يكشنبه 11 خرداد 1399 - 17:22
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان هرمزگان

 

جايگاه امور فرهنگي در سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم توسعه

 

هنگامي كه رهبر فرزانۀ انقلاب در بهمن ماه 1387 سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم توسعه را در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله ابلاغ نمودند، دو نكتۀ مهم و البته قابل انتظار در ابلاغيۀ ايشان به چشم مي خورد: اول اينكه در فصل بندي هاي اين ابلاغيه، امور فرهنگي، اولين فصل سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم را به خود اختصاص داده است. اين مهم مي تواند اين گونه تفسير شود كه مسائل فرهنگي از اولويت هاي جدّي كشور است. دوّم اينكه در فصل مربوط به امور فرهنگي، نكات مهم و ارزش مندي وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ تكميل و اجراي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست هاي فرهنگي براي طرح هاي مهم؛

2ـ زنده و نمايان نگه داشتن انديشۀ ديني و سياسي حضرت امام خميني ـ رحمت الله تعالي عليه ـ و برجسته كردن نقش آن، به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها؛

3ـ تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيۀ كار جمعي، ابتكار، درست كاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيّت در توليد؛

4ـ مقابله با جريانات انحرافي در حوزۀ دين و زدودن خرافات و موهومات؛

5ـ استفادۀ بهينه از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام؛

6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويّت باور و عزم ملّي براي تحقّق آن.

در توضيح بند يك بايد گفت كه گنجانيده شدن اين بند به عنوان يكي از بندهاي امور فرهنگي، نشان گر سه مسئله است: اوّل اينكه رهبر فرزانۀ انقلاب نسبت به مسئلۀ مهندسي فرهنگي، دقّت و حساسيت خاص دارند؛ دوّم اينكه متأسفانه به رغم تأكيد ايشان، به نظر مي رسد اين طرح هنوز آن گونه كه بايد و شايد، تكميل نشده و مورد توجّه قرار نگرفته و سوّم اينكه اجرايي شدن آن اهميت زيادي دارد. به همين دليل است كه واژۀ «تكميل» و «اجرا» جوهرۀ اصلي بند يك را تشكيل مي دهد.

در توضيح بند دو بايد گفت؛ انديشه هاي حضرت امام ـ رحمت الله تعالي عليه ـ همواره چراغ راهنما و معيار اصلي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي به عنوان خطّ مشي اصلي در نظر گرفته شده است، با اين حال تأكيد رهبر فرزانۀ انقلاب بر «زنده و نمايان نگه داشتن انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني ـ رحمت الله تعالي عليه»، نشان مي دهد كه گاهي اوقات در فرآيند تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور، از هسته و مركز اصلي انديشه هاي امام ـ رحمت الله تعالي عليه ـ فاصله گرفته مي شود. از اين رو تأكيد بر بند دوم، نوعي «تذكّر» به سياست گذاران و برنامه ريزان فرهنگي نيز محسوب مي  شود.

در خصوص بند سه، واژگان و اصطلاحاتي ذكر شده است كه همگي خميرمايۀ فرهنگي دارند و از گمشده-هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در كشور محسوب مي شوند. بازيابي اين واژگان و ساري و جاري نمودن و معني بخشيدن به آن در زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آحاد جامعۀ ايراني، يكي از ضرورت هاي مهم در دنياي كنوني به حساب مي آيد.

در توضيح بند چهار بايد گفت كه متأسفانه به شكلي قارچ گونه، جريان هاي انحرافي به ويژه تحت حمايت خارجي، در كشور در حال رشد هستند. توسعه و ترويج اين جريان ها مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري براي كشور به همراه داشته باشد. شناسايي اين جريان ها، نحوۀ مقابله با آن و پر كردن خلاءهايي كه باعث ترويج اين جريان ها مي شود، يك ضرورت مهم فرهنگي است.

در توضيح بند پنج، اين نكته حائز اهميت است كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، يا در حوزۀ فرهنگي غايب هستند و يا كاربردهاي ناقص و گاه ناصحيحي از آن به عمل آمده است. فراهم نمودن بهره مندي از اين وسيله و مديريت صحيح آن براي استفادۀ بهينۀ شهروندان در امور فرهنگي، يك مقولۀ مهم محسوب مي-شود.

در خصوص بند شش نيز بايد اذعان داشت؛ گاهي اوقات برداشت هاي متفاوتي از سند چشم انداز ارائه مي شود و متأثر از اين برداشت هاي متفاوت، راه هاي مختلفي براي نيل به آن انتخاب مي شود. يكسان سازي اين برداشت ها در نيل به اهداف، فوق العاده مهم است. از سوي ديگر گاهي اوقات در تفسيرهايي كه پيرامون اين سند ارائه مي شود، چشم انداز بدبينانه اي دربارۀ تحقّق آن ارائه مي شود كه اصلاح اين ديدگاه و ترويج اين باور كه سند چشم انداز قابل تحقّق است، از ضرورت هاي مهم است.

در مجموع انتظار مي رود، ارادۀ دولت محترم بر اين قرار گيرد تا با بسيج توانايي و امكانات خود، در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم توسعه، شاهد ارتقاي جايگاه فرهنگ و امور فرهنگي در كشور باشيم.

ان شاءالله

 

سه‌شنبه 26 آبان 1388 - 10:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری