پنجشنبه 10 مهر 1399 - 15:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

حجت الاسلام سيد محمدابراهيم حسني

 

جايگاه ديني واجتماعي حجاب و عوارض وپيامدهاي بدحجابي

 

 

مقدمه:

قال علي(عليه السلام):"يَظْهَرُفِي آخِرِالزَّمانِ وَ هُوَ شَرُّالاَْزْمَنْةِ نِسْوَةٌ کاشِفاتٌ عارِياتٌ مُتَبَرِّجاتٌ مِنَ الدِّين خارجاتٌ فِي الْفِتَنِ داخِلاتٌ مائِلاتٌ اِلي الشَّهَواتِ ومُسْرِعاتٌ واِلَي اللَّذّاتِ مُسْتَحِلاّتُ المُحَرَّمات وَ في جَهَنَّمَ خالِداتٌ؛1 ترجمه:درآخرالزمان که بدترين زمان هاست، زناني هستند که پوشيده امابرهنه اند واز خانه باخودآرايي بيرون مي آيند. اينان از دين بيرون رفته اند و در فتنه ها وارد شده و به شهوات تمايل پيدا کرده اند وبه کوي لذات نفساني در شتابند وحرام ها را حلال مي دانند و در دوزخ به عذاب ابدي گرفتارند. بي ترديدمدگرايي و پديده «بدحجابي» از معضلات وناهنجاري هاي فرهنگي کشوردر دوران حاضر است که بايد بررسي ومطالعه آنرادررديف معضلات ديگري چون تورم ،بيکاري و اعتياد و...قرار داردو براي حل آن چاره انديشي نمود.وضعيت نابهنجار برخي اززنان ودختران امروز،به گونه ايست که فاصله کمي با بي حجابي داردوحتي ميتوان آنرا نوعي«کشف حجاب نوين» ناميد،که در روايت مربوط به علائم آخرالزمان ازآن به "کاسيات عاريات ياكاشفات عاريات" تعبيرشده است. امروزه برهيچ خردمندي پوشيده نيست که جبهه کفر و استکباردرنظرداردبارديگر از تجربه تاريخي وتلخ اندلس برممالک اسلامي،بخصوص جمهوري اسلامي ايران استفاده کندآنهم با بهره گيري ازفن آوريها،تکنيکهاي نوودستگاه هاي پيشرفته وپيچيده تبليغاتي.بي گمان برنامه هاي آنان، ازبين بردن حجاب اسلامي و جايگزين ساختن مدهاو الگوهاي غربيست. يکي از نظريه پردازان غربي بصراحت ميگويد:"براي به شکست کشاندن انقلاب وحکومت اسلامي درايران، بايد ازکوتاه کردن مانتوهاشروع کنيم"مع الاسف " در سالهاي اخير،به جاي آن که به موازات رشدوگسترش اين پديده،برنامه ريزيها و اقدامات علمي وهم آهنگ متوليان ودستگاه هاي فرهنگي صورت بگيرد،سکوت،بي برنامگي و انفعال بسياري را ازآنان شاهدبوده ايم.ممکن است برخي براي فرارازمسئوليت وتوجيه بي برنامگي خود، پوشش راامري دروني بدانندکه نميتوان به اجبار، کسيرا باحجاب کرد، چنانکه ممکن است برخي نيز پرهيز ازهرگونه اقدام تنبيهي و تعزيري را توصيه کنندوبگويند بايد در مبارزه با اين ناهنجاري،تنها بکار فرهنگي پرداخت.بهر حال،رشدو گسترش پديده بدحجابي ازيک سووبي برنامگي متوليان فرهنگي ازسوي ديگر موجب شده تادشمنان اسلام ومخالفان نظام اسلامي روزبروز ازاين خلابهره برداري لازم رادرجبهه گيريهاي ضدفرهنگي وضدديني خودكرده وباتبليغات منفي وگسترش محصولات تخريبي خودبه شيوع هرچه بيشتراين معضل درجامعه بپردازند.. اسلام با دستورات و احكام سازنده خودتدبيرات لازم رادراين زمينه بخوبي انديشيده وزن رادرسايه حجاب و ساير فضائلش به صحنه آوردتا معلم عاطفه ها..باشدوفريب خواسته هاي نفساني و وساوس شيطاني و تبليغات غرب رانخورد كه متاسفانه درجامعه جهاني امروز خلاف جهت آن حركت وفعاليت وتبليغ مي شودوفرهنگ ابتذالي غرب واروپاامروزه روبه گسترش قرار گرفته وبدنبال آنست كه بابرداشتن حجاب اززن كالائي بسازدتااورا درمنظرهوس پرستان قراردهد.وبدين منظور درصددآنست كه اولا زن راازجايگاه حقيقي خويش درجامعه يعني جايگاه مادري وتربيت فرزندودرواقع مربي ونيزازمحوراحساس ومحبت وعواطف انسانها بودن بياندازد ودرواقع آن هنر و فضيلت و جمال خدادادي و ريحانيت راازكفش بربايد. بنابراين اگر اين مسئله را بپذيريم که مسئله حجاب اسلمي درزمان حاضرعلاوه برجايگاه ديني تعريف شده وموقعيت سياسي كه ذكركرديم عصاره انقلاب اسلاميست نبايدشك كردكه دريك تعبيركلي بطورقاطع بصورت شيرازه اسلاميت، ايرانيت، انقلابيت مادرآمده واذعان كنيم كه امروزه بيش ازهرزمان وهرامرذي بالي بايدمسئولان و متوليان فرهنگي و سياسي واجرائي وقضائي دركنارهمكاري خودمردم به اين امرمهم بپردازندسخن به گزاف نگفتيم. اكنون ديگرزمان آن رسيده كه شهادت طلبان ديروزدرعرصه هاي جهادوشهادت با عزمي جزم درصدد امربه معروف ونهي ازمنكرطبق اصول لازم آن واردميدان شوندو عالمان دين و اساتيدووپژوهشگران ونويسندگان حوزه هاي مختلف ديني اجتماعي سياسي روانشناسي تربيتي و خانواده فقهاء وحقوقدانان واردميدان عمل تاليف آموزش همگاني وتخصصي وعظ وموعظه وكار فرهنگي گسترده بپردازند. مادراين اثرتحقيقي بدنبال بررسي اجمالي جايگاه حجاب وعفاف اسلامي درجامعه ازنقطه نظرفقه اسلامي ونيزجايگاه ومسئوليت هاي حقوقي دولت اسلامي وراهكارهاي عملياتي دراجراواشاعه فرهنگ غني حجاب وعفاف و نيزمبارزه باامربدحجابي وبي حيائي در جامعه اسلامي بعنوان يك پديده مهم فرهنگي اجتماعي هستيم .

 

الف-پيرامون جايگاه وحقوق زن دراسلام:

دختران وزنان نيمي از جمعيت جهان راتشكيل ميدهند.بحكم اسلام وبراساس ديدگاه قرآن آنان ذخيره هاي انساني مهم وارزشمندي براي سازندگي،اعتلاي معنوي ومادي كشورمحسوب ميشوند و شركت ايشان درفعاليت هاي اجتماعي در حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست كشور از ضروريات جامعه ونيزازلوازم اساسي رشد جامعه محسوب مي شود.

دراين ميان آنچه كه موجب بالا رفتن ميزان مشاركت زنان در جامعه مي شود احترام به حقوق و شئون ايشان است كه بدون شناخت ويژگيهاي روحي ، اخلاقي، ونياز ها،تواناييها ظرافتهاو جايگاه حقيقي ايشان درنظام هستي امكان پذيرنمي باشد.

دراين خصوص به خطابهاي عام ويكسان خداوند به زن ومرددرقرآن ميتوان اشاره نمودكه باواژه هايي چون: "ياايهالانسان"و"ياايهاالناس"و"ياايهاللذين آمنوا"ونيزخطابهاي"مؤمنين ومؤمنات" درواقع جايگاه و تكاليف يكسان زن ومرد رامورد توجه قرارميدهدبعنوان مثال آيات 72 سوره توبه و35 سوره احزاب بعبارت ديگرازديدگاه قرآن ارزشهاوتكاليف هيچگونه محدوديت ووابستگي به جنسيت فرد ندارد چنانكه خداوندمي فرمايد: "يا ايها الناس اناخلقناكم من ذكرو انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" 2

ترجمه: اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏و قبيله‏ قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد;اينها ملاك امتياز نيست،بلكه گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.

اتفاقااسلام زن راموجودي ظريف حساس عاطفي وگل وريحانه معرفي مي كندوسرپرستي وحفاظت از حريم وحدودوحقوق ايشان رابرمردان سپرده ورعايت حال ايشان راتكليفي برآنهاقرارداده است.

چنانكه حضرت علي(ع)با اقتباس ازاين آيه شريفه"ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه "ميفرمايد در وصيت به فرزندش امام حسن(ع) زن راگل هستي و مظهر عاطفه ومهرالهي و محبت و عشق و صفا وكانون طراوت و شادابي ومنشاگرايش وآرامش مردبراساس مودت وومهرالهي معرفي مي كند واورا نسبت به رعايت حال زنان چنين توصيه وتاكيد ميفرمايد: "ولا تملک المرأه أمرها ما جاوزنفسها المراة ريحانه وليست بقهرمانه "3

يعني:کاري که در توان زن نيست به او مسپار زيرا او چون گلي است ودرجاي ديگر مي فرمايد:

"انهن امانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن وداروهن علي كل حال "4 يعني :زنان امانت خدا بر شما مردانندپس به ايشان زيان نرسانيدوبرايشان سخت نگيريدودرهرحال مداراي حالشان رابكنيد. بابيان اين آيات وروايات روشن ميشود كه آفرينش زن و مرد از يك گوهر است و هيچ مزيتي در اصل آفرينش ميان آنهاوجودندارد وهركدام داراي موقعيت مستقلي درنظام طبيعت اند ولاجرم بايد بداند كه بر اساس چنين جايگاه حساسي درعالم خلقت از مسئوليتهاي خاصي نيزبرخورداراست ازآنجمله باغباني و مراقبت ازگل وجودخويش. . تاهم بحكم عقل وشرع وبرابردستورات الهي باحجاب وپوشش خود ازآن وجودريحاني محافظت نمايند.و عواطف خودرابعنوان محور تربيتي يك خانواده درقبال نقش مدخلي كه براي ورودفرزندبه جامعه داردبخوبي بهره برداري وحراست نمايد. اسلام عزيزقرنهاقبل ازاعلاميه حقوق بشرو...به احياواحقاق حقوق زن آنهم دردل اعراب باديه نشين پرداخت.اعراب جاهليت دختررامايه ننگ ميدانست و،زنده بگورش ميكرد.اسلام، درقدم اول بانزول آيه "لاتقتلوااولادکم من خشيه املاق"5 وديگرخطابهاي تند ازحق حيات زن بعنوان اولين وشايعترين حق اساسي اش،دفاع نموده است. خداوند متعال،زن ومرد(انسان)رابرترين مخلوق خود درعالم وازيك ماده وعنصر قرار دادوذكورواناث بودن آنراصرف يك تفاوت جنسي براي بقاي نسل وتكامل جامعه و ملاك برتريش رادرتقوي و كسب شاخصهاي اخلاقي وتقرب بخداقرارداد. ازاينكه بگذريم، به يكسري حقوق مشترك ومسلم بين زن ومرد ميرسيم كه تاقبل ازاسلام ،به فراموشي وانكار ، سپرده شده بود. از فاحش ترين آنها حق ارث ومهرالمثل بودكه بيمن حلول دين مقدس اسلام ونزول آياتي كه ذيلا به آنها اشاره ميشوداحياءگشت آياتي چون"للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون وللنساء" 6 وآيه " ياايهااللذين آمنوالايحل لكم ان ترثواالنساءكرهاولاتعضلوهن لتذهبواببعض ما آتيتموهن"7 يعني:برشماحلال نيست كه زنان رابه اكراه واجبار به ميراث گيريدوبرآنان سختگيري وبي توجهي كنيد و قسمتي ازآنچه كه مهرشان كرده ايدبجورازايشان بازداريد . شهيدمطهري(ره)دراين باره ميگويد }عرب جاهليت، مخالف ارث بردن زن بودوتاپاي مردي ولودر طبقات بعدي درميان بود،به زن ارث نميداد لهذا وقتيكه آيه ارث نازل شدوتصريح كردبه اينكه؛للرجال نصيب..باعث تعجب اعراب شد، اتفاقادرآن اوقات بودكه زن و فرزند حسان بن ثابت كه ازدنيارفته بودندو آنها از تصاحب ارثش محروم شده بودند واين آيه نازل شد8 واين اصل درنظام اسلامي ايران درمتن منشور حكومتي (940قانون اساسي ) قرارداده شده است . ازديگرحقوق مبرهن زنان كه قبل از اسلام به فراموشي سپرده شده ودرزمان حكومتهاي ظلم درطول عالم گوشه هايي ازآن تداوم يافته وهنوزهم آثارمخربش بموازات تاريخ درگوشه كنارهاي دنيا برجاي مانده حق فراگيري علم ودانش بود.پيامبر اسلام با تبيين"طلب العلم فريضه علي كل مسلم ومسلمه" 9 آن را نه تنهابعنوان يك حق بلكه يك تكليف و فريضه براي زنان دركنارمردان احياءوبرقرارساخت. و درست به يمن همان تعليمات فراگيراسلام بودكه نظام اسلامي ما براين اصل صحه گذاشت وعرصه ر ا براي جولان زنان درسنگرهاي مختلف علمي وكاربردي فراهم ساخت.وبدينوسيله نخبگان علمي فراواني ازنسل زنان رادر تئوري هاي مختلف علمي واردجامعه ساخت. ازجمله ديگرحقوق احياءشده زنان كه درصدراسلام وبه تبع آن درگوشه وكناربلادحتي اسلامي به غفلت سپرده شده بودحق ازدواج وانتخاب همسربود كه اسلام آنرا تحت عنوان حق تكامـلي بشروسنت حسنه، تقدس بخشيده وبراي افرادازجمله زنان ايجادحق نموده وبدينوسيله باتعيين حقوق وحدودوجايگاه شايسته ازبراي زنان درحريم مقدس خانواده وتبيين وتفضيل جايگاه مادري وتربيت فرزند براساس تناسب روح وطبع واحساسات پاك و مادرانه اش نه بعنوان يك تكليف تحميلي بلكه حقي خدادادي به آنهاعزت وحرمت بخشيد.درمقام نتيجه گيري به مطلبي كلي ازقول شهيد مطهري،دراين بيان ميپردازيم {اسلام بزرگترين خدمتهارانسبت به جنس زن انجام داد.خدمت اسلام به زن تنهادرناحيه سلب اختيار داري مطلق پدران نبودبطوركلي به اوحريت داد،شخصيت داد،استقلال فكرونظرداد،حقوق طبيعي اورابه رسميت شناخــت،گامي كه اسلام درطريق حقوق زن برداشت،باآنچه درمغرب زمين ميگذرد وديگران ازآنهاتقليد ميكنند،دوتفاوت اساسي دارد،اول ازناحيه روانشناسي زن ومرد،اسلام دراين زمينه اعجاز كرده است...تفاوت دوم دراين است كه اسلام درعين آنكه زنان رابه حقوق انسانيشان آشناكرد،هرگز آنان رابه تمـردوعصيان نسبت به مردوانداشت.)10

 

ب-اصول ومباني حجاب وعفاف دراسلام وجامعه اسلامي:

1-مبناي فقهي وحقوقي حجاب وعفاف:

قال الله تعالي:"قل للمومنين يغضوامن ابصارهم ويحفظن فروجهم ...وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الاماظهرمنها...." 11 ترجمه(الهي قمشه اي):"اي رسول مامردانرابگو تاچشمهاراازنگاه نارواببندندوفروج واندامشان رااز حرام محفوظ دارندكه اين برپاكيزگي جسم وجان شمااصلح است والبته خدابهرچه كنيدآگاه است. اي رسول زنان مؤمن رانيزبگئژوتاچشمهاراازنگاه ناروابپوشندوفروج واندامشان راازحرام محفوظ دارند و زينت و آرايش خودجزآنچه قهراظاهرميشودبربيگانه آشكارنسازندوبايدسينه ودوش خودرا با مقنعه بپوشانندو جمال وزينت خودراآشكارنسازندجزبراي شوهران خود.وآنطورپاي بزمين نكوبندكه خلخال وزيور پنهان پاهايشان معلوم شودواي اهل ايمان همه به درگاه خداتوبه كنيدباشدكه رستگار شويد. قبل ازهرچيزبراي روشن شدن وبررسي فقهي موضوع موردبحث آشنائي باسه مفهوم حيا-عفاف و حجاب (عناوين مذكوردرآيه) ضروري بنظرميرسد :

حجاب امري ظاهريست اماعفاف امري دروني ويك خصلت باطني ست كه درهمه شخصيت انسان تاثير ميگذاردوچه خوب است كه هردو حجاب وعفاف باهم باشند درموردحجاب 4آيه ودرموردعفاف بيش از ده آيه واين نشان ازاهميت وتقدم وضرورت عفاف درزنان است. تبرج هم بمعني آراستن وآرايش كردن است. سياق "يغضوا"درآيه مضارع افاده معني امر مي كند.. عفت يعني صيانت نفس ازچيزهايي كه حرام است ياانجام آن شايسته نيست. حضرت علي(ع)درباره حقيقت عفت مي فرمايد:"الصبرعلي الشهوه عفه"12 شهيدمطهري دراينباره ميگويد:"عفت حالتي نفسانيست به معني رام بودن قوه شهواني تحت حكومت عقل و ايمان وتحت تاثيرقوه شهواني نبودن" 13 امام علي(ع)دراينباره نيزمي فرمايد:سَبَبُ العِفَّةِ، أَلحَياء" 14 حيا، ويژگي دروني فرداست كه بنا به تعريف عالمان اخلاق، به مشخصه هايي چون محدوديت نفس در ارتکاب محرمات .قبائح شرعي، عقلي وعرفي براساس زمينه هايي چون تقوي ياشرم وخجالت و يا ترس ازنکوهش و.درفردمرتبط ميشود.در نصوص وفتاواي متعدد هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش بعنوان تكليفي دو سويه عمومابجهت درامان ماندن همگان ازمفسده انگيزي پديده شوم بد حجابي وبي حيايي افرادچه زن چه مرد درجامعه مطرح شده است. آغاز مطلب: مامعتقديم كه محدود کردن بحث حجاب و مفهوم گسترده آن به يک وظيفه وتعهدصرفازنانه نمي تواندما را به نتيجه مطلوب ديني برساندچه آنكه واقع بيني،ظرافت وژرف نگري در ساختار اجتماعي مبتني برعفاف اقتضا ميکندکه اين پديده همواره دوطرفه موردبررسي واهتمام قرار بگيرد. چنانکه قرآن کريم هميشه از زنان ومردان(هر دو)ميخواهد در نگاه کردن، حريم را رعايت کنند. چنان که درروايات متعدد ازآن بعنوان مقدمه گناهان بزرگ بصورت يك گناه موردنهي و مذمت قرار داده وفقه شريعت آنراحرام ميشمرد.فضل بن شاذان ازامام رضا(ع) روايتي نقل كردكه حضرت فرمود : «وحرّم النظر...لما فيه من تهييج الرجال ومايدعواليه التهييج من الفسادوالدخول في مالايحلّ ولا يحمل" 15 ترجمه:نگاه شهوت آميز به ناحرمان حرام شد ـ چون مايه تحريک مردان و فسادي است که بدنبال آن ميآيدازآنجمله وروددرحريم ناموسي وممنوعه افرادوارتكاب به امورحرام وناروا. بنابراين همانطوركه گفته شدمفسده انگيزي امري صرفا مردانه يا زنانه نيست بلكه دو سويه ومرتبط به هردو جنس ميشود. دراين قاعده كه براساس قرآن كريم و فقه اسلامي و قانون مدني نظام اسلامي رقم خورده هم حجاب و عفاف زنان مطرح است وهم حياء وپرهيز نمودن مردان ازچشم چراني. بي حجابي به ويژه درنظم ديني نشانه ورودبي عفتي وآلوده سازي عموميست، بايد با روش هاي منطقي و تدريجي، محدود و مهار گردد. درواقع،حجاب مبتني برعفاف وعفاف برپايه حيا استوار است علاوه براين حق کرامت انساني وصيانت هر انسان از اين دو حق،ممنوعيت هرگونه تجاوزبه حريم وحدود ديگران چه زن وچه مردويا هر گونه رفتاري که به حجب وحياي عمومي ودامان پاكشان آسيب برساندراباخودبهمراه داشته مصداق تجاوزو بي حرمتي خواهد بودولاجرم ازناحيه شرع مستوجب مجازات خواهدبود كه قانون نظام اجتماعي اسلام آنرابه اجرادرخواهدآورد.درعين حال بايد تاکيد کرد كه حسب توضيحات داده شده موضوعي مانند حجاب بتنهايي بادستورهاي دولتي و يا صدور بخش نامه وآيين نامه ها قابل حل نيست زيرا ارتباط آن با عفاف که يک انگيزه دروني و برخاسته ازمنبت تربيتي خانواده ووضعيت فرهنگي جامعه است و عملكردهاي درازمدت فرهنگي وتربيتي دولت اسلامي رادركناراقدامات جانبي ودفعي بعلاوه امربه معروف ونهي ازمنكرهمه مردم جامعه ميطلبد.

2-مبناي عقلي وديني حجاب وعفاف حجاب در جهان بيني اسلامي:

ماريشه ديني والهي داردچنانكه درآيه پيشين (معروف به حجاب)بيان شد و از طرفي براساس مباني ديني مشخصه اصلي يك زن مسلمان كه غالب مسائل شرعي با آن گره خورده وعلاوه برمسئله فردي حكم اجتماعي نيزبرآن جاري شده همانا مسئله حفظ حجاب وعفاف است. چنانكه برخي مسائل اخلاقي مثل كبرو حسد ورياء و... يا برخي واجبات شرعي چون نمازوروزه وحج و... صرفاعهدي است فيمابين فردباخداودرواقع وجوب فردي دارداگرچه آثارغيرمستقيم براي جامعه نيز بهمراه دارد اما حجاب علاوه بر بعد فردي ازحيث اجتماعي نيزازديدگاه عقل وعرف وشرع واجب است. امامتاسفانه حتي برخي خانمهاي مؤمن هم كه به مسائل عبادي تقيددارندنيزنسبت به اين بعدمهم آگاهي چنداني نداشته وبه آن توجه وتقيد لازم نشان نمي دهند.

3-مبناي هويتي وملي حجاب وعفاف:

ازطرفي هم حجاب يك هويتي ملي مامحسوب ميشودوريشه تاريخي وتمدني وملي هم دارد چنانكه در ميان اقوام و تمدن هاي عهد کهن، پوشش زن ايراني در مقايسه با پوشش تمدن هاي ديگرکامل تر بوده واز اين رو، در هيچ تصويرکتيبه اي يا نقش برجسته ويامجسمه تاريخي بجامانده ازقرنها قبل در ايران باستان حتي قبل ازاسلام ولو سر ي برهنه نمي توان مشاهده کرد.بعنوان نمونه بنابرنقل از کتاب "تاريخ پوشاک ايرانيان از ابتداي اسلام تا حمله مغول" به استفاده زن ايراني از پوشش كامل در دوره اشکانيان و ساسانيان مي توان اشاره نمودو اينكه لباس زنان ايراني رادر دوره ساساني عموماً پيراهني يک دست و بلند و پرچين تشکيل ميداد.بنابراين مخالفت بااصل حجاب مخالفت بااصل دستور االهيست وسرپيچي از آن عوارض شومي رابراي دين ودنياي فردوجامعه بارمغان مي آورد. ازطرفي هم حجاب يك هويتي ملي مامحسوب ميشودوريشه تاريخي وتمدني وملي هم داردچنانكه در ميان اقوام و تمدن هاي عهد کهن پوشش زن ايراني در مقايسه با پوشش تمدن هاي ديگر، کامل تر بوده واز اين رو، در هيچ تصوير کتيبه اي يا نقش برجسته ويامجسمه تاريخي بجامانده ازقرنهاقبل درايران باستان حتي قبل ازاسلام ولو سر ي برهنه نمي توان مشاهده کرد. بعنوان نمونه بنابرنقل از کتاب"تاريخ پوشاک ايرانيان از ابتداي اسلام تا حمله مغول" به استفاده زن ايراني از پوشش كامل در دوره اشکانيان و ساسانيان مي توان اشاره نمودو اينكه لباس زنان ايراني رادر دوره ساساني عموماً پيراهني يک دست و بلند و پرچين تشکيل مي داد. بنابراين اين مسئله را بپذيريم که مسئله حجاب اسلمي درزمان حاضرعلاوه برجايگاه ديني تعريف شده وموقعيت سياسي كه ذكركرديم عصاره انقلاب اسلاميست نبايدشك كردكه دريك تعبيركلي بطور قاطع بصورت شيرازه اسلاميت، ايرانيت، انقلابيت مادرآمدهاگربه لباس ملي كشورهاي جهان بنگريم وآنگاه بادقت درلباس ملي زنان ومردان كشورخويش به پيشينه تاريخي وملي حجاب وپوشش كامل و عفت وحياء ايرانيان عزيزپي مي بريم

 

ج- ريشه هاي پيدايش بدحجابي:

1- سستي پايه هاي ديني واعتقادي وبي حيائي و بي تقوائي:

شهوت ازغرائزي به شمارمي آيدكه دروجودآدمي براي بقاءنسل وجلب آرامش بوديعت نهاده شده و لاجرم بايددرمسيراصلي خويش ودرحدودشرعي وقانوني قراربگيرد.تاآثار مطلوب خويش راببار آورد نه آنكه باانحراف وسوءاستفاده بردن ازآن زمينه فسادوهرج و مرج جنسي وديگرعوارض خطرناك را ببارآورد. بايددانست كه چنين نحوه بهره مندي و بكارگيري غريزه شهوت منشاء شيطاني دارد چراكه خداوندازاازل لباس وپوشش رابراي انسان قرارداد"يابني آدم قدانزلناعليكم لباسا"16 وشيطان قسم يادكردكه انسان رااغواءكندو برهمين اساس خداوندازازل به بشرهشدارداد وفرمود: «يابني آدم لايفتننّکم الشيطان کما اخرج ابويکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سؤالتهما»17 ترجمه: (الهي قمشه اي):اي فرزندان آدم مالباسي كه سرعورت شماكندوجامه هاي زيباونرم (كه به آن تن رابيارائيد)براي شمافرستاديم وبرشمابادبه لباس تقوي كه تقوي نيكوترين جامه شماست كه اين سخنان همه ازآيات خداست تاشايدخدارايادآريد. طبق آيه مذكوربي حجابي وبدحجابي ريشه شيطاني داردچراكه شيطان ازازل قسم يادكردكه انسان را اغوا كندبنابراين حجاب در جهان بيني اسلامي ماريشه ديني والهي داردو خداونددر آيات متعددقرآن كريم به همين امراشازه وتاكيددارد. وازطرفي درمنابع مختلف فقهي وروائي اين موضوع بعنوان محور مسائلي كه غالب مسائل شرعي به آن گره خورده جزو وظايف اصلي زن مسلمان شمرده و برآن تاكيد شده است. بنابراين مخالفت بااصل حجاب درواقع مخالفت بااصل دين وشرع محسوب ميشود.چراكه اين حكم علاوه بربعد فردي حكم اجتماعي نيز برآن مترتب است وبسان برخي واجبات شرعي مثل نمازوروزه وحج و..نيست كه صرفا جنبه فردي وعبادي دارندوعهدي فيمابين خداوبنده محسوب ميشوند بلكه علاوه بر بعد فردي و آثارمترتب فراواني كه براي فرد بهمراه دارد ازبعد اجتماعي نيزبسيار مورد توجه است.لاجرم بدحجابي علاوه برآثارمخرب وآثارسوء دنيوي واخروي براي فردآسيبهاي فراوان اجتماعي نيزبراي افرادجامعه ببارمي آورد.ي وعبادي وجوب برترومؤكدتري دارد.كه متاسفانه حتي برخي خانمهاي مؤمني هم كه به مسائل عبادي تقيد دارندواتفاقاپوشش رادر امرعبادي آنهمه موردتوجه قرار ميدهندبه اين بعد واحكام شرعي واخلاقي ومسائل حول آن ازحيث اجتماعي وعبادي وايماني و خلاصه دنيوي واخروي چندان آگاهي نداشته و نسبت به آن تقيدو وعنايت لازم نشان نمي دهند. واين چيزيست كه متاسفانه مردان وزناني كه در دينداري ومعتقدات ديني وتقيدات عباديشان ترديدي وجود نداردكه بجهت ندانستن حكم واقعي اين موضوع مهم يعني مسئله حجاب وعفاف آنراصرفا امري فردي وسليقه اي دانسته ونسبت به آن تقيدچنداني نشان نمي دهند. درجامعه اي که بدحجابي وبجهت آن چشم چراني رواج پيدا کند، بسياري از گناهان در آن جامعه بروزمي کند و درنتيجه زندگي بسياري از دختران معصوم وبسياري اززندگيها بر باد فنامي رود وامنيت زنان ودختران ونيزآبرو وعفت بسياري ازخانواده ها درمعرض خطرونابودي قرارمي گيرد.بنابراين منشاءبي عفتي درجامعه رواج بي حياييست ودر مقابل ريشه¬پاکدامنيها حيا.چنانكه مولا. علي (ع) مي فرمايد: «عَلي قَدرِ الحَياء، تَکونُ العِفَّةِ»18 يعني:ميزان عفت جامعه مقدارحياءمردم آنجامعه بستگي دارد.وبنابراين هرچه حياءبيشترباشدعفت و پاک دامني بيشترمي شودودرامرتربيت فرزندهم هرچه حياء خانواده بيشترباشدنوع تربيت بهترخواهدشد.

2 - كشف حجاب رضاخاني:

توطئه کشف حجاب فتنه اي بزرگ و براي جامعه مذهبي مابسيار سنگين وتحمل ناپذير بود. مرحوم آيت اللّه حاج شيخ عبدالکريم حائري، مرجع تقليد وقت، از غصه آن بيمارشد و چندي بعد از همان بيماري فوت کرد. آيت اللّه حاج آقا حسين قمي که در مشهد ساکن بود و از علماي طراز اول به شمار مي رفت، گفته بود: «مي روم پاي شاه را مي بوسم و نمي گذارم اين کار انجام شود.» اما کاري که استعمار ، نزديک به يک قرن آن را در سرلوحه برنامه هاي خود قرارداده ودر حکومت دست نشانده رضاخان فرصت اجراي آن را يافته بود، با خواهش و التماس اين و آن تغييرپذير نبود. لذا به آن مرحوم حتي اجازه ديدار با شاه را ندادند و او که تحمل ديدن فساد و منکرات علني در جامعه را نداشت، به عراق مهاجرت کرد. مرحوم ميرزا محمود خراساني فرزند صاحب کفايه (آخوند خراساني از مراجع بزرگ عصرمشروطه) که خواست دنباله کار او را بگيرد و با اين توطئه مقابله کند، در مشهد دستگير و تحت الحفظ به تهران برده و زنداني شد و در همان جا فوت کرد، يا به روايتي به شهادتش رساندند. با اين حال، علما نااميد نشدند و مخفيانه به مبارزه ادامه دادند و به روشن گري پرداختند. در جريان اين فتنه عده اي از متدينان از اندوه سکته کردند. بعضي، زنان خود را طلاق دادند. بسياري از زنان مؤمن، خود را در خانه محبوس کردند و تنها پس از سقوط ديکتاتوري، در شهريور ماه 1320، فرصت بيرون رفتن از منزل پيدا کردند و چه بسياري که در محبس خانه مردند و روي آزادي نديدند. برخي نيز به شکل عملي با پوشيدن پالتوهاي بلند و کلاه هاي بزرگ يا روسري، به گونه اي که موها معلوم نباشد، با بي حجابي مقابله کردند. عده اي دختران خود را از مدارس جديد بيرون آوردند تا مجبور نشوند بدون حجاب به مدرسه بروند. بدين ترتيب، نبردي نابرابر بين مردمي بي پناه و دولتي با انواع سلاح شروع شده بود. با فروپاشي ديکتاتوري رضاخان بار ديگر زنان به سوي حجاب روي آوردند. در اين دوره يعني بعد ازشهريور 1320 که سلطنت محمدرضا پهلوي شروع مي شود، در گزارش هاي متعدد و مکرر مأموران از رويکرد زنان به حجاب اظهار نگراني و از مقامات مربوطه تقاضاي چاره جويي شده است. اما نظام جديد که با مشکلات فراواني درگير بود، ضعيف تر از آن بود که بتواند با حجاب زنان برخورد کند. محمدرضا پهلوي در کتاب مأموريت براي وطنم مي نويسد: شايد مبارزه با حجاب در دوره پدرم فقط با توسل به زور ممکن بود، امادردوره سلطنت من به جهت رشد زنان نيازي به آن نيست، زيرا آنها با آگاهي حجاب را به تدريج کنار مي گذارند. البته با روي کرد تدريجي زنان به حجاب، به ويژه بعد از قيام پانزدهم خرداد 1342 و آغاز رهبري ديني و سياسي امام خميني (ره) مشخص شد که پيش بيني محمدرضا درست نبوده است. توجه زنان از قشرهاي مختلف، از جمله تحصيل کردگان در دانشگاه هاي داخلي و خارجي به حجاب در اين دوره تعجب محافل داخلي و خارجي را بر انگيخته بود.صديقه دولت آبادي که از فرقه ازلي، منشعب از فرقه بابي و از پيش گامان مبارزه با حجاب در اواخر دوره قاجار و دوره رضا خان بوده است و از بازگشت زنان به حجاب در دوره بعد از شهريور 1320 به شدت ناراحت و نگران بود و زحمات خود و امثال خود را بر باد رفته مي ديد، با خشم و نفرت و احساس وحشت از وضعيت جديد هشدار داد: "موضوعي که در پيرامون آن سخن مي رانم، احتياج است در زمينه دو موضوع مهم: اخلاق عمومي و برگشت حجاب. امروزه بزرگ ترين احتياج اتحاد براي حفظ آزادي بانوان است. پس من موظفم به شما بانوان يادآوري کنم که يک خطر بزرگ ما را تهديد مي کند و آن خطر بسيار نزديک و وحشت ناک است. کدام خطر؟ خطر مرگ استقلال و آزادي بانوان. اگر امروز از اين خطر جلوگيري نکنيم، فردا به خطرمهيب مرگ استقلال ايران گرفتار مي شويم. اکنون روز به روز تحريکات در موضوع برگشت حجاب بيشتر است و مرتجعين دارند به مقاصد شوم خود مي رسند و نمي دانند به اقدام هاي تندرو به کجا مي روند. بدبختانه زنان از همه جا بي خبر کورکورانه به جاي پاي آنها قدم مي گذارند. به شما قول مي دهم که اشخاص مختلف در مکان هاي مختلف براي خفه کردن زنان، يعني نيمي از بدن افراد ايراني، آستين هاي فراخ را بالا زده و در جيب هاي گشاد را باز کرده اند که شما و مرا خفه کنند و بعد از آن که حق استقلال و آزادي ما را کشتند و به ثبوت رسيد که نصف بدن مرد ايراني فلج است، در پاي ميز صلح عمومي هم قلمي روي حق استقلال ايران و ايراني کشيده مي شود. امروز عده ما بسيار کم است و عده زنان کهنه پرست و فريب خورده زياد است. آيا شما حاضريد زير پاي جهال خرد شويد؟ اگر روزي رسيد که تاريک نشينان و پست طينتان بخواهند علناً بر ضد ترقي و تعالي زن قيام کنند و آزادي ده ساله ما را برگردانند و حيثيت زن ايراني را لکه دار نمايند، باور کنيد بدون اين که پشت سرم را نگاه کنم، يا در خانه ام را پيش کنم، بي درنگ با يک علامت سفيد به نام آزادي زنان در ميان جمع مرداني که نمي فهمند کور و کر کردن مادر، خواهر، زن و دخترشان جنايتي عظيم است و نمي خواهند بفهمند که مادران آنها عاقل و تربيت شده نباشند، عفت اسلام محفوظ نمي ماند و اين چادر بي عصمتي که مي خواهند بر سر زنان بکنند، پرده بي عفتي است که بر روي اعمال فواحش مي کشند، نه آن چه آنها براي خودشان مذهب ساخته اند. بله در ميان همان مردان برخواهم خاست و با صداي رسا به دنيا مي فهمانم که ايران خالي از زن نيست و بر فرض در اين راه کشته بشوم، افتخار ابد را خواهم داشت و بدانيد که اين ادعاي من به ثبوت رسيده است."

3--شيوع تهاجم فرهنگي غرب:

همانگونه كه ميدانيم همزمان باآغازپيروزي انقلاب اسلامي ناقوس مبارزه بافرهنگ اسلامي بامحوريت تهاجم فرهنگي وگسترش ابتذال ومقابله با پديده مقدس حجاب وعفاف توسط غرب به صدادرآمدو دشمنان دين وحكومت ديني باهمه امكانات به مبارزه بافرهنگ پوشش وعفاف براي تهي ساختن درون نظام وحداقل جلوگيري ازشيوع فرهنگ ديني وانقلابهاي اسلامي درسطح دنيابرخاست كه ازآنجمله مي توان به تصويب طرح ممنوعيت حجاب درفرانسه درهمان سالهاي نخستين و به تبع آن تصميم برخي از کشورهاي ديگر اروپايي و حتي آسيايي چون ترکيه درهمين خصوص اشاره نمود كه اين خود نشان از عمق وحشت غرب از روند رو به رشد حجاب و حضور سبز اين فرهنگ پس از پيروزي انقلاب اسلامي درجهان داشته ولذاروزبروزبردامنه اين مخالفت افزود وبيش ازهرچيزي رسانه هاي ضدديني وابتذالي خودراتقويت وگسترش بخشيد.وبارهابراين امراصرارواذعان داشت كه رسانه هاي وسيع خودرا درسر تاسرعالم مخصوصابربام كشورهاي اسلامي بعنوان مبلغ و مروج برهنگي وفساد در پيشبرد فرهنگ شيطانيشان قرارداده ودراين راستاازهمه هزينه ها وتاکتيک ها و تکنيک هانيزبهره ببرد. رهبر فرزانه انقلاب دراينخصوص مي فرمايد: اين چيزهايي که شما مي شنويد درباره مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، اينها جرقه هايي است آتش هاي زير خاکستر است واز يک کار عظيم پشت پرده خبر مي دهد. با فرهنگ متعالي حجاب هزهيچگونه تصميم وتلاشي دريغ نورزيد. به راستي، دشمنان انقلاب اسلامي در تهاجم به ارزش هاي مقدس ما مي خواهند تقدس زدايي کنند. آن گاه به اهداف شوم خود برسند.. ".امروزه بر هيچ خردمندي پوشيده نيست که جبهه کفر و استکباردرنظر دارد بارديگر از تجربه تاريخي وتلخ اندلس بر ممالک اسلامي،بخصوص جمهوري اسلامي ايران استفاده کند،آنهم با بهره گيري ازفن آوريها،تکنيکهاي نوودستگاه هاي پيشرفته وپيچيده تبليغاتي.بي گمان برنامه هاي آنان،ازبين بردن حجاب اسلامي وجايگزين ساختن مدهاوالگوهاي غربيست.يکي از نظريه پردازان غربي بصراحتميگويد :"براي به شکست کشاندن انقلاب وحکومت اسلامي درايران،بايدازکوتاه کردن مانتوهاشروع کنيم

 

د- عوارض و پيامدهاي فرهنگي ـ اجتماعي پديده بدحجابي:

توضيح:بشرباتوجه به اهميتي که براي سلامتي جسم خود قائل است،همواره سعي مي كند كه براي حفظ و تأمين سلامت خودازراهكارهاي پيشگيرانه ازجمله زدن واکسن ويادوري از آلودگيهاو يامكانهايا غذا هاي بيماريزابهره ببرد.لاجرم بايدكه براي سلامت روح خودكه شاكله اصلي وجودانسان است نيزچنين احساس ونقش پيشگيرانه اي داشته باشدودرجهت حفظ سلامت وپاكي آن بكوشد.وبدين منظوربايد براي ازناهنجاريهاومعضلاتي كه چون ويروس بيماريزابجان مردم جامعه مي افتدهم بعنوان يكي از اعضاءجامعه بپرهزدوهم مردم رااز ابتلابه آن بپرهيزاند.وبدحجابي درست از جمله همان مسائليست که سلامت فرد وجامعه را تهديد مي کندوپي آمدها و آثار جبران ناپذيري درفرهنگ، اخلاق، اعتقاد، اقتصاد وامنيت جامعه داردکه گاه مسير انحرافي وبازگشت ناپذيري رابراي همه افرادجامعه ببارمي آورد . فرهنگ هر جامعه بعنوان هسته اصلي حيات اجتماعي نوعاريشه در دين و آيين وياآداب و رسوم آن جامعه داشته و از جنبه هاي گوناگون و ارزش ها و قواعد خاصي برخورداراست و درالگوهاي رفتاري و هنجارسازيهادردل اجتماع نقش اساسي دارد.بدحجابي علاوه برآثار ضدديني وفردي پيآمدهاي اجتماعي فراواني رابدنبال داردكه مادراين مقوله بدنبال بررسي آنيم:

1 -تضعيف معتقدات ديني در جامعه:

قال الصادق(ع) مي فرمايد: "وَ اَمّا اللِّباسُ يَحْمِلُکَ عَلَي الْعُجْبِ وَ الرِّياء وَ التَّزْييِنِ وَ التَّفاخُرِ وَ الْخُيَلاءِ فَاِنَّها مِن آفاتِ الدِّينِ وَ مُورِثُهُ الْقَسْوَةُ فِي الْقَلْبِ" 19ترجمه: لباست،لباسي نباشدکه تو را به گناه خودپسندي، ريا، مباهات بديگران،فخرفروشي وتکبرآلوده کندکه تمام اينهاازآفات دين وموجب سختي دل است. تظاهربه بدحجابي نشانه پاي بند نبودن و بي مبالاتي فرد به احکام واعتقادات اسلاميست.زيرا زنان بابد حجابي، چشم هاي هوس آلود را متوجه خود مي سازندو پايه هاي ايماني مردم را سست مي کنند و جامعه را به فساد مي کشانند. هيچ راهي براي دشمنان اسلام بهتر از آن نيست که بدون جنگ وکشتار وتحمل هزينه هاي گزاف آن ايمان راازدلهاي مردم بزدايند.ميدانيم که باورها و ايمان هاي راسخ نقش بسزايي در بالندگي جامعه ايفا مي کند و زماني که ايمان به سستي گرايد،نفوذدشمن دربه انحراف کشيدن همين جامعه بالنده بيشتروآسانتر خواهدشد. بدحجابي علاوه بر اين که خود يک ناهنجاري اجتماعي بشمار مي آيد و جامعه را به بي بند و باري مي کشد، زمينه ساز بسياري از زشتي هاي اخلاقي نيزهست. وقتي به پوشش و متانت بي اعتنايي مي شود، مسائل اخلاقي ديگر هم از جامعه رخت بر مي بندد. بدلباسي، بداخلاقي به دنبال دارد، چنان که مدپرستي، هواپرستي مي آورد. جامعه اي که هر روز مد جديدي را به شکل هاي گوناگون بپذيرد،دچار بسياري ازبيماري هاي اخلاقي چون غرورتکبر،عصيان ، قساوت قلب و فخرفروشي خواهد شد. هرگاه جامعه اي به انجام دادن گناه جسارت پيدا کردومفاسدو معاصي رواج پيدا کرد،زشتي گناه ازبين ميرودو اين خودگناه بزرگتريست. يعني جامعه اي که گناه را گناه نداند، به سبب رواج زيادو همگاني شدن آن، سقوط خواهدکرد.بنابراين،بدحجابي قبح و زشتي گناه رااز بين ميبردوباعث رواج گناهان ديگر مي شود. زن بدحجاب،خودرا به احکام الهي پاي بند نمي سازدو براحتي احکام الهي رازيرپا مي گذارندو بي مبالاتي خود را به موازين اسلامي اعلام مي دارد. چنين زناني در معرض گناه هستند و زمينه اين گناه وبي ديني رادرجامعه فراهم ميسازند.

2-سلب امنيت وحرمت زنان:

قال الله تعالي:"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزْواجِکَ وَبَناتِکَ وَنِساءِالْمُوءْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَ بِيبِهِنَّ ذلِکَ أَدْني أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُوءْذَيْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُورًا رَحيمًا" 20 ترجمه:اي پيامبر، به همسران و دخترانت ونيززنان مؤمنان بگو پوشش هاي خودرا برخود فروتر گيرند تاشناخته نشوند و مورد آزار قرار نگيرند كه اين به احتياط وعقل ودين نزديک تر است و خدا آمرزنده مهربان است. در شأن نزول اين آيه آمده، هنگامي که شب ها زنان براي نماز به مسجد مي رفتند، بعضي از جوانان هرزه بر سر راه آنها مي نشستند و آنان را با مزاح و سخنان ناروا آزار مي دادند و مزاحم آنها مي شدند. اين آيه به زنان دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعايت کنند تا ازکنيزان، آلودگان و يهوديان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند پس جامعه اي که بخواهد ثبات امنيتي بيشتري داشته و از ناهنجاري ها به دور باشد، بايد خود را از عواملي که باعث ناهنجاري و بزه مي شود،دور نگاه داشته و حجاب وعفاف راسرمشق خويش قرار دهد و ازآن محافظت نمايد.. بنابراين آرامش و امنيت والاترين نعمتي است که خداوند به جامعه عنايت مي فرمايد و مي توان گفت كه اگر جامعه اي فاقد آن باشد به يک معنا، فاقدهمه چيز است چه آنكه سلامت جسمي و روحي ـرواني جامعه درسايه همين مسئله امنيت فراهم مي آيد.ولذا زنان بدحجاب نمي دانند که چه ضربه هاي جبران ناپذيرو خانمان براندازي رابر زندگي خودوبرپيکره جامعه وارد مي سازند و با پوشش نامناسب خودهمزمان باحضوردر اجتماع درواقع به افرادبزهکار اجازه حريم شكني ميدهندكه اين خودسرآغاز بسياري از ناهنجاريها، مزاحمت ها آسيبهاميشود.

3- جلوگيري ازحضورمثبت زنان درجامعه:

طبق قوانين اسلامي واجتماعي وحقوق طبيعي زنان آنهاحق دارندكه در بسياري از جوامع در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و..شرکت کنندوسهم بسزايي دراين زمينه ها ايفانمايندولاجرم مثل مردان درجامعه حق زندگي وامنيت وآرامش دارند . يكي ازتكاليف وضروريات زنان براي حضورقوي وسالم دراجتماع كه زمينه سازهمين امنيت وآرامش و آزادي واقعي زنان درگستره فعاليتهاي اجتماعي نيزهست همين رعايت مسئله حجاب و عفاف وپوشش كامل اسلاميست.بنابراين اگرخداي ناكرده با بد حجابي وخودآرايي وخود نمايي واردمحيط كاروجامعه شودبايدخود قبل ازديگران عوارض آن از جمله آسيب ها بيمها وخطرهاودرنهايت محدوديتها وممنوعيتهاي اجتماعي راپذيراگردد

4- تزلزل درنهادخانواده وهرج ومرج درروابط جنسي:

پوشش وحجاب باعث سلامت اخلاقي جامعه و پاي بندي به هنجارهاي ديني ومحوكردن زمينه هاي بروز وشکل گيري بزه درجامعه مي شودوباعث مي شودكه فاصله هاي اجتماعي وحريم افرادمحفوظ مي ماند .چنان که امير مؤمنان در نهج البلاغه به فرزندش امام حسن(ع) ميفرمايد: "وَ اکْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِيّاهُنَّ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِجابِ اَبْقي عَلَيْهِنَّ"21 ترجمه:از راه حجاب و پوشش بانوان را بپوشان؛ زيرا رعايت حجاب به طور جدي ومحکم، زنان را بطور سالم تر و پاک تر حفظ خواهد کرد. وقتي اختلافات زن و شوهر در محکمه هاي قضايي، را ريشه يابي مي کنيم، پي مي بريم که بسياري از ناسازگاريهابدليل رعايت نکردن حجاب است. وقتي زن با آرايش و بدحجابي در جامعه ظاهر مي شود، چشم ها، به سوي او نشانه ميروندوخطرات وآسيبهاي جنسي وعاطفي فراواني رابراي خانواده هابارمغان ميآورد.بنابراين، براي حفظ نظام خانواده و بوجودآوردن محيطي سالم وفرزندان پاک همراه بارعايت حجاب ضروريست تادرنتيجه جامعه اي سالم و پايدار برقرار گردد.

5 -اختلالات روحي و رواني وافت تحصيلي وتربيتي افرادجامعه:

اختلالات روحي و رواني از آثار ناگوار بدحجابي در جامعه است. خودآرايي و جلوه گري و ارائه پوشش غيرمتعارف افکاروحواس افردارابه خودمشغول وفشارهاي فراواني را بر روح و روان افراد وارد ميسازد. ودرنتيجه افراد جامعه ثبات روحي و رواني خود راازدست ميدهند زني كه حجب وعفت را رعايت نکند هم خودرادرمعرض تشتتهاي فكري وروحي قرارميدهد وهم باعث ايجاداختلالات وپراكندگي درافكار ديگران شده ودرنتيجه نيروي کارآمد ديگران و چرخه فعاليت کاري وآرامش ذهني وگرايشهاي عاطفي افرادخانواده رانسبت به جامعه را دچارسستي و رکودميسازد.ودرمقابل زمينه عدم حضوردختران و زنان خانواده هاي با غيرت درجامعه و اضطراب ونگراني خانواده هارافراهم ميسازد. شهيدمطهري در اينباره مي گويد:"روح بشرفوق العاده تحريک پذير است. اشتباه است که گمان مي کنيم تحريک پذيري روح بشر،محدودبحدخاصيست وازآن پس آرام ميگيرد.همانطورکه بشردرناحيه ثروت ومقام، از تصاحب ثروت و از تملک جاه و مقام سير نمي شودو اشباع نمي گردد،درامور جنسي نيز چنين است. هيچ دلي ازهوس سيرنمي شود.ازطرفي تقاضاي نامحدود خواه ناخواه انجام نا شدنيست وهميشه مقرون است با نوعي احساس محروميت ودست نيافتن به آرزوهاکه بنوبه خودمنجربه اختلالات روحي وبيماري هاي رواني ميگردد.چرادردنياي غرب اينهمه بيماري هاي رواني زياد شده است؟علتش آزادي اخلاقي جنسي وتحريکات فراوان سکسي است که بوسيله جرايدومجلات وسينماهاوتئاترهاومحافل ومجالس رسمي وغير رسمي انجام ميشود"22 ازطرفي هم بايدباكمال تاسف به وضع نابهنجاربدحجابي در برخي ازدانشگاهها و مراكز آموشي و مدارس اشاره نمود.

باذكراين مقدمه كه: فرهنگ هر جامعه اي، به آموزش هاي آن بستگي دارد هر قدر آموزش ها از غناي بيشتري برخوردار باشد فرهنگ آن جامعه بالاتر خواهد بود.نخبگان وفرهيختگان،در پرتو تحصيلات شناخته مي شوند.جامعه اي که دانش مندان آن بيشتر باشد ،معمولاًازتمدن بالاتري برخوردار است وپويايي درتمامي زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي ونظامي کاملاً مشاهده مي شود. خلاصه، پيشرفت هر جامعه اي در گرو آموزش آنست. بنابراين براي تحقق يك چنين آثارپرباري وجودبرخي مسائل ازجمله آرامش و تمركزافكارمحصلين ضروري ولازم بنظرمي رسد. دختران و پسران اگر در کنار تحصيل،دلمشغولي هاي ديگري داشته باشند،ازتحصيل بازمي مانندووقت زيادي از فرصت هاي مطالعاتي وتحصيلي آنان به هدرميرود.بسياري از مشاوران ازصحبتهاي دختران وپسران جوان درباره مدهاي روز وآرايشهاي جديدگله مندهستند.بگفته مربيان تربيتي،در مدارسي که دختروپسرباهم درس ميخوانندکم کاري،عقب افتادگي وبي مسئوليتي بخوبي مشاهده شده است.زيرادختران در چنين محيطي،با بد حجابي توجه ديگران را بخودجلب كرده تمرکزذهني وروحيشانرامي ربايند و ...

6-رواج مدگرائي وتجمل پرستي وهوسراني درسطح جامعه:

درجامعه اي که بدحجابي و زينت آرايي رواج پيداميکند،بسياري از کجرويهاي گوناگون اجتماعي مانند مدگرايي ،مشكلات اجتماعي تهييج شهواني و ترويج بي حيائي وبي هويتي وچشم وهم چشمي تا بدانجا که اكثر افراد جامعه رابنحوي آلوده سازدگستر ش مي يابد.و در نتيجه، جامعه راازرشدو تعالي و فعاليت هاي سالم بازميدارد.زنان بدحجاب که به نمودهاي ظاهري و تجمل و تنوع مي پردازندوهرروز بسراغ اسباب آرايش و زيورآلات و کفش و لباس مي روند،سم كمبودشخصيتي ومحروميت از جمال معنوي را به جامعه تزريق مي كنند.ودرنتيجه كم كم ارزشهاوهنجارهاي اجتماعي پايمال و خدشه دارگشته و زمينه تباهي جامعه فراهم ميگردد. امادرجامعه اي که حجاب، متانت، عفت و حيا ارزش تلقي مي شود ،زن با عفت وحجب پايه هاي اين ارزش رابرپاميسازدوجامعه رابسمت سلامت و ارزشهاي واقعي سوق ميدهد.

 

منابع:

1- غررالحكم

2- سوره حجرات آيه 13

3-نامه 31

4- وسائل الشيعه ج8ص30

5- سوره اسراء آيه31

6-نساء آيه7

7-نساءآيه 19 8-نظام حقوقي زن دراسلام؛ص221 9-الحياه –حكيمي ج1ص70

10- نظام حقوقي .....ص75و76

11-سوره نورآيات30و31

12-ميزان الحكمه ج6ص2659

13- تعليم وتربيت ص150

14-غررالحكم

15-عيون اخبارالرضا شيخ صدوق چاپ منشورات اعلمي

16-اعراف 26

17- سوره اعراف آيه27

18-غررالحكم

19- بحاراالانوار

20- سوره احزاب آيه59

21- نامه31

22- نظام حقوقي زن دراسلام

 

چهارشنبه 26 خرداد 1389 - 14:8


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری