جمعه 9 خرداد 1399 - 8:16
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان فارس

 

ويژگي هاي يک مدير خوب وشايسته

 

 مقدمه : همواره مديريت درهر سازماني نقش محوري وهدايت گري والگوي آن سازمان را ايفا ميکند براي اين که بدانيم يک مدير خوب وموفق  چه مديري است اموري که يادآوري ميشودازجمله راهکارهايي  است که برگرفته ازآموزه هاي ديني ماست اما کشورهاي پيشرفته به اين نکات که برگرفته از درسهاي آموزنده  مکتب ومذهب ماست ودرباره بند بند آن احاديث ورواياتي داريم که به خاطر صرفه جويي دروقت ازذکر احاديث وروايات خودداري کرده ايم عمل کرده اند ؛ بکاربسته اند موفق شده اند شيريني ولذت موفقيتها راکسب کرده اندلذا شايسته است به نکات ذيل به دقت  توجه کنيم شايددرميان اين نکات نکته اي وجودداشته باشد که دروجود مانباشد. وبا بکارگيري همان يک نکته موفقيت بيشتردراموراداري کشورمان حاصل شود .

1- يک مدير خوب وشايسته:لازم است باکارکنان خودخوب و صميمي باشد. وقتي فضاي صميميت براداره حاکم شدکارکنان از مديران اطاعت مي کنند .

2- يک مدير خوب وشايسته بايد رفتارش به گونه اي باشدکه کارکنان به کارشان علاقه مند شوندو اگر روزي کارمندبرسرکارحاضرنشود يامدير سر کار حاضر نشونددلتنگ همديگرشوند.

3- يک مدير خوب وشايسته زماني که کاري رابه کسي محول مي کند  تا مطمئن نشودکه او  آن کار را ياد گرفته است ، دست از ياد دهي بر نميدارد  تامطمئن شود که به خوبي کاررايادگرفته است  .

4- يک مدير خوب وشايسته هيچ وقت به کارمندان  نمي گويند:اين کار را انجام بده ، بلکه مي گويندآيا ممکن است به ما کمک کنيد ؟ يا مي گويند : بياييد اين کار را با هم انجام دهيم .

4- يک مدير خوب وشايسته سعي مي کند الگوي رفتاري همکاران  باشند . مثلا زماني که مي بيند جايي کثيف است دست به کارشده آن قسمت  اداره را تميز مي کند .در اينچنين محل کاري هيچ وقت کسي از مديرش  نمي ترسد .وچيزي راازاوپنهان نميکند.

5- يک مدير خوب وشايسته آنچنان محيطي را ايجاد ميکندکه همه دربرابرمسئوليت شان احساس تعهد ميکنند و همه سعي مي کنند کارشان را خوب انجام دهند  مي ترسند ازاين که مبادا کارشان خراب شود و ديگران فکر کنند فلاني کارش بد است .

6- يک مدير خوب وشايسته زماني که مشاهده ميکند درمحيط کار ومحل اجراء برنامه کاري خراب شده است  ، مدير بر سرکارمند داد و فرياد نمي زند و کارمندرا جلوي ديگران خار وتحقير نميکند بلکه براي او به آرامي شرح مي دهد که بهتر نيست کار را به اين طريق (شيوه صحيح واصولي) انجام مي دادي ؟

7-يک مدير خوب وشايسته به اين توجه دارد که اگر در ماه کسي غيبت نکرد  و کارش را خوب انجام داد ، اوراتشويق نموده ومورد محبت قراردهد . اين امر باعث تشويق سايرهمکاران  به درست انجام دادن کارها و منظم حاضر شدن بر سر کار ميشود .

8- يک مدير خوب وشايسته مديري است که کارمند بتواند مشکلش را با سرپرست خود در ميان بگذارد تا او به بالاتري ها بگويد . ودرجهت مرتفع کردن مشکلات همکاران شان  تلاش نمايند.

9- يک مدير خوب وشايسته مديري است که بتواند فضايي ايجادنمايدکه وقتي به اضافه کاري نياز باشدنياز نباشد مستقيم به کسي بگويد امروز به اضافه کاري بپردازيد  بلکه صبح در حين صحبت صبح گاهي يابه طريق ديگراطلاع رساني مانند نصب اطلاعيه درتابلومخصوص اعلام شود که  امروز کار زياد است وبراساس احساس مسئوليت واحساس همکاري.  افراد به خود اجازه ندهند تازمانيکه کارهست محيط کارراترک نمايندبلکه بمانند، تا کار تمام شود .

10- يک مدير خوب وشايسته هرگز از لفظ کارمندانم  استفاده نمي کند . بلکه هميشه ميگويد اداره مان ؛ سازمانمان وهمه درآن سازمان ويااداره سهيم وشريک ميداند وهمواره کارمندان اين گونه برداشت ميکنندکه درموفقيت ها ويا درناکاميهاي سازمان ويااداره شان سهيم وبره مندميباشند .

11- يک مدير خوب وشايسته فضاودنيايي ايجادميکند که دنياي اووهمکاران دنياي همدلي وهمکاري است . درآن فضا همه باهم صميميت دارند .وسعي ميکنند شاديها راباهم قسمت کنند.وهمه خودرادرعدم موفقيتها سهيم ميدانند.

12- يک مدير خوب وشايسته هرگز ادعا نمي کند که همه کارها را فقط خودشان بلدند تا کارمندان وهمکاران  بتوانند به راحتي نظر بدهند . اگر کسي پيشنهادي براي تسهيل در کار و افزايش بهره وري ارائه دهداگر چه درپايين ترين رده سازماني قرارداشته باشد . با او انقدر خوب برخورد نماييم که شخص مرتبا به دنبال ارائه نظر جديد براي ارتقاي کارش باشدو اگر کسي پيشنهادي بدهد که عملي باشد با دادن جايزه از او تقدير کنند .اگرچه به اندازه يک لوح تقدير ساده باشد.

 

منابع:

1- کتاب توسعه وپيشرفت درپرتوهمت مضاعف وکارمضاعف تاليف شرکت رايحه گل نرگس 0فاطمه سادات باقي پور

2- مطالعات ؛ تحقيقات وبررسي کتابهاي روايي مثل ميزان الحکمه

 3- دست آوردهاي آموزشي

 4- آيات قرآن کريم

 

قاسم اسلامي نسب

 رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان فيروزآباد

 

 

چهارشنبه 27 مرداد 1389 - 11:7


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری