پنجشنبه 2 بهمن 1399 - 12:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان لرستان

 

ضرورت آموزش کارکنان دولت

 

 

اگر ابتدا نگاهي گذرا به ضرورت آموزش و يادگيري از ديدگاه قرآن نمائيم مي بينيم که قرآن کريم که کتاب انسان ساز است بطور زيبا به اهميت يادگيري و آموزش انسان بطور کلي اشاره نموده است. از آنجايي که خداي متعال در آيه  يکم در سوره علق به پيامبر گرامي اسلام (ص)امر مي فرمايد که بخوان وجود پيامبر (ص)رايک نگراني فرا ميگيرد که من يک فرد امي و بي سواد هستم چه بخوانم از کجا بخوانم امٌا با توجه به اهميتي که موضوع داشت خداي سبحان مي فرمايد بخوان به نام پروردگارت  و آنچه که نمي دانستي به تو آموخت. با توجه به اينکه صفات متعددي درقرآن کريم براي خداي متعال ذکر شده است اما دراين آيات اولين صفتي که خداي متعال به خود نسبت داده صفت معلمي و مربيگري و آموزگاري است واز طرفي صفات متعددي هم در قرآن کريم براي  انسان به عنوان اشرف مخلوقات ذکر شده است امٌا اولين صفت براي انسان در همين آيات صفت آموزش گيرنده است و نشانه بارز اين صفت را خداي متعال در آيه 6و7 همين سوره (علق)متذکر شده است. اگر به آيات قرآن کريم توجه بيشتري نمائيم مي بينيم که معلومات انسان به دو گونه قابل درک مي باشند يک گروه که به صورت فطري و ذاتي هستند که اين امور فطري مانند خدا جويي و علم جويي که اين امور فطري داراي سه ويژگي اساسي مي باشند:

 1-درهمه افراد آن نوع يافت مي شوند هر چند کيفيت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت است .

2-همواره ثابت اند نه اينکه در برهه اي از تاريخ اقتضاي خاصي داشته باشند ودر برهه اي ديگر اقتضائي ديگر

3- امور فطري از آن حيث که فطري و مقتضاي آفرينش اند نياز به تعليم و تعلم ندارند .

گروه دوم :آموزشهاي انساني آموزشهاي اکتسابي است که انسان در سايه تعليم و تربيت و با توجه به مناسب بودن شرايط مکان و زمان و ديگر شرايط به رشد و تعالي ميرسد. از اين روست که ضرورت آموزش کار کنان اهميت ويژه اي پيدا مي کند اگر ما کارکنان دستگاههاي اجرايي کشور بعنوان نيروي محرکه رشد و بالندگي و خدمت رساني بهتر به جامعه در نظر بگيريم که با توجه به شرايط جديد به وجود آمده در سيستم اداري کشور قبل از هر اقدامي ضرورت آموزش و يادگيري بايد به عنوان يک فرهنگ متعالي نهادينه شود تا بتوان در سايه اين فرهنگ به اهداف ديگر دست يافت. اگر به فرهنگ تبديل نشود و ضرورت آن واضح و آشکار نگردد و با توجه به اينکه هر تغييري که بخواهد ايجاد شود اگر به درستي تبين نگردد با عث نگراني پرسنل درسيستم اداري مي شودکه رونداجراي برنامه هاواهداف سازمان يابه کندي صورت پذيرديامتوقف ميشودزيرااگربه دقت به ويژگي هاي اساسي انسان توجه نمائيم يکي از فصول مميزه انسان با ساير حيوانات همين صفت آموزش گيري اوست و رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي کار کنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد و اجراي آموزش نيروي انساني با عث مي شود تا پرسنل بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط به طور مؤثر و مفيد  فعاليت هاي خود را ادامه داده و اولين نکته اساسي مورد توجه هر سازماني حفظ و بقاءو حياط خود مي باشد که تداوم حياط هر سازماني بستگي کامل و تام با تعامل پوياي آن با عوامل محيط دروني و بيروني دارد و آموزش کار کنان فرايندي براي سازگاري افراد با محيط متحول سازمان ودر نتيجه انطباق سازمان با محيط بيروني است و آموزش مستمر و به روز مانند خون تازه اي است که وارد رگ انسان مي شود و باعث شادابي و حيات دوباره وي مي شود.

محمود خرم آبادي

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي

 

 

 

 

چهارشنبه 30 دی 1388 - 14:50


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری