يكشنبه 5 بهمن 1399 - 0:1
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

كتابشناسي سوره مهر:مجموعه آثار دكتر محمد مددپور

 

آشنايي با آراي متفكران درباره هنر (ج1)

نويسنده: محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 424

قطع: رقعي

كتاب حاضر جلد اول از مجموعه سه جلدي است كه به نقد و بررسي هنر و زيبايي در نظر متفكران شرق مي‌پردازد. شامل هشت فصل است كه مندرجات آن شامل معني عام و خاص هنر، حكمت وظيفه هنر، هنر و صنعت ماقبل آدم، غايت هنر ماقبل و... است.

 

 

آشنايي با آراي متفكران درباره هنر (ج2)

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 308

قطع: رقعي

كتاب حاضر، كتاب دوم، از آشنايي آراي متفكران درباره هنر است كه به هنر و زيبايي در نظر متفكران يوناني و رومي مي‌پردازد، كه مجموعه‌اي است از تاريخ حكمت و فلسفه (2)، دكتر مددپور آن را در يك مقدمه علمي و چهار فصل و كتاب‌شناسي به پايان برده است.

 

 

آشنايي با آراي متفكران درباره هنر (ج 4 و 3)

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 416

قطع: رقعي

كتاب حاضر جلد سوم و چهارم از مجموعه چهارجلدي است كه به نقد و بررسي تاريخي هنر و زيبايي در نظر متفكران مسيحي و مسلمان مي‌پردازد، اين كتاب شامل هشت فصل است و در دو بخش كلي تهيه شده است كه رئوس عناوين آن بدين شرح است. روح هنر قدسي، روحش دنيوي، هنر رنسانسي و باروك و...

 

 

آشنايي با آراي متفكران درباره هنر (ج5)

نويسنده: دكتر محمد مدددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه:636

قطع: رقعي

كتاب حاضر به بررسي آراي متفكران جديد مدرن و پست‌مدرن مي‌پردازد. اين كتاب در دوازده فصل با عناوين: فرهنگ اومانيستي هنر جديد، آغاز فلسفه هنر جديد و... تهيه شده، همچنين در مطلبي كوتاه با عنوان هنر منجي به تشريح كاركرد هنر به عنوان منادي گشايش در عصر تجلي قدسيان در عصر ما پرداخته است.

 

 

درآمدي بر سير تفكر معاصر

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 304

قطع: رقعي

كتاب حاضر مباني نظري انديشه‌هاي جديد غرب از رنسانس تا عصر روشنگري را در بر مي‌گيرد و به مثابه درآمدي بر مجموعه سير تفكر معاصر ايران است كه در جست‌وجوي بازانديشي مبادي فرهنگ غربي از منظر حكمت معنوي تكنيكي تاريخ غيب‌ انديشانه است.

 

 

حكمت انسي و زيباشناسي عرفاني هنر اسلامي

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه:520

قطع: رقعي

كتاب حاضر پژوهشي است كه دكتر مددپور در حوزه هنر و زيبايي‌شناسي عرفاني و هنر اسلامي انجام داده و با مضاميني همچون: حكمت انسي و معرفت‌شناسي هنر اسلامي، سرآغاز حكمت هنر، هنر حقيقي و حكمت ديني، ادوار هنري، تاريخ هنر اسلامي، هنر اسلامي و غيبت اوليا معصوم، هنر مسيحي بيزانسي و صور مختلف هنر اسلامي همراه است.

 

 

سير تفكر معاصر (ج1)

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه:632

قطع: رقعي

جلد اول از سري كتاب‌هاي مطالعات انتقادي در حوزه تفكر معاصر از دكتر محمد مددپور كه در دو باب، نه فصل و 632 صفحه گردآوري شده است. غرب‌زدگي در فرهنگ شرق و غرب، مباني فرهنگ و هنر شرق و غرب، پيدايي منورالفكري، سكولار و روشنفكري ديني، شعر و ادب دنياي نفساني، غرب‌زدگي و از موضوعات اين كتاب است.

 

 

سير تفكر معاصر (ج2)

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: سوم

تعداد صفحه:712

قطع: رقعي

كتاب حاضر جلد دوم از سري كتاب‌هاي مطالعات انتقادي در حوزه تفكر معاصر از دكتر محمد مدد‌پور است كه در 25 فصل چهار باب و 712 صفحه گردآوري شده است. زمينه‌هاي تجدد و دين‌زدايي در ايران، نخستين متفكران جديد ايران، تجدد و اصلاح دين در انديشه سيدجمال‌الدين اسدآبادي، تجدد و دين‌زدايي در انديشه‌هاي ميرزا ملكم‌خان نظام‌الدوله... از موضوعات اين كتاب است.

 

 

سير تفكر معاصر (ج3)

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 576

قطع: رقعي

كتاب حاضر جلد سوم از سري كتاب‌هاي مطالعات انتقادي در حوزه تفكر معاصر از دكتر محمد مدد‌پور است كه در ده فصل 576 صفحه نوشته شده است. نقد انديشه‌هاي آخوندزاده، اصلاح دين از طريق تمثيلات، اصلاح دين از طريق تغيير الفباي اسلام، از طريق پروتستانيسم اسلامي، مباني پروتستانيسم در اصول عقايد اسلام و...

 

 

سير حكمت و هنر مسيحي (عصر ايمان)

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 410

قطع: رقعي

مجموعه‌اي دو جلدي كه به طرح تحولات كليساي مسيحي در ادوار تاريخي بر اساس سه دوره پاگانيسم يوناني- روحي ماتئيسم قرون وسطي و اومانيسم جديد پرداخته است. اين مجله به بررسي دوره‌هاي اول و دوم از اين صورت‌هاي سه‌گانه تاريخي در دو بخش پرداخته است.

 

 

 

سير حكمت و هنر مسيحي (عصر خرد) 2

نويسنده: دكتر محمد مدد‌پور

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 433

قطع: رقعي

كتاب حاضر مجموعه‌اي دو جلدي است كه از عصر ايمان تا عصر خرد و دوره سوم حكمت و هنر مسيحي را بررسي كرده است. اين كتاب شامل شش فصل است با عناوين: تحولات سياسي اومانيستي و...، تحولات علمي، اعتقادي، اومانيستي، تحولات جديد هنري و...

 

 

سينماي اشراقي

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه 246

قطع: رقعي

كتاب حاضر، بررسي اجمالي سينماي ديني و هنر اشراقي شهيد آويني است كه با نظر به عكاسي اشراقي در يك مقدمه و پنج فصل توسط دكتر محمد مددپور تهيه و نوشته شده است.

 

 

فلسفه‌هاي پست مدرن غربي

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 200

قطع: پالتويي

پژوهش‌ علمي و تخصصي در حوزه فلسفه و هنر از مرحوم دكتر محمد مدد‌پور، وي فلسفه مدرنيته در غرب را در بحران انديشه مي‌بيند و بر اين باور است كه گذر از مدرنيته اتفاق افتاده و سستي و بي‌پايگي تمام فلسفه غرب را در گذر از مدرنتيته مي‌توان مشاهده كرد. مددپور در اين بخش به دو انديشمند غربي، هوسول و مارتين هيدگر مي‌پردازد.

 

 

حقيقت و هنر ديني

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه:426

قطع: رقعي

كتاب حاضر بررسي حقيقت و هنر ديني است كه با نگاهي به مباني نظري هنر، شعر، ادبيات و هنرهاي تجسمي ديني توسط دكتر محمد مددپور نوشته شده است. آنچه در اين مجموعه آمده مراتب و ذات هنر متعالي است، كه محدوديت سامت خيال بشري و فقر آن را در عالم كنوني، باز مي‌نمايد.

 

 

ماهيت تكنولوژي و هنر تكنولوژيك

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 236

قطع: رقعي

اين كتاب به صورت نظري به ماهيت تكنولوژي و هنر تكنولوژيك مي‌پردازد كه نظري است در حوزه تكنولوژي اطلاعات، كتاب حاضر، با يك مقدمه علمي، چهار فصل و كلام آخر به پايان برده شده است كه به دو راه تكنيكي و معنوي فرا روي ما پرداخته است.

 

 

پرسش از ماهيت مدرنيته در ايران

نويسنده: دكتر محمد مددپور

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 108

قطع: رقعي

كتاب حاضر مجموعه مقالات و ميزگرد است از محققاني در حوزه مدرنيته در ايران و ماهيت آن كه آن را دكتر موسي نجفي در 108 صفحه و چهار فصل گردآورده است. دكتر مفرسي نجفي، دكتر علي‌رضا ذاكري اصفهاني، دكتر جميله علم‌الهدي، داود مهدوي‌زادگان، فرح امه مطلب و زنده‌ياد دكتر محمد مددپور از جمله نويسندگان و شركت‌كنندگان در ميزگرد بوده‌اند.

 

 

اشراق هنر

نويسنده: جمعي از نويسندگان

نوبت چاپ: دوم

تعداد صفحه: 184

قطع: رقعي

مجموعه مقالات همايش حكمت معنوي و فلسفه هنر در تبيين انديشه‌هاي دكتر مددپور كه برگزاركنندگان آن پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري و دانشكده هنر شاهد بودند. مرحوم مددپور، نويسنده و پژوهشگر هنري معاصر و استاد دانشگاه بيش از 20 سال عمر خود را صرف مطالعه، تحقيق و تدريس در زمينه مباحث هنر ديني، اسلامي و فلسفه كرد.

 

 

دين و سينما

نويسنده: محمد مددپور

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 336

قطع: رقعي

مرحوم مددپور در اين كتاب سعي كرده است تا رابطه دين را با هنر هفتم بررسي كرده و در اين بررسي به مقولاتي همچون مباني صوري و معنوي سينماي دين، حكمت معنوي سينما، توهم شبه فلسفي يا تحليل سينمايي و مواردي از اين دست بپردازد در همين راستا به موضوعاتي همچون انكشاف عالم دين در جهان سينما و سينماي حاتمي در مقام محاكات توجه كرده است.

 

 

 

چهارشنبه 25 آذر 1388 - 11:0


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری