي خود(نگاههاي غير مجاز)چشم پوشي کنند.

"يغضضن"از ماده"غض"به معناي کاهش وکم کردن نگاه است.ومنظور:چشم پوشي از نگاههاي حرام وشهوت آلود است.ونکته اينکه درلزوم عفت وپاکدامني وترک نگاه حرام،بين زن ومرد ،فرقي نيست.به اين ترتيب همانگونه که چشم پوشي برمردان حرام است برزنان نيز حرام است.

رسول اکرم (ص)مي فرمايد:ازنگاه هاي زيادي بپرهيزيد ،زيرا تخم هوس مي پراکند وغفلت مي زايد."

از اين رو کنترل چشم مي تواند از مهم ترين واساسي ترين اصول عفاف باشد که بايد درمرتبه اول رعايت گردد،چراکه چشم دروازه قلب وروح است(هرچه ديده بيند دل کند ياد)

امام علي (ع) مي فرمايد: "العين رائد القلب"چشم،دل را به دنبال خود مي کشد.

بدين ترتيب ،کمترين کوتاهي درچشم پوشي از نگاه به نامحرم ، تيري مسموم از سوي شيطان است.

3-عفت درشهوت:                                                        

خداوند درآيه 31 درسوه مبارکه نور مي فرمايد:

"وبحفظهن فروجهن"((وبه زنان با ايمان بگودامن هاي خود را حفظ کنند))

درذيل آيه مي فرمايد:"ذلک ازکي لهم" يعني اين امر باعث تزکيه وشکوفايي استعدادها ورشد شخصيتي ومعنوي آنها مي شود.

دوري از آلودگي ها نشانه پاکدامني است ،بوسيله عفت اعمال پاکيزه ومطهر مي گردد.ودرنتيجه انسان رشد مي يابد ،ودرغير اينصورت چشم چراني وبي عفتي مانع رشدمعنوي انسان خواهد گرديد.

همچنين قرآن درمورد کساني که امکان براي ازدواج نمي يابند مي فرمايد:"وليستعفف الذين لايجدون نکاحا حتي يغنيهم الله من فضله"(نور/33) ((وکساني که وسيله نکاح ندارند،به عفت سرکنند تا خداازکرم خويش  ازاين بابت بي نيازش گرداند.

استنباطي که از موارد فوق بدست مي آيد اينست که:قدرت نيافتن براي ازدواج ،مجوزي براي گناه کردن وفراهم کردن آن ازراه نامشروع نيست بلکه صبروعفت لازم است تا خداوندنيزاز فضل خود بي نيازشان گرداند.

4-عفت درپوشش:

مسئله حجاب وپوشش زن ومستور نمودن زينت هاي ظاهري وباطني وي ،اهميت بسياري دارد.

همچنانکه خداوند درآيه:"ولايبدين زينتهن الا ماظهرمنها"زنان را مکلف مي کند که نبايد زينتهاي ظاهري وباطني خود را آشکار سازند ،مگر آن مقدار که طبيعتا نمايان است.

آيه ديگري دررابطه با پوشش وارد شده است که مي فرمايد:"يا ايها النبي قل لازواجک وبناتک ونساءالمومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلک ادني ان يعرفن فلان يوذين وکان الله غفورا رحيما"   (احزاب/)59

((اي پيامبر به همسرانت ودخترانت وزنان مومنان بگو روسري هاي بلند خودرابرخويش فرو افکنند ،اين کار براي اينکه شناخته شوند ومورد آزار قرار نگيرند ،بهتر است،وخداوند همواره آمرزنده رحيم است))

سبب نزول اين آيه اين بود که:شب هنگام که زنان مسلمان به قصدرفتن به مسجد وشرکت درنماز پيامبراکرم(ص)ازخانه بيرون مي رفتند جوانان سرراه آنان مي نشستند وبا سخنان ناروا متعرض آنان مي گشتند.

5-عفت درکردار:

وظيفه ديگر زنان پرهيز ازاعمال ورفتارهاي جلب توجه کننده وغيرعفيفانه است.

"ولا يضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن" ((هنگام راه رفتن پاهاي خودرا به زمين نزنند تا زينتهاي پنهانشان دانسته شود))

پس هرگونه ره رفتني که موجب آشکارشدن زيورهاي مخفي زن شود ازنظر اسلام ممنوع است وزنان بايد دررعايت عفاف وپرهيز از امورجلب توجه کننده دقت لازم رابنمايند واعمال ورفتارشان به استفاده آنان از وسايل زينتي واستعمال عطروبوي خوش به گونه اي نباشد که باعث جلب توجه نامحرم وعامل انحراف فکرها وتباهي دلها گردد.

"وقرن في بيوتکن ولاتبرجن تبرج الجاهليه الاولي و..."(اي همسران پيامبر)درخانه هاي خود بمانيد ،وهمچون دوران جاهليت نخستين (درميان مردم)ظاهر نشويد . احزاب/33

((تبرج)) به معناي ظاهرشدن دربرابر مردم است –منظوراز ((جاهليت اولي)) جاهليت قبل از بعثت پيامبر اکرم (ص)است که درآن    عصر،وضعيت پوشش زنان ،عفيفانه نبوده است.

اين آيه خطاب به زنان پيامبر(ص)است،اما طبق نظر مفسرين عموميت دارد وشامل همه زنان مي شود.

ازاين رو زنان بايد ازهرگونه رفتار جلوه گرانه وتحريک کننده پرهيز نمايند وبا تاسي از آيه (تمشي علي استحياء)قصص/25 که شيوه راه رفتن زنان اسلامي را ترسيم مي کند وبا اقتدا کردن به بانوي دوعالم فاطمه زهراء(س)به شيوه آن حضرت عمل نمايند.

در آيه 26 سوره اعراف کتاب وحي (قرآن کريم) در مورد پوشش و حجاب به همان مسأله لباس و پوشانيدن بدن که در سرنوشت آدم نقش مهمي داشته ، اشاره کرده و مي فرمايد: اي فرزندان آدم! ما لباسي براي شما فرو فرستاديم که اندام شما را مي پوشاند و برجستگي هاي بدنتان را پنهان مي سازد، ولي فايده اين لباس که براي شما فرستاده ايم تنها پوشاندن تن و مستور ساختن عورتين نيست ، بلکه مايه زينت شماست. و اندام شما را زيباتر از آنچه هست نشان مي دهد.

تا آنجا که تاريخ نشان مي دهد هميشه انسان لباس پوشيده است ، ولي وسايل توليد لباس در عصر ما به قدري متنوع شده و توسعه يافته است که با گذشته اصلاً قابل مقايسه نيست و متأسفانه جنبه هاي فرعي و حتي نامطلوب و زننده لباس چنان گسترش يافته که فلسفه اصلي لباس را تحت شعاع خود قرار مي دهد.

لباس عاملي شده براي انواع تجمل پرستيها، توسعه فساد، تحريک شهوات، خودنمايي و تکبر و اسراف و تبذير و امثال آن، حتي گاهي اوقات لباس هايي در ميان جمعي از مردم ديده مي شود که جنبه جنون آميز آن بر جنبه عقلانيش برتري دارد و به همه چيز شباهت دارد جز لباس به طوري که مساله مدپرستي در لباس نه تنها ثروت هاي زيادي را به کام خود فرو مي کشد بلکه قسمت مهمي از وقتها و نيروهاي انساني را نيز بر باد مي دهد.

آثار حجاب ازنظرقرآن:

 

قرآن كريم در مجموعه آياتش پنج اثر را از آثار بارز و ظاهر رعايت حجاب از سوي زنان و دختران مي داند.

رعايت عفت و حجاب، مايه ي بهره مندي زنان از آمرزش الهي مي گردد.

*(يا ايها النبي قل لازواجك بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلا بيبهن ... و كان الله غفوراً رحيماً) (سوره احزاب – 59)
رعايت حجاب و پوشش براي زنان و دختران حتي زنان سالمند در جهت خير و صلاح و سلامت آن هاست.

*(و القواعد من النساء الاتي لا يرجون نكاحاً ... و ان يَستعفِفن خير لهن) (سوره نور – 60)

رعايت حجاب و پوشش مناسب، راهي براي شناخته شدن زنان آزاده و با شخصيت است.

*(يا ايها النبي قل لازواجك بناتك و نساء المومنين ... ذلك ادني ان يعرفن) (احزاب – 59)

   رعايت حجاب و پوشش مناسب زنان و دختران، مايه ي حفظ طهارت و پاكي مردان و زنان است.

*(و اذا سألتموهن متاعا فسئلوهُن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن) (احزاب – 53)

رعايت حجاب و پوشش زنان مايه ي مصونيت آنان از تعرض هوسرانان و سلامت يابي آن ها مي شود.

*(يا ايها النبي قل لازواجك بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن ... ادني ان يعرفن فلايوذين) (احزاب – 59)

صاحب مجمع البيان در ذيل آيه نوشته است احتمالاً مقصود از (يعرفن) شناخته شدن به عفاف و پاكي است كه در نتيجه، اهل هوس مزاحم آنان نشوند و مقصود از جلابيت روسري و مقنعه بوده كه سر و صورت خود را با آن مي پوشاندند.

امام باقر (ع) فرموده است:« خداوند عزوجل فرموده است: به عزت و جلالم و عظمت و بزرگي و بلندي مقامم سوگند که بنده مؤمني مرا در امري از دنيا بر هواي خود بر نمي گزيند، مگر اينکه او را غني کرده و هواي او را در جهت آفرينش قرار مي دهم و آسمانها و زمين را عهده دار روزيش مي گردانم. (اصول کافي)

 

نکته مهم:

وضع و جعل احكام دين از طرف شارع مقدس حضرت حق تبارك و تعالي منطبق با فطرت، عقل و حكمت بوده و هر كدام از آن ها از هدفمندي خاصي براي رشد و تعالي انسان برخوردار بوده اند حجاب و پوشش قرآني يك حكم از مجموعه احكام واجب الاجراء الهي است كه از اهداف، آثار، بركات و نقش آفريني هاي خاصي برخوردار است و اگر حقيقت اين حكم براي انسان ها روشن و آشكار گردد بعيد است كه فطرت هاي سالم و خداخواه تسليم آن نشوند و آن را اطاعت ننمايند. قرآن كريم دين را فطري مي داند يعني دين بنيان كننده ي طبيعي ترين قوانين وجود بشري است و به عبارت ديگر دستورات اسلامي منطبق بر مسير شكوفائي فطرت بشري است و با كمي دقت بر اين دستورات و احكام فطري، اهداف، آثار و نتايج عقلاني و حكميانه آن ها نيز آشكار مي گردد. بر همين اساس حجاب و پوشش اسلامي كه يكي از اوامر انسان ساز الهي و يكي از احكام حيات بخش اسلام در زندگي طيبه است و منطبق بر فطرت بشر و مبتني بر نيازها و شرايط رواني او و زمينه ساز پويائي و كمال انساني خواهد بود و اصولاً عمل به قوانين اسلام يك عمل اعتباري و قراردادي نيست بلكه عمل به قوانين اسلام يعني پاسخ گوئي به نياز فطرت است.

جنس زن از ديدگاه اسلامي داراي شخصيت شايسته و موقعيتي الهي است كه مي تواند مدارج كمال را طي كرده و به مراتب عالي انسانيت راه يابد. دامن زن مدرسه انسان كمال جو است و جايگاه الهي و والاي اين گوهر آفرينش اقتضاء دارد كه در قلعه مستحكم حجاب و پوشش قرار گيرد تا ارزش هاي او مصون و محفوظ بمانند.

 

طرح يك سؤال: 

حال اگر ميل به پوشيدگي و حجاب ريشه در فطرت آدمي دارد پس چرا ميليون ها انسان در سراسر جهان نيم برهنه و بي حجاب هستند؟

پاسخ به اين سؤال جواب هاي متنوع و متعددي را مي طلبد كه به ترتيب به طرح آن هاي مي پردازيم:

1) ميل به پوشيدگي ريشه در فطرت انسان دارد و تمايل به پوشش و حجاب كامل بازگشتي به فطرت اصيل انساني است. قرآن كريم انسان را صاحب فطرتي مي داند كه نيازهاي او و پاسخ گوئي به آن ها را براساس آن (فطرت) و در امر به پوشش و حجاب به عنوان يك امر و نياز فطري و وجودي انسان آن را سبب ساز برمي شمرد.

سلامت جسمي، روحي و رواني و فكري و زمينه ساز پويائي و كمال انساني قلمداد مي كند كساني كه اين فطرت الهي را در ساختار وجودي خود ناديده گرفته و به آن پشت پا زده و به انكار آن پرداخته اند به سمت برهنگي و نيمه عرياني روي آورده و انحراف آنان ربطي به واقعيت وجدان طبيعي و ساختمان فطري ايمان و اخلاق بشر ندارد.

2) غفلت از نيازهاي فطري و يا تغيير دادن نحوه پاسخگوئي به آن نيازها ناشي از ناآگاهي و دوري از آموزش ها و هدايت هاي الهي است كه موجب گرديده ناخواسته در مسيري بر خلاف فطرت الهي خود گام بردارند.

3) دين زدائي و تبليغات عليه دين و ارزش هاي ديني كه منطبق با فطرت است از يك سو و تمايلات نفساني و شيطاني انسان و گرايش او به هوس راني و تنوع طلبي بي حد و حصر و تلقين هاي رنگارنگ در قالب آموزش هاي اجتماعي از سوي ديگر موجب دوري انسان از فطرت و سقوط در برهنگي و عرياني و بي حجابي عصر حاضر شده است.

روشهاي ترويج حجاب

1-آموزش حجاب در مدارس 2- تشـويق 3- فعاليت هاي علمـي، فرهنگي و هنـري 4- ترويج فرهنـگ غيرت *پيامبر اکرم (ص) فرموده اند: « خداوند بيني هر يک از مومني را که غيرت نمي ورزند به خاک مي مالد .» و همچنين مي فرمايند: « غيرت از ايمان است.»*   5- نظارت لازم بر رسانه هاي جمعي6- فعاليتهاي مؤثر قواي سه گانه در اين زمينه 7- تقويت پايه هاي حجاب 8- امربه معروف و نهي از منکر

آثار بدحجابي

1- عقده مند کردن مردان 2- سقوط شخصيت 3- تزلزل خانواده ها 4- بلوغ زودرس جنسي جوانان5- تکذيب آيات الهي6-احساس پوچي 7- ايجاد غفلت 8- عقاب آخرت 9- بدآموزي


راه هاي مبارزه با بي حجابي و بد حجابي:

1-مبارزه بي امان با استعمار غرب و غرب زدگي

2- آگاهي بخشي در مورد تقسيم آزادي به آزادي صحيح و غلط و سوق دادن انسانها به خصوص نسل جوان به گزينش آزادي صحيح و مفيد نه آزادي غلط و زيان بخش

3-تقويت باور فکري و عملي زنان بر اين اساس که حجاب اسلامي هرگز در مورد کار وتلاش در عرصه هاي مختلف زندگي مانع او نيست

4- نشان دادن ارزش هاي والا و راستين انساني و اسلامي

5- تربيت و تزکيه نفوس با برنامه هاي اخلاقي و اسلامي و ارضاء و اشباع هوس ها و غرايز از راه هاي صحيح و معقول اسلامي

6- احياي فرهنگ اسلامي

7- نشان دادن الگوهاي کامل و سالم و جايگزيني آنها به جاي الگوهاي دروغين

8- تقويت اعتماد به نفس و استقلال فکري و دوري از خودباختگي

9- تقويت نيروي تفکر و فراخواني زنان به تفکر و تعقل و تجزيه و تحليل هاي منطقي که موجب استقلال فکري و زيست محتوايي گردد.

10 - تقويت اراده در پرتو ايمان و عبادات و اعتقادات به خدا و دوري از هرگونه عوامل سستي و بي ارادگي نيز تا حد زيادي مي تواند موجب نجات انسان از پرتگاهها گردد.

 

نتايج حجاب دراستحکام وسلامت بخشي خانواده:

نظام خانواده نظام ارزشمند و محبوبي است كه در اسلام هيچ بنايي محبوب تر از او پايه ريزي نشده است.
پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: (در اسلام هيچ نهادي محبوب تر و عزيزتر از تشكيل خانواده در نظر خداوند بنا نشده است).
نظام خانواده از چنان جايگاه و مقام شايسته در اسلام برخوردار است كه حتي تأثيري روي ثواب عبادت و بندگي مي گذارد، تا جايي كه دو ركعت نماز كساني كه تشكيل خانواده داده اند برتر از عبادت فرد مجردي است كه شب و روز نماز بخواند.
امام باقر (عليه السلام) فرموده است: (دو ركعت نماز مرد متأهل افضل و بهتر از نماز مرد مجردي است كه شب را به عبادت بايستد و روز را با روزه سپري كند).

اين روايات و نيز رواياتي قريب به اين مضمون كه در متون اسلامي، وارد شده به خوبي جايگاه و ارزش والاي خانواده و تشكيل آن را تعيين مي كند.

  بدون شك جامعه اي از سلامت كامل برخوردار است كه خانواده به عنوان جزء كوچك آن جامعه از سلامت و استحكام كامل و كافي برخوردار باشد، از اين رو، اگر خواهان سلامت و تقويت بنيان جامعه هستيم، بايد همه نيروهاي خود را در جهت استحكام و تقويت پيوندهاي خانوادگي بسيج كنيم. در جامعه اي كه برهنگي بر آن حاكم است هر زن و مردي، همواره در حال مقايسه است مقايسه ي آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ريشه ي خانواده را مي سوزاند اين است كه اين مقايسه آتش هوي و هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن مي زند. زني كه با بيست يا سي سال در كنار شوهر خود زندگي كرده و با مشكلات زندگي جنگيده و درغم و شادي او شريك بوده است، پيداست كه اندك اندك بهار چهره اش شگفتي خود را از دست مي دهد و روي در خزان مي گذارد.

در چنين حالي كه سخت محتاج عشق و مهرباني و وفاداري همسر خويش است، ناگهان زن جوان تري از راه مي رسد و در كوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقايسه اي مي دهد؛ و اين مقدمه اي مي شود براي ويراني اساس خانواده و بر باد رفتن اميد زني كه جواني خود را نيز بر باد داده است.

آري با بي حجابي روابط آزاد و نامشروع جنسي جامعه را فرا مي گيرد و به همان نسبت كانون خانواده ها سست شده و آمار ازدواج كاهش مي يابد و ازدواج هاي گذشته هم به كاهش مي يابد و ازدواج هاي گذشته هم به جدايي و طلاق منجر مي شود. بنابراين وجود خانواده سالم و مستحكم در گرو گسترش فرهنگ حجاب خواهد بود

چادر،حجاب برتر:

شايدبتوان بارزترين پوششي که تمام بدن را بپوشاند چادر دانست.

اين پوشش درنظر اسلام به خاطر مصلحت هايي درنظر گرفته شد که به سود زنان است براين اساس عفاف وپوشش کامل وحجاب عفيفانه زن مومن تجسم حرمت واحترام وبهترين سلاح اوست.پس جحاب وپوشش ديني محدوديت وبندوحصار نيست ،بلکه موجب مصونيت وحرمت زن است.

حضرت زهراي اطهر (س)بانوي بزرگواري که مظهر کمالات الهي برترين اسوه انسانهابه ويژه زنان مي باشد،ازنظرعفاف وحجاب الگوي بي نظيري هستند که با دقت درسيره زندگاني آن حضرت به اوج عظمت ايشان درهمه عرصه ها ،به ويژه حيا وعفت وحجاب  ميتوان پي برد.

شرم وحيا وعفت آن حضرت به قدري بوده است که حتي درحضور مرد نابينا خودرامحفوظ داشت.

  آن حضرت به حدي درامرحجاب وعفت اهميت ميدادند که حتي دربسترمرگ ازکيفيت حمل جنازه خودنگران بودند وبه پوشيده بودن

 ومحفوظ بودن بدن خويش ازديد نامحرم درهنگام حمل جنازه سفارش کردند. چنين بانوي باعظمت وبي نظيري را به حق مي توان باشخصيت ترين،اجتماعي ترين  ودرعين حال عفيف ترين انسانها دانست که بايد ايشان راسرمشق خويش درتمام راه ورسم زندگي قرارداد.

 

احاديثي درباره پوشش زن و مرد

1- امام على عليه السّلام فرموده اند : پوشيده و محفوظ داشتن زن مايه آسايش بيشتر و دوام زيبايى اوست . غرر الحكم(5820)

2- امام صادق عليه السلام مي فرمايند: حجاب زن براي طراوت و زيبايي اش مفيدتر مي باشد. ( المستدرک، ج5)

3- رسول خدا(ص) از حضرت جبرئيل(ع) سوال نمود که آيا فرشتگان خنده و گريه دارند؟ جبرئيل فرمود: بله. (يکي از آنجاهايي که فرشتگان مي‌خندند) زماني است که زن بي‌حجابي و بدحجابي مي‌ميرد، و بستگان او را در قبر مي‌گذارند و روي آن زن را با خشت و خاک مي‌پوشانند تا بدنش ديده نشود. فرشتگان مي‌خندند و مي‌گويند: تا وقتي که جوان بود و با ديدنش هر کسي را تحريک مي‌کرد و به گناه مي‌انداخت(پدر و برادر و شوهرش و...از خود غيرت نشان ندادند) و او را نپوشاندند، ولي اکنون که مرده و همه از ديدنش نفرت دارند او را مي‌پوشانند.

4-  در حديث قدسي آمده است :به بندگانم بگوئيدبه لباس دشمنانم در نيايند و خود را شبيه دشمنان من نکنند که در اين صورت آنها هم دشمنان من خواهند بود.

5- پيامبر فرمود: صيانت زن او را شادابتر و زيبايى‏اش را پايدارتر مى‏كند.

6- امام صادق(عليه‌السلام) پوشيدگي شديد لقمان را از علل حكيم شدن وي مي‌دانند. (قابل توجه کساني که مي گويند پوشش فقط براي زن است).

7- رسول خدا(ص)  مي‌فرمايد: براي زن جايز نيست مچ پايش را براي مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنين عملي شد اول اينکه: خداوند سبحان هميشه او را لعنت مي‌کند. دوم اينکه: دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مي‌شود. سوم اينکه: فرشتگان الهي هم او را لعنت مي‌کنند. چهارم: عذاب دردناکي براي او در روز قيامت آماده شده است.هر زني که به خداوند سبحان و روز قيامت ايمان دارد زينتش را براي غير شوهرش آشکار نمي‌کند و همچنين موي سر و مچ پاي خود را نمايان نمي‌سازد و هر زني که اين کارها را براي غيرشوهرش انجام دهد دين خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگين کرده است.

 

چند فراز از فرمايشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري درباره پوشش زنان:

*بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درابتداي پيروزي انقلاب اسلامي،اجبار حجاب بانوان دراداره ها و سطح كشور را از اولويت هاي برنامه هاي فرهنگي نظام قرار دادندو ذره اي دراين امر نرمش از خود نشان ندادند چرا که بي حجابي و بي بندوباري را به حق ترفند استعمار براي تخديروبه نابودي كشيدن نسل كشورها مي دانستند.

 

امام خميني(ره): در جمهوري اسلامي مظاهر بي بندو باري قابل تحمل نيست.

حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) درموارد مختلف ودرفرصتهاي گوناگون درمورد بي حجابي هشدارداده وزنان را به حفظ شخصيت خود وحفظ حريم حجاب وعفاف فرا خوانده وچنين مي فرمايند:

((.....وآيا جنايتي ازاين بزرگتر به زن است که زن رابه آرايش ، مُد وجلوه گري زيورآلات سرگرم کننده وازاوبعنوان يک ابزار ووسيله استفاده کنند؟

ونيز درديدار با بانوان مسئول هنرمند ومتخصص کشور فرمود:

"اگر جوامع بشر شناخت درستي از جايگاه زن ومرد درطبيعت بشري بدست آورَد ،وآن را درست به کار ببرد ،نظام کامل الهي تحقق پيدا خواهد کرد ودراين نظام هر موجودي فايده وجودي خودراآنچنان که بايد، خواهد بخشيد، به کسي ظلم نخـواهد شد،هيچ استعـدادي زايل نمي شود،وبشريت ازفيض همگني ،همکاري وهمايش صحيح زن ومرد بهره هاي فراواني خواهند برد"

گردآورنده: محمد ابراهيم مقصودلو

کارشناس قرآني اداره تبليغات اسلامي بندرترکمن استان گلستان

 

 

سه‌شنبه 21 تير 1390 - 14:29


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری