شنبه 10 خرداد 1399 - 2:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

معيارهاي پيشنهاد و انتخاب طرح‌هاي فرهنگي

 

 

معيارهاي پيشنهاد و انتخاب طرح‌هاي فرهنگي

حسن بنيانيان

2500 نسخه

29000 ريال

انتشارات سوره مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي

در جامعه درون‌سازماني كه با فرهنگ اصلاح فرهنگ عمومي و مقابله با تهاجم فرهنگي درگير و شاهد رشد روزافزون دسترسي جامعه جوان ايراني به رسانه‌هاي خارجي هستيم، مديراني را مي‌يابيم كه معتقدند در جامعه درون سازماني كه با فرهنگ اصلاح فرهنگ عمومي و مقابله با تهاجم فرهنگي درگير و شاهد رشد روزافزون دسترسي جامعه جوان ايراني به رسانه‌هاي خارجي هستيم، مديراني را مي‌يابيم كه معتقدند روش‌ها را بايد بهينه‌سازي كرد و در جبهه مقابل مديراني نيز وجود دارند كه در صحنه‌هاي اجرا هر مشكلي را به كمبود منابع مالي ربط مي‌دهند.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان تبليغات اسلامي، مقدمه اين كتاب با عنوان جناب مدير و كارشناس محترم اگر كتاب را نمي‌خوانيد اين متن را بخوانيد آورده‌است: «تحول در نظام فرهنگي جامعه و عبور از اين مرحله حساس از تاريخ انقلاب اسلامي، مستلزم شناخت و جلب نظر همه مديران، كارشناس و نخبگان در همه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي بر آن به عنوان داده و ستاد فعاليت‌ها با فرهنگ جامعه است و بعد از آن فراهم كردن شرايطي كه همه افراد نقش خود را اصلاح كنند و لذا اگر بپذريم كه تحول در فرهنگ جامعه، يعني برداشتن هزاران قدم كوچك اما هدفمند و پيوسته است و نبايد منابع محدود جامعه را صرف چند اقدام بزرگ كم بهره كرد و به جاي برداشتن ده‌ها اقدام انديشه‌ساز، براي جلب نظر ديگران، اعتبارات را در پروژه‌هاي عمراني بخش فرهنگ هزينه كرد.»

حسن بنيانيان نويسنده كتاب «معيارهاي پيشنهاد و انتخاب طرح‌هاي فرهنگي»، انتخاب رويكرد فرهنگي در دور سوم سفرهاي استاني دولت را گام ارزشمندي دانسته كه مي‌تواند در صورت در نظر گرفته شدن ملاحضات و اقتضائات فعاليت‌هاي فرهنگي مي‌تواند منشأ تغييرات و تحولات اميدواركننده در بازسازي فرهنگ عمومي جامعه واقع شود.

در اين كتاب طرح هجده نكته ضروري با هدف افزايش بهره‌وري و اثربخشي طرح‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، پس از ارائه يك تحليل فشرده از شرايط فرهنگي كشور، ارائه شده است.

تأكيد بر مباحث مربوط به «مهندسي فرهنگي» و لزوم تهيه «پيوست فرهنگي» در اين كتاب با هدف برجسته كردن نقش فرهنگ‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي غيرفرهنگي صورت گرفته تا آثار فرهنگي مخرب دستگاه‌هاي اجرايي كه به طور ناخواسته به وجود مي‌آيد، شناخته و در قالب طرح‌ها و ايده‌هاي جديد اصلاح شود.

عناوين هجده‌گانه طرح شده در اين كتاب به شرح ذيل است:

1-    درك صحيح كليت موضوع فرهنگ و فرهنگ‌سازي

2-    توجه به پيش‌فرض‌هاي تصميمات فرهنگي

3-    توجه به سرمايه‌هاي فرهنگي گذشته در تصميم‌گيري براي برنامه‌هاي فرهنگي آينده

4-    توجه به تحولات آينده جامعه

5-    توجه به ارزيابي عملكردها در فعاليت‌هاي فرهنگي

6-    حفظ اصول و مد نظر قرار دادن مقتضيات فرهنگ‌سازي در اقشار مختلف ساكن در مناطق جغرافيايي مختلف

7-    توجه هم‌زمان به تحول فردي و تحول محيطي

8-    ايجاد يك جبهه فرهنگي نظام‌مند با تعامل نهادهاي اصيل با ابزارها و سازمان‌هاي مدرن

9-    جلوگيري از تصميم‌گيري بر اساس برداشت‌هاي شخصي

10- اولويت بخشيدن به مسئله‌يابي قبل از تأمين منابع

11- توجه به كارايي نوع سازمان‌دهي فعاليت‌هاي فرهنگي

12- توجه به اصلاح فرهنگ نخبگان به عنوان مقدمه اصلاح فرهنگ جامعه

13- جلوگيري از كم اهميت شمردن مسائل فرهنگي جامعه و ساده‌نگري در راه‌حل‌ها

14- توجه به ظريفيت‌هاي ناشناخته

15- بهره‌گيري از هند و روش‌هاي غيرمستقيم

16- ايجاد مديريت راهبردي براي توسعه فرهنگ مناطق مختلف كشور

17- نهادسازي در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي

18- كمك به تقويت حوزه و دانشگاه با دستگاه‌هاي اجرايي

مطالب آمده در كتاب حاضر، مرتبط با عناوين ذيل هستندكه فهرست اين كتاب را تشكيل داده‌اند.

رويكردهاي اصلاحي در تصميم‌گيري‌هاي فرهنگي، تحليل فشرده‌اي از شرايط فرهنگي جامعه، درك صحيح كليت موضوع فرهنگ و فرهنگ‌سازي، توجه به پيش‌فرض‌هاي تصميمات فرهنگي، توجه به سرمايه‌هاي فرهنگي گذشته، توجه به تحولات آينده جامعه، توجه به ارزيابي عملكردها در فعاليت‌هاي فرهنگي، حفظ اصول و مد نظر قراردادن مقتضيات فرهنگ‌سازي، توجه هم‌زمان به تحول فردي و تحول محيطي، ايجاد يك جبهه فرهنگي نظام‌مند با تعامل نهادهاي اصيل، جلوگيري از تصميم‌گيري بر اساس برداشت‌هاي شخصي، اولويت‌ بخشيدن به مسئله‌يابي قبل از تأمين منابع، توجه به كارآيي نوع سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي، توجه به اصلاح فرهنگ نخبگان به عنوان مقدمه اصلاح فرهنگ جامعه، جلوگيري از كم‌اهميت شمردن مسائل فرهنگي جامعه و ساده‌نگري در راه‌حل‌ها، توجه به ظرفيت‌هاي ناشناختي، بهره‌گيري از هنر و روش‌هاي غير مستقيم، ايجاد مديريت راهبردي در توسعه فرهنگ سلسله‌مراتب مناطق كشور، نهادسازي در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي، كمك به تقويت پيوند حوزه و دانشگاه با دستگاه‌هاي اجرايي، ايده‌ها و طرح‌هايي براي تقويت مديريت راهبردي در فرهنگ عمومي استان، پيشنهاد چهارچوبي براي گزينش طرح‌ها و پروژه‌ها، جمع‌بندي نهايي و پيشنهادي به مديريت عالي استان‌ها.

در بخش تحليل فشرده‌اي از شرايط فرهنگي جامعه، در بيان معناي فرهنگ آمده است: منظور از فرهنگ در اين كتاب نظامي از اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها، عادات و رسوم، رفتارها و نهادهايي است كه افراد يك جامعه خاص در طول زمان به دست آورده‌اند و بر اساس آن روابط‌ خود را با خالق، انسان‌ها، طبيعت و خودشان برقرار مي‌كنند. شايد بر اساس اين تلقي جامع از فرهنگ است كه مقام معظم رهبري مي‌فرمايند:

«فرهنگ مثل هوا در همه جا هست.»

بنيانيان در مطلب توجه به تحولات آينده جامعه، آمده است: «تصميماتي كه امروز براي ايجاد يك پروژه يا شروع يك فعاليت فرهنگي يا تقويت آن گرفته مي‌شود معمولاً بر مبناي درك شرايط گذشته و حال است. اين در حالي است كه سرعت تحولات جامعه ايجاب مي‌كند حتي‌المقدور و با تمهيداتي چشم‌انداز تحولات آينده و نقاط آسيب‌پذير آن شناسايي شود تا بهره‌وري از سرمايه‌گذاري افزايش يابد.»

بنيانيان ماهيت مباحث فرهنگي را عمدتاً نرم‌افزاري دانسته و آن را به اصلاح نگرش‌ها و توسعه هدفمند دانش و مهارت نيروي انساني مربوط مي‌داند كه براي آن هم يك بلندمدت قائل است.

تجربه نشان مي‌دهد كه ما بايد يك برنامه بلندمدت فرهنگي براي استان تهيه كنيم و از دل آن يك مجموعه نظريات و راه‌كارهاي منسجم استخراج كنيم و در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله كه محور آن مسائل اقتصادي و عمراني است، از آن بهره‌ ببريم.

در پايان اين كتاب، با ارائه الگويي براي طرح‌ها و ايده‌هاي پيشنهادي و مطرح كردن بيست و سه طرح جديد، به عنوان نمونه، تلاش شده است نقش سليقه‌هاي فردي در تصميمات به حداقل برسد و به عنوان جمع‌بندي خطاب به استانداران محترم براي برپايي حركتي نو در مهندسي فرهنگي پيشنهاد خاصي مطرح شده است.

مسئوليت‌پذيري استانداران براي پيگيري تحولات فرهنگي دستگاه‌هاي اجرايي استان بخشي از اقدامات زيربناي توصيه شده در كتاب است: زيرا در واقعيت مسئله اين مسئوليت به عهده اين عزيزان است و نمي‌توان با تقسيم‌ كارهاي اداري اين مسئوليت را گرفت و بر اساس همين مسئوليت الهي از شخصيت‌هاي علمي و روحاني استان بخواهند در تحقق اين مسئوليت آنان را ياري كنند.

زيرا پذيرش اين مسئوليت، موقعيت اين استانداران را براي به حركت درآوردن همه مديران استان براي ايفاي نقش خود در اصلاح عملكرد سازمان‌هايشان در حوزه بخش از اين رابطه را كه: اگر فرهنگ جامعه تحول لازم را پيدا نكند، مشكلات اقتصادي تداوم پيدا مي‌كند را دريافت ننماييم.

در پايان با استناد به مطالب آمده در اين كتاب مي‌توان گفت كه اگر بپذيريم كه تحول در فرهنگ جامعه، يعني برداشتن هزاران قدم كوچك اما هدفمند و پيوسته. بنابراين نبايد منابع محدود جامعه را صرف چند اقدام بزرگ كم‌بهره‌ كرد و به جاي برداشتن ده‌ها اقدام انديشه‌ساز، براي جلب نظر ديگران، اعتبارات را در پروژه‌هاي عمراني بخش فرهنگ هزينه كرد.

اين كتاب با شمارگان 2500 نسخه و قيمت 29000 ريال از سوي انتشارات سوره مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شده است.

 

يكشنبه 15 فروردين 1389 - 13:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری