دوشنبه 23 تير 1399 - 12:31
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

بهره‌وري مديران را جدي بگيريد!

 

 

قَدرُ الرَّجُلِ عَلي قَدرِ هِمَّتِه

ارزش هر كس به اندازه همت اوست. حضرت علي(ع)

 

يكي از شاخص‌هاي مهم سازمان‌هاي نوآور و متحول، بالا بودن ميزان بهره‌وري آن‌هاست. مديران سازمان‌ها در ايجاد و افزايش بهره‌وري نقش اساسي دارند. ميزان بهره‌وري مديران بايد از دو جنبه كه كاملاً با هم مرتبط هستند مورد ارزيابي قرار گيرد:

1- ارزيابي عملكرد مجموعه تحت مديريت

در ارزيابي عملكرد مجموعه يا سازمان تحت مديريت كه به واقع ارزيابي نتيجه مديريت افراد است، بايد بهره‌وري آن مجموعه يا سازمان را تحت شاخص‌ها يا معيارهايي مورد سنجش قرار داد. اين شاخص‌ها بايد به گونه‌اي تعريف و تركيب شوند كه نقش عوامل محيطي و بيروني را حذف يا به حداقل كاهش داده و تنها عملكرد واقعي آن مجموعه را نشان دهند.

2- ارزيابي فردي مدير

براي ارزيابي فردي مدير، بايد به خصوصيات فردي و شخصي او (علم، تكنيك، هنر و اخلاق) كه در قدرت و توانايي رهبري، ساماندهي، برنامه‌ريزي، كنترل و هدايت براي بهترين و مناسب‌ترين استفاده از منابع تجلي پيدا مي‌كند، توجه كرد. اين خصوصيات از زاويه درجه سنجش‌پذيري در دو دسته قرار مي‌گيرند.

الف- ويژگي‌هايي كه به سادگي سنجش‌پذير هستند:

ويژگي‌هايي چون جايگاه شغلي، دوره‌اي كه گذرانيده است، تجربه و سابقه مديريت و... كه ارتباط بيشتري با علم و تكنيك و ارتباط كمي با اخلاق و هنر دارند به سادگي قابل اندازه‌گيري هستند. اما نقص و ضعف آن‌ها در سنجش قابليت‌هاي يك مدير بر همه روشن است.

ب- ويژگي‌هايي كه به سادگي سنجش‌پذير نيستند:

ويژگي‌هايي كه از يك سو ارتباط نزديك با هنر و اخلاق مدير دارند و از سوي ديگر قابليت مدير را در تركيب علم و تكنيك، هنر و اخلاق نشان مي‌دهد به دشواري مدل‌پذير و قابل اندازه‌گيري هستند؛ لكن اثربخشي آن‌ها در سنجش قابليت‌هاي يك مدير خيلي زياد است. اين ويژگي‌ها عبارتند از:

-        قدرت سازماندهي و رهبري

-        قدرت برنامه‌ريزي

-        قدرت انجام مستمر فعاليت‌هاي بهبود

-        نظارت، كنترل و هدايت

به طور كلي دو شيوه براي اندازه‌گيري ويژگي‌هاي فوق وجود دارد: «شيوه‌هاي روانشناسي و انجام تست‌هاي استعدادسنجي» و «شيوه‌هاي اندازه‌گيري عملكرد».

شيوه‌هاي اندازه‌گيري عملكرد: در اين شيوه اثربخشي فعاليت‌هاي عمده‌اي كه مدير انجام داده است (تصميمات و قضاوت‌هايي كه داشته است) در هر يك از موضوعات «برنامه‌ريزي»، «سازماندهي و رهبري»، «فعاليت‌هاي مستمر بهبود» و «نظارت، كنترل و هدايت» با انتخاب شاخص‌هاي زير سنجش مي‌شود:

برنامه‌ريزي

-        تدوين استراتژي‌هاي آينده سازمان و داشتن قابليت دورانديشي. روشن و مشخص‌ كردن اهداف و چگونگي دستيابي به آن‌ها. طرح‌هاي توسعه و بهبود عملكرد سازمان (سيستم‌ها و روش‌ها). توسعه منابع انساني در سازمان.

سازماندهي و رهبري

ü     تعيين وظايف و مسئوليت‌هاي زيردستان و ميزان تفويض اختيار.

ü     مشخص كردن ساختار و ارتباطات سازماني.

ü     چگونگي برخورد با سازمان‌هاي غيررسمي.

ü     روابط انساني مناسب و ايجاد انگيزش.

ü     ارتباط عاطفي و مقبوليت فردي.

ü     ارتباط با ساير سازمان‌ها و فضاي پيرامون.

ü     چگونگي ارتباط با رده‌هاي بالاتر از خود.

ü     داشتن سيستم تشويق و تنبيه‌ مناسب.

فعاليت‌هاي مستمر بهبود

ü     تقليل ميزان اتلاف‌ها.

ü     انتصاب صحيح افراد در جايگاه شغلي.

ü     استفاده مناسب از خلاقيت‌ها، نوآوري‌ها، ابداعات كاركنان و تشويق افراد به منظور بروز استعدادهاي آن‌ها و مشاركت در امور.

ü     استفاده از شرايط محيطي و عوامل بروني در جهت اهداف سازماني.

ü     تأمين نيازمندي‌هاي ابزاري و تكنولوژي.

نظارت و كنترل

ü     معيارها و ضوابط كنترل.

ü     سيستم اطلاعاتي مديريت (m.i.s).

ü     ارزيابي و سنجش عملكرد افراد و بخش‌هاي مختلف.

ü     قابليت انعطاف‌ براي جلوگيري از اشتباه‌ها و بهبود عملكردها.

ü     چگونگي كنترل كيفيت عملكرد.

ü     چگونگي بازخورد نتيجه عمليات كنترل و نظارت بر برنامه‌ها.

اندازه‌گيري بهره‌وري مديران در دو بعد ذكر شده نيازمند ايجاد نظامي است كه بتواند اين معيارها را تدوين و آن‌ها را اندازه‌گيري و سرانجام به مقايسه بگذارد.

 

هرگز فراموش نكنيم كه: آرمان‌هاي بزرگ همت‌هاي بلند مي‌طلبد.

 

سه‌شنبه 27 مهر 1389 - 14:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری