دوشنبه 12 خرداد 1399 - 0:31
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

آرام

 

تبليغ و تبليغات در سازمان

 

آنچه مي‌تواند در يك جامعه انساني ترغيبي چشمگير را در پوشش يك حركت فراگير براي ساكنين آن جامعه فراهم آورد تا با ايجاد انگيزه‌اي قوي و جهشي متناسب از ايستائي به تحرك در آيند همانا ترويج روح تبليغ با ماهيت تصديق مي‌باشد كه البته در آن شناسايي خوبي‌ها از بدي‌ها و روشنگري آن در سطوح مختلف جامعه با زباني آشنا و بياني گيرا يك اصل غيرقابل انكار خواهد بود. زيرا اگر باورپذيري در مخاطب شكل جدي بخود بگيرد آن وقت به سادگي تشويق به انجام خوبي‌ها و گريز از آلوده شدن به بدي‌ها را خواهد پذيرفت. در اين وانفساي خانمان‌سوز كه تمامي تبليغات سوء بر گرده ماهواره‌ها سوار شده و از خطوط نامرئي ارتباطات بي‌شبهه منتقل مي‌شود. آن وقت به دنبال گام‌هاي كوتاه رفتن و اسير تبليغات در گستره محدود پيرامون خود بودن و شعار «رفيق توفيق» را به عنوان روش بهينه ورد زبان كردن تنها حلال مشكل اهالي آبادي و چند روستاي چهار دور و دست بالا شهرستان و بخش خواهد شد آن هم به شرطي كه سيم تلگراف را باد و بوران قطع نكند. قصه دنياي مدرن و عالم سنت شكلي چنين را رقم مي‌زند و تضادشان آنقدر است كه وقتي به قياس درآيند تنها پوزخندي را براي اداي نتيجه بر لب خواهد نشانيد. براي حفظ ارزش‌ها بايد تلاش مضاعف داشت و از هيچ اقدامي سريع دريغ نكرد كه گذر ايام چون باد و طوفان همه چيز را درهم مي‌نوردد و با خود مي‌برد لذا در عصر نوين كنوني كه گستردگي و تنوع ابزارهاي ارتباطي بيداد مي كند بايد خود با آموزش فنون و بكارگيري ابزارهاي مدرن با نگاهي عميق و همه جانبه و بينشي وسيع و چند سويه، دانش و هنر را درهم آميزيم پيش از آن كه در هياهوي طوفان فروريزيم.

و اما بعد آنچه به عنوان يك فرآيند مي‌تواند پروسه تبليغ را در سازمان تبليغات مورد توجه قرار دهد همانا شاخصه‌هايي است كه در طول عمر سازمان با منظور داشتن سياست‌هاي مربوطه و چهارچوب طراحي شده به ورطه عمل درآمده خواه موفق بوده و به نتيجه نهايي رسيده باشد و يا در ميانه راه به جهت اعمال سلايق مديريتي با علايق شخصي دست‌اندركاران تلطيف شده و در نهايت به دست فراموشي سپرده شده باشد. براي اينكه بتوانيم تاريخچه سازمان را با هويتي عملكردي مورد بررسي قرار دهيم ناگزير از زاويه نگاهي معين آن را دسته‌بندي نموده و آنچه را به مرور زمان شكل معيني داشته و جايگاهي سازماني يافته است مترتب بر روند نوشتاري ساخته و نتيجه‌گيري را به عزيزاني واگذار مي‌كنيم كه پي جوي مطلب خواهند بود. شاكله سازمان پس از دوران اوليه تاسيس بمرور در دهه 1360 خاصه نيمه دوم آن به معاونت هاي مختلف تقسيم گرديد سواي معاونت اداري و مالي كه پشتيباني سازمان در بخش‌هاي مختلف را عهده‌دار بود معاونت‌هاي فرهنگي، هنري، بين‌المللي و اعزام مبلغين پژوهشي در راستاي فرهنگ سازي ديني، تبليغي آرمان‌ها و تقويت مباني اعتقادي در جامعه فعال گرديدند و در اين ميان موسسات و يا مراكزي هم چون دارالقرآن، تهران تايمز، چاپ و نشر، انتشارات اميركبير و ستاد منطقه 2 هم تنگاتنگ با فعاليت‌هاي سازمان همراه بودند قطعاً تمامي سياست‌هايي كه از بدو تولد سازمان براي راه‌اندازي اين نهاد مذهبي پي‌ريزي شده بود و حتي صدور فرمان حضرت امام براي تشكيل سازمان تبليغات اسلامي جملگي در راستاي منويات ديني، اشاعه فرهنگ اسلامي، روشن سازي مجهولات بوده است. حال اينكه تا چه اندازه توانسته باشد در طول يك ربع قرن فعاليت پيوسته خود موفق عمل نمايد و اينكه آيا رسالت خود را بنحو مطلوب ايفا نموده يا نه همان سوالي است كه شايد براي تعداد فراواني از مدعيان اين نهاد انقلابي و نهادهاي مشابه آن مطرح مي‌باشد كاركردي را كه ديگران از سازمان توقع داشته‌اند و بعضاً با تعصب و اعتقاد به آن بر اين عقيده بوده و هستند كه در هر شرايطي بايد سازمان موجوديت خود را حفظ كند و در زماني كه بحث ادغام سازمان مطرح بود هم نسبت به اين واژه حساسيت پيدا كرده بودند و عكس‌العمل نشان مي‌دادند كه نه اگر هم قرار است چنين حركتي صورت پذيرد پس بايد ديگران در سازمان ادغام گردند و بعضي هم سازمان را يك وجود زائد پنداشتند كه تمامي سرفصل فعاليت‌ها، منشور وظايف و روند عملكرديش موازي با ديگر نهادها و از همه نزديك‌تر به آن وزارت ارشاد خواهد بود، چرا كه تمامي رشته‌هاي تعيين شده در بخش فرهنگ و يا هنر، چاپ، نشر، علوم قرآني، اوقات فراغت و 000 هيچ تمايزي باهم نداشته و هر دو مجموعه يك كار را انجام مي‌دهند با اين تفاوت كه آن وزارتخانه است و جايگاهي رسمي‌تر دارد. اما اين هم در جاي خودش و زمان در گذرش مورد بحث و نقد قرار گرفت و بعد هم تلطيف شد و حالا ديگر شرايط تا حدي عوض نشده است و بايد فزون‌تر از آنچه حديث مجلس بود سخن گفت و انديشيد. با اين همه جستار ديگري مي‌طلبد اين تيز پاي افتاده در سكوت تا شتابي دگر ايجاد كند و خبرساز محفلي ديگر باشد.

وقتي به پيشينه سازمان برمي‌گرديم و آن را بازخواني مي‌كنيم بازهم اولين چيزي كه بعد از يك كليت آغازين بنام تعريفي از تبليغ ما را با خود همراه مي‌كند همان اركان اصلي خواهد بود و بعد هم سيستم‌ها و مراتب اداري كه چون با آن عادت ديرينه داريم شايد با نگاهي دروني به آن بنگريم و از نظرهاي بروني فارغ باشيم. به هر حال بر همان فرم تشكيلاتي آن را مرور مي‌كنيم و نتيجه مي‌گيريم.

سازمان تبليغات اسلامي در سال 1360 با تشكيل شوراي عالي تبليغات تاسيس مي‌شود و كاركنان آن با روحيه‌اي بسيجي وارد يك نهاد مقدس ديني مي‌شوند كه قداست و معنويت براي آنها اصل اول است دوران دفاع مقدس در تمام زمينه‌ها فعال مي‌شوند چه در خطوط اوليه جبهه‌ها و چه در پشت خط مقدم و چه در پشتيباني و از همه مهم‌تر در بخش‌هاي تبليغي و تشويقي. در آن ايام چندان توجهي به جايگاهي سازماني نمي‌شود و همه با روحيه‌اي صميمي و بسيجي دست در دست يكديگر و پشت در پشت هم در تمامي صفوف خدمتگذاري مي‌كنند و اين پيشه ريشه در نيات و باورهاي آنان دارد در همين ايام حوزه هنري هم كه به حوزه انديشه اسلامي شهرت يافته بدنبال ارائه و توليد آثار هنري در زمينه اعتقادي و اهداف مذهبي مي‌باشد و ديگر بخش‌ها هم هركدام با بضاعتي كه دارند در سنگر تبليغ فرهنگ ديني فعال گرديدند آن وقت‌ها داشته‌ها و نداشته‌ها همه الهي بود و همه در جدال با نفس براي رضاي خالق نفس. اين سير تكاملي آرام آرام از نيمه دهه شصت عبور مي‌كند و تشكيلات منسجم‌تر مي‌گردد سازمان با وجود هيأت امنا فعال است و قرار نيست كه رسماً جايي به نام سازمان تبليغات اسلامي وجود داشته باشد آنچه هدف ايجاد اين ارگان غيردولتي بوده بيشتر ريشه داشتن در آرمان‌ها و مقدسات است و قرار نيست تا هرچه مي‌تواند سبب‌ساز تبليغ گردد ابزار اين انگيزه باشد اما در اواخر دهه شصت (سال 68) با حكم حضرت امام به آقاي جنتي بعنوان رئيس سازمان صورتي جدي‌تر بخود مي‌گيرد و وظايف تبليغي براي فعاليت سازمان تبيين و تدوين مي‌شود اكنون سازمان در بخش‌هاي مختلف فعال است و هركدام از بخش‌ها چه معاونت‌هاي مختلف و چه ادارات و نمايندگي‌ها و موسسات و دفاتر تابعه جملگي بر يك خط مشي مشخص فعاليت دارند.

1-    معاونت فرهنگي كه بخش عظيمي از فعاليت‌هاي سازمان را مجدانه در بر گرفته و زير مجموعه‌هاي آن بيشتر در جهت اشاعه فرهنگ ديني، چاپ كتب فرهنگي و تبليغات نوشتاري و ديداري فعال مي‌باشد جذب محققان و پژوهشگران فرهنگي و گسترش زمينه مطالعاتي در ابعاد مختلف فرهنگ ديني و 000 كه بعدها عنوان آن تغيير مي‌يابد و خود زير مجموعه معاونت ارتباطات و تشكل‌هاي ديني مي‌شود.

2-    معاونت بين‌الملل و اعزام مبلغين: اين معاونت كه عمده فعاليتش برگزاري كنفرانس‌ها، نمايشگاه‌ها و جشنواره و اعزام مبلغين به خارج از كشور بود در آن سال‌ها كنفرانس بين‌الملل انديشه اسلامي، كنفرانس وحدت اسلامي و كنفرانس پيرامون اسلام و زن را در كشور برگزار نمود و ميهمانان و مدعوين خارجي از كشورهاي منتخب در اين كنفرانس شركت گسترده‌اي داشتند، اعزام مبلغين به كشورهاي اسلامي در مناسبت‌هاي مختلف به جهت اشاعه فرهنگ اسلامي و تبيين دستورات و احكام ديني براي مسلمانان كشورهاي مختلف آسيايي، اروپايي و000 از جمله فعاليت‌هاي گسترده اين معاونت بود.

معاونت هنري

اين معاونت كه در بخش‌هاي مختلف هنري فعاليت داشت به مرور فعاليت‌هاي خود را در زمينه‌هاي مختلف گسترش داده و افتخاراتي را در حوزه هنر اسلامي و اشاعه هنر ديني نصيب سازمان نمود، در بدو فعاليت سازمان جواناني عاشق و خالص جذب حوزه هنري شدند و با قلبي مالامال از عشق و آرزو و پاي در عالم هنروري و هنر گستري گذاشتند فعاليت‌هاي هنري در بخش‌هاي مختلف گستردگي مي‌يافت در بخش فيلمسازي آثاري چون دو چشم بي‌سو، توبه نصوح، را در كارنامه خود داشت با بايكوت تحولي تازه يافت و با دستفروش به جشنواره‌ها و نوگرايي راهي تازه گشود و به مرور آثاري را در زمينه جنگ توليد كرد كه مورد توجه قرار گرفت در زمينه ادبيات و بعد ادبيات جنگ و مقاومت فعاليت‌هايي بسيط داشت خصوصاً در اوايل شكل‌گيري كه با جنگ سوره حركت جديد را آغاز و مورد توجه قرار گرفت و بعدها هم با جذب شعرا و نويسندگان، استعدادهايي پرورش داد كه هركدام در بخش ادبيات و شعر و موسيقي و هنرهاي تجسمي و 000 سرآمد هنرمندان جامعه مي‌باشند.

معاونت ارتباطات و تشكل‌هاي ديني هم دوره‌اي خاص را پشت سر گذاشت و اگرچه در گذشته بيشتر در امر تبليغ با روش‌هاي متعارف فعال بود تا به مرور اشكال تازه‌اي را با خود همراه كرد كه جذب و ساماندهي تشكل‌هاي ديني، اعزام روحانيون مستقر به روستاهاي محروم و حتي اعزام مبلغين در مناسبت‌هاي گوناگون روندي تازه را در آن معاونت پي نهاد در بحث اوقات فراغت هم ابتكار تازه‌اي را سازمان پيشه كرد كه به زودي در سازمان‌ها و ارگان‌ها و ادارات  ديگر روال گرديد.

دارالقرآن

از همان اوان تاسيس سازمان توجه به موضوعات قرآني يكي از اساسي‌ترين فعاليت‌هاي سازمان به شمار مي‌آمد و اين با حضور اساتيدي مومن و متعهد و خالص، بسيار شكوفا گرديد و دارالقرآن سازمان آوازه‌اي را پيدا كرد و به مرور سازمان مخصوصاً از دوران دهه هفتاد قدرت فعاليت‌هاي قرآنيش رفعت پيدا كرد خصوصاً اعزام قاري به خارج از كشور و مسابقات قرآني به صورت بين‌المللي و 000

چاپ و نشر آثار

مراكز مختلف چاپ و نشر از جمله اميركبير، چاپ و نشر سازمان و نشر سوره آثار فراواني را انتشار داده و در بخش سلسله مباحث اسلامي و انتشار كتب به زبان‌هاي مختلف علمي و ديني از جمله آثار چاپ شده مي‌باشد. همچنين تهران تايمز كه اولين نشريه انگليسي زبان در ايران بود از اعتبار بالايي برخوردار گرديد و شديداً در كشورهاي ديگر مورد توجه قرار گرفت.

 

 

چهارشنبه 29 خرداد 1387 - 16:6


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری