دوشنبه 23 تير 1399 - 21:56
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان لرستان

 

نقش مسجد در مقابله با تهاجم فرهنگي

 

 

امروز دشمن نقش اساسي مساجد را در بيمه نمودن جوانان در مقابل هجمه هاي فرهنگي آنها به خوبي احساس کرده است.لذا با برنامه ريزي روي عقائد و باورهاي ديني جوانان  با شبهه افکني وفرقه سازيهاي متفاوت سعي وتلاش در تضعيف نمودن اين جايگاه وکم رنگ نمودن حضور جوانان در اين مراکز را دارد.اينجاست که نقش مساجد در خنثي سازي توطئه هاي دشمنان نمود پيدا مي کند.

تلاش هاي قابل تاملي دراين راستادر سنگر مسجد صورت گرفته و مي گيرد که هنوز هم جا دارد که گام هاي بلندتري برداريم. اگر بتوانيم جايگاه مسجد را با زندگي مردم و به ويژه با بهترين ثانيه هاي زندگي جوان پيوند بدهيم، به جايگاه واقعي و اثرگذار مسجد در اين زمينه رسيده ايم.با توجه به نقش مساجد در انجام فعاليتهاي ديني واعتقادي وهمچنين خنثي سازي توطئه هاي دشمنان ذيلا به شاخصه هاي نقش مسجد در مقابله با تهاجم فرهنگي مي پردازيم.

الف:مستحکم نمودن ارتباط باخداوند متعال:

 خيلي از بچه ها در ابتدا براي با دوستان بودن وارد نشست هاي مسجدي مي شوند و وقتي مسير رشد را پيمودند هرگز حاضر نمي شوند ارتباطشان را با مساجد تا پايان عمر قطع کنند. از انگيزه ملاقات با دوستان به انگيزه ملاقات با خدا مي رسند و همه چيزشان رنگ خدايي مي گيرد. با شکل گيري چنين ارتباط مستحکمي محال است که دشمنان بتوانند به اهداف خودشان دست بيابند.

ب:آموزش افراد تاثير گذار ومبلغ ديني

 نوجوان و جواني که در مسجد آموزش مي بيند از يک سو خانواده خود را تحت تاثير قرار داده و از سوي ديگر با ورود به اجتماع مي تواند به پشتوانه انديشه مذهبي، در کانال هاي مختلف به ويژه در عرصه فرهنگي تاثيرگذار ظاهر شود.

پ:تجربه آموزي در عرصه فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي درفضاي معنوي

بابه کارگيري استعدادهاي جوان مسجدي در عرصه فعاليتهاي فرهنگي واجتماعي از قبيل کار در نشريات در قالب کانونهاي فرهنگي وديگر مسئوليتهاي فرهنگي مساجد امروزازاينگونه افراد در رديف افراد متعهد ومتخصص   مي توان بهره برد. هرچه قدر بتوانيم در مسجد سرمايه گذاري کنيم، در اصل توانسته ايم که ريشه هاي بنيادي ، اعتقادي وباورهاي ديني را مستحکم کنيم

ت:پرورش افرادمستعد ومتخصص ،متعهد در فضاي معنوي مسجد

نقش مسجد را در غني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نمي توان انکار کرد در اين زمينه ميتوان با صرف هزينه کمتري درمساجد به نوجوانان وجوانان به ويژه در ايام فراغتشان هنرهايي آموخت که براي گذران زندگي آينده شان مؤثر باشد. به اين ترتيب نوعي اشتغال آموزي ايجاد مي شود که از بيکاري در ايام اوقات فراغت جلوگيري وبا آموختن هنرهاي متفاوت جوان آماده براي خدمت در سنگرهاي مختلف باشد.

ث:مستحکم نمودن اعتقادات ومبارزه با فرقه سازي دشمنان

    توليد وانتشار شبهات ديني به ويژه در بين جوانان، فرقه سازي و ايجاد ترديد در باورها ازطرق مختلف به ويژه ازطريق سايت ها و... ازجمله شيوه هاي مرسوم فعلي در ميدان تهاجم فرهنگي است.

باتوجه به اينکه اينگونه هجمه ها از يک طرف تهديد واز طرف ديگر فرصت هستندلذاباجوابگويي دقيق وقانع کننده اين گونه هجمه ها تبديل به فرصت ميشوند در غير اين صورت تهديد هستند که مساجدبا برگزاري جلسات ،گفتمانهاواستفاده از علما بهترين پايگاه در تبديل اين تهديدها به فرصت مي‌باشند.

 

                                                                                 اردشير آقايي

                                        کارشناس امور مساجد اداره کل تبليغات اسلامي استان لرستان

 

چهارشنبه 21 مهر 1389 - 14:45


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری