دوشنبه 23 تير 1399 - 18:19
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كردستان

 

حجاب در اسلام

 

 

مقـدمـه

 حجاب همواره بخشي عمده از رسالت انبياء واولياء اديان وعلما بوده است به طوري که يکي از وظايف علماي دين وجامعه مقوله عفاف است.اساس اسلام سعادت ونجات آدمي است وباورهاي ديني واحکام اخلاقي وفقهي در احکام الهي مربوط به پوشش زن نيز با اين فلسفه وحکمت حکيمانه صادر شده است . زن با رعايت حجاب اسلامي ، به تهذيب وتزکيه نفس وملکات نفساني پرداخته وقرب الهي را فراهم ساخته وزمينه رشد معنوي مردان در اثر حفظ نگاه را فراهم مي کند. حجاب از کارکرد اجتماعي نيز برخوردار است ، غرايز والتهاب جسمي ومعاشرتهاي بي بندوبار را کنترل وبرتحکيم نظام خانواده افزوده واز انحلال کانون محکم زناشويي جلوگيري وامنيت اجتماعي را فراهم مي سازد . حجاب وپوشش اسلامي وبه تبع آن ، حفظ نظام خانواده نيز از آن رو ارزش دارند که تامين کننده سعادت آدمي ومنشاء قرب الهي هستند.

 

اهميت وضرورت حجاب

اهميت حجاب وپوشش اسلامي تا جايي است که خداوند متعال در بسياري از سوره هاي قرآن از آن به عنوان يک ضرورت ياد مي کند وآنرا حافظ انسان در برابر بسياري از بيماريهاي جسمي ورواني مي داند از نظر اسلام حجاب فقط اختصاص به زن ندارد بلکه نوعي پرده است که در روابط ميان زن ومرد وجود دارد.در اسلام حجاب مانع گمراهي وخودنمايي وحافظ حرمت وآداب عفت حيا است. هدف  اسلام از حجاب آن است که زن مسلمان با فراغت کامل بتواند وظايف ورسالت اساسي خويش را انجام دهد که حفظ نسل انسان ، پرداختن به شئون خانه وخانه داري ،  تربيت کودک واهميت دادن به آن است. دين مبين اسلام حجاب را به عنوان عامل مهم حفظ واعتلاي شخصيت فردي وتحکيم بنيان خانوادگي وعفت واخلاق اجتماعي برزن واجب فرموده است وحضرت يوسف ومريم را به عنوان اسوه هاي عفاف وپاکي معرفي نموده است، لذا با توجه به مطالب فوق اهميت وضرورت حجاب معلوم خواهد شد.

 

مفهوم حجاب

حجاب اسلامي : عبارت است از حفظ حياي زن ، اولا با چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم ، ثانيا پوشاندن اندام با چادر، پس حجاب درلغت به معناي مانع،  پرده وپوشش آمده است  ولي هر پوششي حجاب نيست بلکه آن پوششي حجاب ناميده مي شود که از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد . در اين نوشتار مراد ما از حجاب ،  پوشش اسلامي است ومراد از پوشش اسلامي زن، به عنوان يکي از احکام وجوبي اسلام،  اين است که زن هنگام معاشرت با مردان، بدن خودرا ببپوشاند وبه جلوه گري وخود نمايي نپردازد. البته حجاب فقط در پوشش بدن خلاصه نمي شود بلکه در قرآن چندين نوع حجاب ذکر گرديده است مانند: الف) حجاب وپوشش درنگاه ـ اي رسول ما به مردان مومن بگو تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشانند (قل للمومنات يغضضن من ابصارهن ، اي رسول به زنان مومن بگو تا چشمها را ازنگاه ناروا بپوشانند) ب) حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، پس زنهار نازک ونرم با مردان سخن نگوييد ، مبادا آن که دلش بيمار هوا وهوس است به طمع افتد) ج) حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است . به زنان دستور داده شده است به گونه اي راه نروند که با نشان دادن زينتهاي خود باعث جلب توجه نامحرم شوند(ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وآن طور پاي به زمين نکوبند که خلخال وزيور پنهان پاهايشان معلوم گردد).

 

حجاب از نظر محيط خانوادگي

يکي از عوامل اساسي که در شخصيت فرزندان شکل دهنده است محيط مي باشد که شامل خانواده، مدرسه وجامعه مي شود ، محيط سالم  به دور از سخنان ناپسند وکردار زشت  به ويژه اعمال منافي عفت در رشد شخصيت روحي واخلاقي فرزندان اهميت فراوان دارد ومحيط ناسالم نيز در تزلزل وسقوط شخصيت آنان بسيار موثر است  لذا محيط فرزندان اهميت فراوان دارد ومحيط ناسالم در تزلزل وسقوط شخصيت آنان بسيار موثر است لذا محيط فرزندان از نوزادي تا جواني بايد کاملا از اعمال زشت ودور از اخلاق ، پاک باشد.

 

آثار و اهميت حجاب

موفقيتهاي معنوي: حجاب بالهاي فرشته هاي زمين است ، زن پوشيده از بين خود وخدا ي خود ، خداوند را برگزيده است واز بين احکام دين وخواسته هاي نفس به احکام دين رو کرده است.

مصونيت وآرامش زن : زني که ديده نشود مورد طمع قرار نميگيرد امنيت وآرامش خاطر از آثار بارز حجاب اسلامي است انسان در پناه محافظ، احساس آرامش بيشتري دارد پوشش ديني نيز نگهبان زن از نگاههاي آلوده وآسيبهاي احتمالي است که به زن مصونيت وآرامش مي بخشد وهرچه اين پوشش کاملتر گردد درصد امنيت وحفاظت آن بالاتر مي رود.

سلامت وزيبايي: حجاب اسلامي تجلي زيبايهاي معنوي زن است بدون شک حجاب ديني ، زنرا از آفات وبيماريهاي بسياري بيمه مي کند ومي تواند طراوت وجمال اورا پايدار سازد . زحمت حجاب حق بيمه اي است که زن براي حفظ آرامش وسلامت آرامش خود مي پردازد زيرا حجاب پرده اي است که از ورود تيرهاي نگاه  سخنان بيهوده ومشکلات ديگر به درون محيط امن او جلوگيري مي کند زن بي حجاب آسيب پذير است وقتي که زن ا زحجاب ديني خود خارج ميگردد آفات فراواني سلامت اورا  از بين مي برد . حجاب زن را پاينده تر ، سالمتر وپاکيزه تر نگاه مي دارد.

کاهش مفاسد:  پوشيدگي زنان ورفتار متين جوانان در اجتماع همواره سدي محکم در برابر وسوسه هاي شيطاني بوده است مقايسه آمار جنايات جنسي در جامعه نشان مي دهد که زناني که داراي پوشيدگي ومحجب هستند نقش مهمي در کاهش مفاسد اجتماعي دارند زيرا بسياري از جنايات جنسي، با عفت وپاکدامني جوانان وحجاب زنان از بين مي رود وقتي که عفت در نگاه ورفتار وکردار وجودداشته باشد تحريکات جنسي هيجانات وعشقهاي کاذب که بسياري از جوانان را گرفتار کرده است نيز از ميان مي رود وسلامت اخلاقي نيز برجامعه حاکم مي شود.

 

فلسفه حجاب در اسلام

 فلسفه حجاب از نظر شهيد مرتضي مطهري به شرح زير مي باشد.

 

آرامش رواني

نبودن حريم ميان زن ومرد وآزادي معاشرتهاي نادرست وبي بند وبار ، هيجانها والتهابهاي جنسي را فزوني مي بخشد ، غريزه جنسي ، غريزه هاي نيرومند ، عميق ودرياصفت است ، هرچه بيشتر اطاعت شود سرکشتر ميگردد هم چون آتشي است که هرچه بيشتر به آن خوراک بدهند شعله ورتر ميگردد . همانطور که بشر اعم از زن  ومرد در ناحيه ثروت ومقام از تصاحب ثروت واز تملک جاه ومقام سير نمي شود اشباع نمي گردد . در ناحيه جنسي نيز چنين است هيچ مردي از تصاحب زيبارويان وهيچ زني از متوجه کردن مردان وتصاحب قلب آنها وهيچ دلي از هوس سير نمي شود واز طرفي تقاضاي نامحدود خواه وناخواه انجام نشدني است وهميشه مقرون است به نوعي از محروميت دست نيافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلالات روحي وبيماريهاي رواني مي شود چرا در دنياي غرب اين همه فشارهاي رواني تنش زا زياد شده است علتش شيوع برهنگي وتحريکات فراون سکسي است که به وسيله جرايد، نمايشها، مجالس  وپارتيها  انجام مي شود وآزادي روابط بين زن ومرد است که هر وقت بخواهند به روابط جنسي نامشروع روي مي آورند  وهمه ميدانيم که در وقت جواني قواي عملي در انسان به اوج خود مي شرد وغريزه جنسي داراي چنان قوت مي شود که غريزه حفظ وجود وخود خواهي را مغلوب ميکند وآنچنان قوي مي شود که به خاطر آن علاوه بر بيماريهاي رواني که به آن دچار مي شود ممکن است به خاطر آن خود را به هلاکت برساند.

 

استحکام پيوند خانوادگي

 شکي نيست که هرچيزي موجب تحکيم پيوند خانوادگي وسبب صميميت رابطه زوجين گردد. براي کانون خانواده مفيد است در ايجاد آن بايد حداکثر کوشش مبذول شود وبالعکس هرچيزي که باعث سستي روابط زوجين گردد به حال زندگي زيانبار است  وبايد با آن مبارزه کرد اختصاص يافتن التذاذهاي جنسي به محيط خانوادگي درکادر ازدواج مشروع، پيوند زن وشوهري را محکم مي سازد و موجب اتصال زوجين جوان به هم مي شود .ازدواج درقديم از اهميت زيادي برخوردار بود ويکي از آرزوهاي شيرين جوانان بود به همين دليل زوجين آنرا عامل خوشبختي وسعادت همديگر مي دانستند ولي امروزه کاميابيهاي جنسي زياد شده ودر غير کادر ازدواج به حداعلي رسيده است معاشرتهاي آزاد وبي بندوبار پسران ودختران ، ازدواج را به صورت يک وظيفه وتکليف ومحدوديت در آورده است.

 

 استواري اجتماع :

کشانيدن تمتعات جنسي از محيط خانه به اجتماع نيروي کار وفعايت اجتماع را ضعيف مي کند بر خلاف مخالفين حجاب که حجاب را موجب فلج کردن نيروي نيمي از افراد اجتماع مي دانند بي حجابي وترويج روابط ازاد جنسي موجب فلج کردن نيروي اجتماع است آنچه که موجب فلج کردن نيروي زن است حبس کردن استعدادهاي اواست نه حجاب وعفت که عامل مهمي براي رشد وشکوفايي زن است وجوانان به خصوص دختران با پناه بردن به حجاب وعفت جنسي بهتر مي توانند از آزارهاي مردان پست وچشم چران در امان باشند وبيشتر استعدادهاي آنها شکوفا شود حفاظ وپوشش اسلامي محدوديت نيست که زن در خانه محبوس واز کار وتحصيل محروم نمايد بلکه حجاب وعفاف محدودشدن کام يابي هاي جنسي در محيط خانواده به بهداشت رواني جامعه ومصونيت ا زابتذال وانحطاط وحفظ شئون محيط کار وفعاليت، کمک مي نمايد . پوشاندن اندام وموي وزينتهاي زنانه به جز صورت و دست مانع ومخل فعاليت نيست.

 

ريشه هاي (بي حجابي) بدحجابي

هوسراني: انسان به خاطر برخورداري از قوه شهوت که درون نفسش قرار دارد اگر بدون توجه به ارزشهاي ديني واخلاقي به خواسته هاي نفسش پاسخ مثبت دهد اورا به انساني هوسران مبدل ميسازد،برخي از زنان فقط به خاطر هوسراني به تنوع لباس،آرايش وزينت وخودنمايي در جامعه مي پردازند از اين روز هزينه ووقت زيادي را صرف اين کارها ميکنند.

ضعف ايمان  :    بي حجابي فقر فرهنگ ديني است فرامين الهي واز جمله حجاب اسلامي ، از سوي خداوند متعال به بشر ابلاغ گرديده است ورعايت آن نيز واجب شده است بنابراين کساني که از اعتقاد به خدا در شک وترديد به سر مي برند وقلب آنها از ايمان به خدا ومحاسبه روز جزا به مقام اطمينان نرسيده وتا زماني که اين مشکل اعتقادي برطرف نشود بهبودي حاصل نمي گردد چرا که ايمان به خداوند مادر تمام ارزشهاست.

غربزدگي : تقليد از غرب يکي از مشکلات زنان مسلمان بوده است که بدون کمترين تفکر وتحليلي از زندگي زن غربي به او اظهار تمايل مي کنند خمير مايه اصلي اين تقليد را جهل وهوس تشکيل مي دهد غرب به دنبال گرفتن حجاب زن چيزي به او نداده است بلکه به دنبال آن،  ارزشهاي ديگري اورا ربوده است.

ازدواج: عده اي از دختران وجوانان خودنمايي وسپس ارتباط با نامحرم را پلي براي رسيدن به ازدواج مي پندارند آنها گمان برده اند که اظهار زيبائيهاي زنانه مي تواند جوانان را به آنها راغب کند غافل از اينکه با اين همه خودنمايي وارتباط ودوستي با جوانان وخوشروئي هايي که با دختران دارند هرگز به ازدواج آنها تن درنمي دهند . بي تقواترين مرد جامعه براي ازدواج خود به دنبال عفيف ترين دختر مي رود جوانان بي تقوا از دختران خود نما براي لذتهاي موقتي خود استقبال مي کنند نه براي ازدواج

 ضعف حياء: ضعف اين صفت از سستي اعتقاد به مبداء ومعاد سرچشمه مي گيرد وبي حجابي از مصاديق بارز بي حيائي است که از ضعف ايمان ناشي مي شود پوشش وحيا تفکيک ناپذير است وتا جلوه اي از حيا در زني وجود داشته باشد پوشش او نيز با جديت مراعات مي شود زنان با حيا کساني هستند که با پوشش کامل خود از نمايش بدن ، موهاي سروزينت هاي خود شرم مي ورزند . بي حجابي زنان ودختران جوان از دوستان بي حيا ، فيلمهاي مبتذل جهل به ارزش والاي عفت وحيا وفرهنگ اقوام خانواده به ويژه روحيه مادر وپدر سرچشمه ميگيرد.

 

نقش بي بندوباري وبد حجابي در شيوع فساد

تاثير فوق العاده محيط در سازندگي برکس پوشيده نيست از اين رو هر امري موجب عفت وپاکي عمومي وتعادل فکري ، رواني واخلاقي جامعه ورشد شخصيت انسان گردد براي اجتماع مفيد ولازم است از آن جا که زندگي انسان جمعي واجتماعي است جامعه به مثابه خانه وخانواده است که حفظ حريم عفاف واخلاق در آن حياتي است پاکي وآلودگي آن نقش مهمي در سرنوشت افراد بويژه فرزندان ونسل نوخاسته دارد گناه بسيار بزرگ لاقيدي وبدحجابي از اين قبيل است بانويي که حجاب وشئون اسلامي را رعايت نمي کند با رفت وآمد در سطح اجتماع عامل غفلت وفراموشي مراقبت الهي وباعث کوري دلها در جامعه ميگردد واز يک سو گناه ورفتار ناهنجار لاقيدي وخودنمايي فساد انگيز را نشر وترويج مي کند وديگر زنان را به اين بلاي خانمانسوز گرفتار ميکند واز سوي ديگر به جهت تاثيرات عاطفي وجنسي زن برمردان ، دل آنانرا به خصوص جوانان را درميدان جاذبه خويش گرفتار ساخته وغريزه شهوت آنها را مشتعل مي نمايد از نتايج زيانبار آن، شيوع انحرافات جنسي ورنج جسمي ورواني شديد است وچه بسا روزگار آدمي را سياه مي کند . خداوند در قرآن مي فرمايد آنهايي که دوست دارند زشتي وفحشا شيوع پيدا کند عذابشان شديد است چه برسد به اين که اعمال وگفتار خود اشاعه فحشا مي کند . مراد از فحشا هرگونه رفتار وگفتاري است که زشتي آن بزرگ است، اعم از اينکه بي حجابي وبدحجابي وانحرافات جنسي باشد بنابراين جوانان وزنان بافروافکندن لباس حيا ،پوشش ديني همانند آتش سياري مي شوند که به هرجام گام نهند آن جارا آتش مي زنند وشخصيت جوانان ونوجوانان را دچار حريق مي سازند راستي چه آتش سوزي بدتر از اين وجود دارد که خرمن توانايي ها واستعدادهاي خود ونسل جديد را مي سوزانند وشخصيت وانسانيت آنان وخويشتن را تباه مي سازند.

 

 خلاصه ونتيجه گيري

موضوع حجاب وپوشش ويژه زنان ،  اختصاص به آئين اسلام نداشته وندارد ، بلکه پوشش خاص زنان، در همه آئينهاي آسماني مانند مسيحيت ويهوديت نيز مطرح بوده است. چنانکه در آئين زردشتيان حجاب وجود داشته است وهم اکنون نيز در ميان زنان سنتي که برآئين پيشينيان زندگي مي کنند واز فرهنگ مسلط زمان رنگ نگرفته اندهمچنان پوششي نزديک به حجاب اسلامي رعايت مي شود . آثار باقي مانده از ملتها واقوام پيشين در آئينها وفرهنگهاي مختلف حکايت از آن دارد که زنان معمولا پوشيده تر از مردان بوده اند . تصاوير حضرت مريم در نقاشي هاي کهن تر مسيحيان يا پوشش زنان راهبه که به تبعيت از حضرت مريم، خود را وقف مسايل معنوي وخدمت به بندگان خدا کرده اند دقيقا معيارهاي حجاب رايج در ميان مسلمانان را دارد واز نظر معيارهاي قرآني وروايي حجابي کامل به حساب مي آيد.

اين واقعيت نشان مي دهد که اصل حجاب زنان ،  پديده اي جغرافيايي ، تاريخمند ونشات گرفته از شرايط آب وهوايي خاستگاه اسلام يا علاقه شخصي پيامبر اکرم (ص) ومردم يا شرايط خاص مردم جزيره العرب نبوده است. بلکه ديدگاه اسلام در تائيد آموزه هاي اديان آسماني قبل از خود است.

 

پيشنهادات جهت تقويت حجاب در جامعه

تقويت ايمان واعتقاد: در زن ومرد بايد باور استوار وايمان عميق ايجاد شود

سرمشق قراردان الگوهاي والا: الگوها در ساختار روحي ورفتاري نقش مهمي دارد

تشويق: زنان با حجاب وپاکدامن به خصوص در مدارس ودانشگاهها مورد تشويق قرار گيرند

ارائه برنامه ها وفيلمهاي مفيد وآموزشي بويژه از سوي تلويزيون اثر فراگير دارد ودررعايت کامل  پوشش ديني بانوان، کنترل رفتار واخلاق آنها مي تواند مفيد باشد

قائل شدن به فرهنگ اصيل وديني وبا حجاب که در جامعه ارزش واحترام زيادي دارد

ترويج فرهنگ غيرت

آموزش اهميت ضرورت حجاب در مدارس

 

 

                                                                                                                                                      

منابع ومآخذ :

 مطهري،مرتضي ،مساله حجاب، انتشارات صدرا

اشتهاردي،محمد،پوشش زن در اسلام،معاونت روابط وتبليغات

اکبري ، محمد رضا، حجاب درعصر ما ، انتشارات پيام آزاده

نوابي نژاد ، عفت،زن جوان وپوشش اسلامي ، نشر مولف

کوهي، محمد رضا، آسيب شناسي شخصيت ومحبوبيت زن ، انتشارات اتقان

 

 

     امير کاوه

                             اداره تبليغات اسلامي شهرستان مريوان 

 

دوشنبه 15 شهريور 1389 - 9:55


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری