دوشنبه 5 خرداد 1399 - 22:20
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

بابك راكخواه

 

زن الگو، گزارشگر ديانت و شريعت ناب اسلام

 

گفتگو با فرزانه نيکوبرش (رييس گروه برنامه ريزي ويژه بانوان سازمان تبليغات اسلامي)

 

-با توجه به وضعيت فرهنگي جامعه امروزي، الگودهي در آموزه‌هاي ديني و رمز ماندگاري الگوهاي اسلامي را از ديدگاه اسلام بيان كنيد؟ 

گرايش به الگو و پيروي از مد نياز جامعه بشري است كه در جهت كمال گرايي و تكامل طلبي به طور فطري در درون انسان ها نهاده شده است و علم امروز آن را همانند سازي مي نامد. از اين روي مشاهده مي كنيم كه نياز به الگو و الگو دهي در آموزه هاي ديني به طور آشكار مورد توجه قرار گرفته است.

از ديدگاه اسلام و آموزه هاي ديني، پيامبر(ص) و اهل البيت(ع) الگو هاي عملي و ماندگاري هستند كه زنده بودن تفكر و انديشه ي الگو هاي اسلامي، همسويي سيره و سخن آنان با فطرت انسان ها و يكسان بيني و جهان بيني و آرمانها با قرآن و اهل البيت(ع) رمز ماندگاري آنها است. از سوي ديگر شناخت و معرفت نسبت به الگوهاي شايسته مانع از هدر رفتن سرمايه عمر مي شود. از اين روي امام خميني(ره) در تأسي به الگو هاي عملي در اسلام فرمودند: «ما بايد سرمشق از اين خاندان [خاندان پيامبر(ص)] بگيريم؛ بانوان ما از بانوان شان و مردان از مردان شان؛ بلكه همه از همه ي آ ن ها.».

در اين ميان از آنجا كه برپـاخيـزي عـاشـورا هنـگامـه و عـرصه اي اسـت تـا زن الـگو، گـزارش گر ديـانـت و شـريعـت نـاب و آدميت بـاشد و نيـز خـود بـا زنـدگيـش و مـرگـش تـرجمان عيني و ملموس آدميت و ديانت باشد، زنان عاشـورا تجـسم ملمـوس و عيـني و الـگوهاي عملي هستند كه در درك حماسه عـاشورا و اسوه هاي جاودان رفتاري براي زنان امروز مي توانند الگوي عملي باشد.

 

-در خصوص نقش زنان الگو در قيام عاشورا توضيح بفرماييد؟

در بيـان حمـاسه‌ي عاشـورا بيشتـر به نقش آفريني مردان و ياراني كه در ركاب حضرت بـه فوز عظيـم شهادت نايـل شدنــد تـوجــّه شـده و بـه نقـش زنـان كمـتـر پـرداخـته شـده اسـت. در اين ميان در مورد زنان، تنـها از اسـوه‌ي صبـر و استقـامت زيـنـب(سلام الله عليهـا) و نـقـش وي در پـيـام رسـاني و سـرپـرستـي اسـيـران يـاد مـي شـود و نـقـش ديگر بانوان حماسه ي شـعـور و شرف و آزادگـي مـورد اهمـال و غفلـت واقـع مـي شود. در‌صـورتـي كه زنـان در قيـام سيــد‌الشهـداء (عليه السلام) همانند مردان هم در حدوث و ايجاد آن و هم در بقاء و استمرار آن نقش داشتند.

از اين روي در بيان آثار و پيامدهاي حماسه عاشورا بايد به نقش «زنان الگو و نحوه حضور و برخورد آنها در جريان قيام و انتقال پيام عاشورا» در عرصه همسري، مادري، خواهري و... به عصرها و نسل ها اشاره شود، باشد كه اين پيام عاشورا با الگو گيري از زنان در جامعه امروز درس عملي باشد كه زنان بتوانند با آشنايي و الگوگيري گام هاي درست و صحيح براي رسيدن به كمال و سعادت الهي بردارند و با حضور زنان آگاه جامعه اي سالم و معتقد و آماده براي مبارزه با ظلم و جور زمانه داشته باشيم.

 

-با توجه به تهاجم فرهنگي دشمن با هدف قرار دادن محتواي دين و تسلط بر جوانان، در خصوص ا لگو‌گيري دختران و بانوان ا ز زنان عاشورا به چه محور‌هايي مي‌توان اشاره كرد؟

اگـر دشمنـان بگـذارند كه زن امروز، اهل بيت(عليه السلام) را بشناسد و با الگوگيري از آ نها، شخصيت خود را در مكتب آنان پرورش دهد، چنان جاذبه قوي ايجاد خواهد كرد كه فطرت هاي انساني به آن روي خواهندآورد و نيروي زنان در چالش فرا روي آنها در جوامع از هرز شدن و به پوچي رسيدن باز خواهد ماند و در انعكاس قدرت و جايگاه حقيقي اسلام ناب محمدي(ص) و دست يابي به كمال و حفظ و سلامت جامعه انساني، تمامي مكاتب تربيتي دنيـا را بـه شگفتي باز خواهد داشت.

همچنين با توجه به جايـگاه و نـقش بزرگ زنان اسلام فاطمه(س) و زينب(س) در پـيام آوري و تبيـين انـديشـه اصلاحي و نـهضت بيـدارگري، در هر دو وجهـه فكـر دينـي و جـامعـه مسلمـان و تبـيين وجهـه تـربيتـي ديـن و انـساني زن الـگو و نـشان دادن ايـن وجوه بـا زنـدگي خويش و نيز با انتخاب شهادتش، به زنان جوامع مسلمان صبر، پايداري و رسالت و نجابت را آموخت.

زن الـگو از مـوضـع مسئولـيت اصلاح گـري و بيـداربخـشي خـويـش در نهضـت عـاشـورا ـ كربـلا، هم ديـانت را تفسيـر و تـوانمنـد كرد، هم انسانيـت را و هم زن الگو را تـوصيف كرد و الگوي تربيت انساني كلامي الگـوي راهبـري اجتمـاعي را بـا پـيام زبـاني و روحي و رفتاريـش بـه دست آورد.

 

 -از چهره‌هاي تاثير‌گذار زنان الگو در قيام عاشورا نام ببريد؟

در عاشـورا در مسيـر عـاشقـانـه از مدينـه تـا كربـلا و آنگاه تـا مـدينـه و بعـد از آن چنـد زن همراه و يـاور راه حسيـن(ع) بودند كـه بـايـد آنـان را بشـناسيـم و از آنان آدميـت و جهاد و صلابت و حميـّت و فـتـّوت و پـيام آوري را بيـاموزيـم. عـاشورا فـرصتـي است تـا زن الـگو در چهـره‌هـاي گـوناگون و در وجـودهـاي بشـري چندي پيـش روي تـاريـخ بشـريت حاضـر شونـد و فراخـوان بـه ديـانـت و تـوحيـد و عدالـت و تربيت و استواري و زندگاني پاكيـزه و كرامـت هاي انسـاني و بـيداري و حق مداري و تعهد و وارستگي، باشند.

 ازحضـرت زينب(سلام الله عليها) در صبر، پايداري و رسالت و ابلغ رساني مي توان ياد کرد، از چهره هاي ديگر به رباب، همسـر امـام حسيـن(عليه السلام)، ساير زنان و همراهان كاروان حسيني از رقيـه و فاطـمه فرزندان امام حسين(ع)، همـراهان خانـواده پـيامبر(ص) مي توان ياد کرد، در زمينه اعتراض بـه عملـكرد همسران از زنان شجاع و آگاهي مانند همسر زهيـربـن قين، ام‌ّ وهب، ام عبدالله، و بعداز عاشورا در اعتراض به عملکرد زشت و ناپسند همسران مي توان به همسر خولي بن يزيد، زن و خواهر كعب بن جابر، وهند همسر يزيد مي توان اشاره کرد.

در همراهي دختر با پدر در اعتراض به دشمنان مي توان از دختر عبدالله بن عفيف در هموراهي با پدر دردفاع از اهل البت(ع) تا مرز شهادت ياد کرد.

در حفظ عزت برخورد ام‌ّ كلثـوم با صدقه دادن کوفيان به اسـراي اهـل بيـت(ع) و تحقير دشمن توسط ام کلثوم در برخورد با يزيد ياد کرد که ام‌ّ كلثـوم فـرمـودنـد : « اي يـزيـد پلـيد چـه بسيـار كـم حيـايي، برادران و اهل بيت مرا كشته‌اي كه جميع دنيا در بـرابـر يـك موي ايشان نمي‌شود و مي‌گويي اين ها عوض آن چـه مـن كردم.»

و ساير برخورد کاروان اسراء در مسير کوفه و شام و بارگاه عبيدالله و يزيد، که هر فراز سخن و برخورد آن ها در مسير احيـاي ارزش‌ها، تجليل از مدافعان اهل بيت (عليه السلام) بود که در نهايت رسالت زينبي ظلالت و گمراهي حکومت اموي را برملا ساخت.

 

 -در خصوص نقـش آفـريني زنـان پـس از واقعه عاشـورا توضيح دهيد و بفرماييد اگـر زنـان در جـريـان واقـعه‌ي عاشـورا حضور نداشـتند چگونه اتفاقي ممكن بود رخ دهد؟

اگـر زنـان در جـريـان واقـعه‌ي عاشـورا حضور نداشـتند و پس از آن رسالت عظيم را به سرانجام نمي رسـانـدند و براي همگان آن را تبيين و تبليغ نمي كردند، شايد اين واقعه دچار تحـريـف و انحراف مي شد، همان طور كه دشمنان مـي خواستـند و به دنبال آن بودند. در کاروان حسين(ع) برخـي زنـان از خـانـواده پيـامبـر و امـام (عليه السلام) انـد و بـرخـي ديـگر از خانـواده هاي ديگر، برخي در دهه هاي شصت و هفتاد زندگي خويش اند، برخي جوان و برخي كودك و نوجوان، برخـي دختـر خـانـواده انـد، بـرخي زن و همسـر خانـواده، بـرخي مـادر بـزرگ و همـه داراي يـك آرمـان، يـك آهنـگ، يك راه و با هم همدل و همـراه‌انـد.

در واقـع نقـش آفـريني زنـان پـس از عاشـورا هـمان قـدر پر اهميـّت بـوده كه خود واقعه‌ي عاشورا و رخدادهاي روز عاشورا و در حقيقت زنان ادامه دهنده‌ي راه و پيام شهيدان كربلا بودند و با قـافـله سالاري حضرت زينـب(سلام الله عليهـا) بـا خطـبه ها و اشـعار و سوگواري كردن بـر امـام حسـين(عليه السلام) و سـاير شهيدان دستـگاه حـاكم را رسوا و غافلان را بيـدار و هوشيار ساختند.

 

 

دوشنبه 22 آذر 1389 - 15:23


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر