جمعه 26 دی 1399 - 18:5
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد

 

دانستني هايي از قرآن

 

 

 روزي که بشر از حکومت شمشير نا اميد شد و به حکومت کتاب پناه خواهد  برد هرچند هزاران سال ديگر با آن روز فاصله شود. تکاپوي پيگير بشر براي دانستن همين چيزها است . روزي نمي گذرد مگر آنکه کساني از صف جاهلان که اکثر افراد انساني را تشکيل مي دهند بيرون آمده و به صف عالمان که در اقليت اند بپيوندد .لاجرم روزي خواهد رسيد که اکثريت از آن  عالمان باشد. و همان وقت است که حکومت کتاب آغاز مي گردد . براي جاهلاني که تاريخ بشريت را با عمر کوتا خود مقياس مي گيرند و آن را همچون دولت هاي مستجعل  مي پيمايند.  قبول اين مطلب دشوار است اما براي عالماني ازدرنگ چند ميليون ساله آفرينش براي تبديل زغال سنگ به الماس، آگاهند قبول آن آسان و قطعي است . جاهلاني که خود هميشه مايه ادامه حکومت شمشير بوده و خود بار سنگين  آن را بر دوش دانسته اند چون برف در زير آفتاب تکامل انساني ذوب خواهند شد . و روزي که در ترازوي بشريت کفه آنان سبکتر شود عهد شمشير سپري شده و عهد کتاب فرا رسيده است . ديگر امثال (( ابي تمام)) نخواهد گفت .

السيف اصدق النباء من الکتب = في حده احده بين الحد و العب

شمشير در خبر دادن راستگوتر از کتاب است مرز بازي و جد در برندگي شمشير است   بلکه بايد گفت : قاطعيت از کتاب آمده نه از شمشير تيز/عهد علم و دانش آمد محو شد جنگ ستيز

جهان در ادراک انسان آميزه اي از غيب و شهود است که دو امر نسبي و اضافي اند ادراک انسان زنجير غيب را پيوسته به طرف شهود مي کشد و هر بار حلقه اي از اين زنجير را در روشنايي ديد و شهود مي آورد . از کتابهاي آسماني تنها قران مجيد است که نيروي ادارک بي نهايت بشر را به درستي به روشنايي رسانده است و(( علم آدم الاسماء کلها))  خداوند همگي نام ها را براي آدم آموخت.  سوره بقره آيه 30 . ((انا عرضنا الا مانته علي السموات و لا ارض و الجبال فابينت ان يحملنها و الشفقن منها و حملها الا انسان انه کان ضلوماً جهولا ))سوره احزاب آيه  70 . ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوها عرضه داشتيم اما از کشيدن آن سر بر تافتند و از آن ترسيدند و انسان آن را کشيد براستي که او از حد درگزنده اي نادان است .

و لقد کرمنا بني آدم  ، براستي که فرزند آدم را گرامي داشتيم  سوره اسراء ايه 70

قرآن به انسان امر مي کند که هميشه در جهان شناسي بکوشد و با به کار بستن نيروهاي خداوند جهاندار را در آيات آفاقي و انفسي بشناسد تدرج  در مراتب کمال براي دريافت رازهاي آفرينش سرلوحه معارف قران است.  ازمعا رف قرآن دانسته مي شود که فهم جهان به نحو کلي و به طور تمام و کامل و چنانکه فلاسفه هاي قديم مي پنداشتند ممکن نيست . فهم جهان از راه شناخت کامل و پيگير اجزاي جهان و اسرار نهفته در آن مسير است.  نه سرگرداني در دورها و پاي به زنجيري  در تسسلها و هر جند اين چاره انديشي ها در دوران جهل بشر همچون مسکني  به کار رفته باشد اما هر گونه شناخت آيات آفاقي و انفسي تنها با ابطال دور و تسسل امکان پذير نيست قران در ايه شريفه (( سنريهم آياتنا الافاق و في انفسهم )) تصريح دارد که شناخت حقيقت امري مفروغ و پايان يافته نيست بلکه حقيقت به نحو تدريجي و متکامل در آينده و شايد  ال البد در آيات آفاقي و انفسي بايد شناخته شود و اين خود از معجرات قرآن است و هيچ مکتبي نه ديني و نه فلسفي  ، قبل از قرآن آن را اعلام نکرده است فخر رازي در پايان عمرش گفته بود : به تحقيق در روشهاي علم کلام و راهاي فلسفي تأمل کردم نه ديدم که بيماري را شفا دهد يا نشسته اي را سيراب کند و ديدم نزديکترين راها به تحقيق راه قرآن است و هرکس همچون من آزمايش کند شناختي چون شناخت من به دست خواهد آورد . امتياز قرآن در اسلوب رسايش مي باشد که مطابق احوال و انگيزه هاي فطري بشر با احکام در آن رعايت شده است با اين اسلوب فطري است که قرآن خرده ها را مي سازد نفوس را آماده مي کند مشکلات انسانيت را که بازمانده خرافات اديان قديم دشوارترشان ساخته چاره مي کند و زندگي مردمان را بر اساسي از هدايت و فطرت و برهان بنا مي نهد .

قران براي مراتب مختلف تکامل بشر روش خاص دارد که زنگار خرافات را از آن زدوده و اوهام عهد عتيق را که صفاي انسانيت را مکدر ساخته بود از آن به دور کرده است . موارد لازم براساس شناختن انسان کامل در آن موجود است ، مصالح ساختن کاخ انسانيت در دوران کتاب را بايد از قرآن بدست آورد . بشريت در قران ارزشمندترين شيوه اداره اجتماع را مشاده کرده است

مهمترين نقشه ايجاد يک تمدن جديد را مي تواند همه ملتها و جوامع را از سنگيني بار گمراهي ها ، بيداگريها و بد بختي ها را رها کرده به زندگاني سرشار از نوع علم و معرفت و صلح و صفا  رهنمون شود. قرآن براي اولين بار مبارزه را نه تنها با بت ها بلکه با متوليان بتها آغاز کرده است و به انساني که به دوران بلوغ خود نزديک مي شود خاطرنشان ساخته که براي رشد انسانيت خطر متوالي بت از خو.د بت بيشتر است

دين ابدي معجزه ابدي مي خواهد قرآن ان معجزه ابدي اسلام است که قرون و اعصار را در نور ديده عجز بشر را از آوردن سوره اي همانند خود ثابت کرده است. تنها کتابي که دست فرصت طلبان تاريخي نتوانسته است  چهره واقعي و اصيل آن را دگرگون کند قرآن است شگفت نيست اگر اين فرصت طلبان که خود را در هر انقلابي جا زده و پس از مسخ اصول آن دستمزد هنگفتي از احمقان دوران شمشير گرفته اند از قرآن هراس داشته باشند .

علاميه جامعه جهاني بيهود مي گويد ، بر ما واجب است که کتاب ايشان يعني قرآن را برنده ترين سلاح اسلام است استخدام کنيم تا اسلام را از ميان برداريم. بر ما واجب است که به مردم نشان دهيم هرچه مطلب صحيح در قرآن است جديد نيست و از جاي ديگر گرفته شده است و انچه در آن جديد است نادرست است ملاحظه کنيد  که دشمنان اسلام از اينکه  قرآن در ذکر معارف عاليه متفرد است چقدر بيمناک اند . مگر نه اينکه(( گلاستون)) يکي از نخست وزيران سازنده امپراطوري انگلستان در مجلس عوام گفته بود از دو مانع دشوار که راد تسلط ما را بر مستعمرات اسلامي بسته است و با تمام قوا بايد در رفع آنها کوشيد عبارتند از : در اين وقت قرآني را که همراه آورده بود نشان داد و گفت اول اين کتاب و پس از اندکي سکوت با دست چپ به سمت مشرق اشاره نمود و گفت دوم اين کعبه ،  ياري قرآن کعبه جاويدان است که هميشه با عقل و جان بشر در هر اوج از تمدن که باشد سر وکار دارد ، هميشه در مرز مطلق حقيقت است همه چيز را بررسي  مي کند و در باره آن به طور نهائي حکم مي دهد . مصالح فرد و اجتماع را در همه جا در خود ذخيره دارد . زمان و مکان دربرابر قرآن بي اثر و ناچيز است زرق و برق پيشرفت هاي مادي بشر نمي تواند قرآن را از عرشي که جايگاه حشمت او است فرود آورد . قرآن ترازوي است که ارزش هر چيزي به محک آن سنجيده مي شود قرآن در خانه هر مسلماني جا دارد  به آن پناه مي برد از او تبرک مي جويد کودکان آن را مي بوسند بيسوادان به نقش کلماتش نظر مي کنند باسوادان آن را مي خوانند قاريان با نواي دلنواز آن را قرائت مي کنند روح شنوندگانش ، لختي از اين جهان خاکي جدا مي شود و در فضايي مجرد از قيود جسماني پرواز مي کند  مردان خدا در دل شبها در آن تدبير مي کنند و تأمل در آياتش با ايات آفاقي و انفسي آشنا مي شوند و از خداوند توفيق معرفت مي طلبند قرآن به ايشان الحام مي بخشد که اين شبگردان فلکي از پي کاري  روانند جهاني با اين عظمت و زيبايي بيهوده نيست

نقل ازشناخت خداوند اثر استاد کمالي

 

اينک در پايان اين مقدمه توجه تشنگان معارف حقه کتاب وحي را به چند آيه جلب مي نماييم

1- هدايت گمراهان:

ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم( اسراء 9 همانا اين قرآن مردم را به استوارترين راه هدايت مي کند

2- بشارت دهنده مومنان

ويبشر المومنين الذين يعلمون الصالحات ان لهم اجراًً کبيرا و مومنان که کارهاي نيکو انجام مي دهند بشارت مي دهد که آنا را پاداش بزرگي است  اسرا ايه 9

3- ياد آوردن خائفان

فذکر بلقرآن من يخاف وعيد  آن کس که از وعده عذاب قيامت مي ترسد او را به آيات متذکر قيامت سازد سوره ق ايه 45

4- درمان و رحمت براي مومنان

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمته المومنين و لا يزيده الظالمين الا خسارا و ما آنچه از قرآن مي فرستيم شفاي دل و رحمت براي مومنان  است ولي ستمگران را جز زيان چيزي نخواهد افزود  سوره اسراء آيه 82

5- معجزه الهي

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل  هذا القرآن لا يوتويمتله و لوکان بعضهم لبعض ظهيراًً بگو اي پيامبر اگر جن و انس متفق شوند که همتانند اين قرآن کتابي بياورند هرگز نخواهند توانست گرچه برخي پشتيبان برخي ديگر مي باشند سوره اسراء 88

6- کتابي روشني براي اندرز دادن

ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر سوره قمر ايه 17

و ما قرآن را براي وعاظ و اندرز اسان کرديم آيا کسي هست که از آن پند گيرد

7- قرآن بخوانيد

فأقروا ما تيسر من القرآن  سوره مزمل ايه 20 در هر حال آنچه ميسر باشد به قرائت قرآن بپردازيد

8- تلاوت قرآن

قال رسول الله(ص) (( نوروا بيوتکم بتلاوة القرآن و لا تتخدوها قبوراً کما فعالت اليهود و النصاري صلو في الکنائس والبيع و عطلوا بيوتهم فأن البيت  اذا کثر فيه تلاوة القرآن کثر خيره و اتسع اهله و اضاء لاهل السماء کما تضيي نجوم السماء لاهل الدنيا)) پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند : خانه هاي خود را با تلاوت قرآن نوراني کنيد و آنها را مثل قبرستان خاموش و تاريک نکنيد همانگونه که يهود و نصاري رفتار کردند که عبادت را مخصوص معابد قرار دادند و خانه ها را تعطيل کردند و در خانه ها خبري نبود پس هر خانه اي  که در آن زياد تلاوت قرآن شود خير و برکت در آن زياد مي شود گستردگي و گشايش در مال ، ثروت ، دانش ، محبت و قدرت در اهل خانه پيدا شده و آن خانه بر اهل آسمان نور افشاني مي کند همانگونه که ستارگاني نور لفشاني مي کنند

 

سيد عبد الرشيد موسوي متين

 معاون فرهنگي اداره کل تبليغات اسلامي استان کهگيلويه و بويراحمد

 

 

 

شنبه 3 ارديبهشت 1390 - 13:52


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری